Extra bolagsstämma i 24hPoker Holding AB (publ)

Print
| Source: Entraction Holding AB
Aktieägarna i 24hPoker Holding AB (publ), 5563672913, kallas härmed
till extra bolagsstämma den 14 december 2007 kl. 11.00, i bolagets
lokaler på Gårdsvägen 18 i Solna.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd
i den av VPC AB förda aktieboken senast den 7 december 2007, dels
anmäla sig, samt eventuellt antal biträden (högst två), hos bolaget
senast den 10 december, kl. 12.00, under adress 24hPoker, Box 3108,
169 03 Solna, via e-mail till investor.relations@24hpoker.se, eller
telefon 08-564 884 73. Vid anmälan bör uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 7 december 2007 då sådan registrering skall vara
verkställd hos VPC.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Förslag till ändring av bolagsordningen.
 7. Förslag till beslut om emission.
 8. Stämmans avslutande.


Beslutsförslag

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen
varigenom bolagets firma ändras till Entraction Holding AB.

Förslag till beslut om emission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av
125.000.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av
nya aktier av på följande villkor:
- Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Global Betting Exchange Ltd.
- Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske
under en period av två (2) år efter att stämman fattat beslut härom.
- En teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i
bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall vara
0,42 kr per B-aktie.
- Teckningsoptionen kan endast utnyttjas i sin helhet.

Styrelsens motiv till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att samarbetet med Global Betting Exchange Ltd ger strategiska
fördelar för 24hPoker-koncernen, bl.a. eftersom Global Betting
Exchange aktivt kommer att samarbeta med 24hPoker i syfte att
attrahera nya internationella partners till 24hPoker.
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med
6.250.000 kronor och resten förs till överkursfonden. Detta ger en
utspädningseffekt om cirka 19,4 procent av det totala antalet aktier
och 15,5 procent av rösterna i bolaget.

Handlingarna till stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets
hemsida www.24hpoker.se från och med den 30 november 2007. Kopia av
nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär
det och därvid uppger sin postadress.

Solna i november 2007

24hPoker Holding AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Peter Åström, VD, +46 73 600 85 01
Pia Rosin, Informationschef, +46 70 753 22 46