SCA höjer värdet på sitt skogsinnehav

Betydande synergier genom P&G-förvärvet
SCA genomför konkurrensförbättrande åtgärder

SCA höjer värdet på sitt skogsinnehav med 5 200 MSEK till 23 300 MSEK baserat på
uthålligt högre virkespriser. 
SCA genomför också ett antal åtgärder i konkurrensförbättrande syfte. Höstens
förvärv av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet ger väsentliga
samordningsfördelar inom försäljning och marknadsföring samt möjliggör en
förbättrad tillverkningsstruktur till ett värde av cirka 700 MSEK årligen. 

Dessutom har en översyn gjorts av den mjukpappersverksamhet som inte direkt
berörs av förvärvet från P&G samt inom övriga affärsområden. Översynen har lett
till att koncernen gör effektiviseringar samt nedskrivningar i samband med
omstruktureringar av vissa anläggningstillgångar. Kostnaderna för samtliga
åtgärder uppgår till 4 900 MSEK, vilka tas under fjärde kvartalet. Av beloppet
utgör 3 700 MSEK nedskrivningar och 700 MSEK kassamässigt nettoutlägg efter
vissa avyttringar. Rörelseresultatförbättringen kommer att få full effekt efter
tre år och då uppgå till cirka 1 400 MSEK per år, inklusive synergier från
P&G-förvärvet.


- Vi kommer att prioritera tillväxt och lönsamhet under de närmaste åren.
P&G-förvärvet ger oss unika möjligheter att utveckla vår varumärkesplattform
samtidigt som vi kan effektivisera vår tillverkningsstruktur, säger SCAs VD och
koncernchef Jan Johansson.

Förvärvet av P&Gs mjukpappersverksamhet i Europa genomfördes under hösten för  
  4 725 MSEK. EBITDA-marginalen i den förvärvade verksamheten uppgår till cirka
12 procent före synergier. Genom förvärvet stärker SCA sin ställning som den
ledande aktören i Europa med cirka 30 procents marknadsandel inom
konsumentmjukpapper med starka varumärken inom näsdukar, hushållspapper och
toalettpapper. Förvärvet ger SCA möjligheter att snabbare genomföra den
strategiska förflyttningen av sin produktportfölj mot en allt högre andel
varumärkesrelaterad försäljning. 

En ny varumärkesplattform för samtliga europeiska marknader utvecklas nu med
målet att produktportföljen ska bestå av ett fåtal starka varumärken för att
säkerställa synergier i marknadsföring. 

Synergierna av förvärvet beräknas få full effekt efter tre år och då uppgå till
700 MSEK årligen. Samordningsvinsterna uppstår dels inom försäljning och
marknadsföring, dels genom en förbättring av tillverkningsstrukturen för att
uppnå bättre logistik och service. Avsikten är att ytterligare optimera
tillverkningen genom koncentration till ett färre antal enheter, varvid cirka
100 000 ton kapacitet kan avvecklas. 

Höjd skogsvärdering 
SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark.
Bolaget har genomfört en översyn av skogsvärderingen och bedömt att
virkespriserna långsiktigt kommer att kvarstå på en högre prisnivå än vad som
använts vid tidigare värdering. Den 
nya värderingen blir 23 300 MSEK före skatt, en höjning med 5 200 MSEK, och
baseras alltså på ett högre virkespris men med oförändrad diskonteringsränta,
6,25 procent. Omvärderingen kommer att redovisas i resultatet för fjärde
kvartalet 2007.

Åtgärder inom förpacknings- och sågverksrörelsen
För att ytterligare stärka konkurrenskraften inom den europeiska
förpacknings-verksamheten kommer cirka 80 miljoner m2 wellpapp- och 200 000 -
300 000 ton papperskapacitet att avvecklas. Det är främst en förändrad
kundstruktur som lett till att dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa
långsiktig konkurrenskraft. 

I den svenska sågverksrörelsen kommer produktionsomställningar och
personal-minskningar att genomföras.

Sammanlagda effekter
Totalt uppgår kostnaderna för samtliga åtgärder till 4 900 MSEK, vilka tas under
fjärde kvartalet. Av dessa är 3 700 MSEK nedskrivningar av anläggningstillgångar
och 1 200 MSEK kassamässiga utlägg. Samtidigt beräknas avyttringar ge 500 MSEK.
Det kassamässiga nettoutlägget bedöms därmed bli 700 MSEK. Uppskattningsvis kan
1 400-1 700 tjänster komma att beröras av åtgärderna. 
Rörelseresultatförbättringen kommer att få full effekt efter tre år och då uppgå
till cirka 1 400 MSEK per år, inklusive synergier från P&G-förvärvet. 

Affärsgrupp  Total  Kassamässiga Avyttringar NedskrivningarÅrliga
        kostnad utlägg    MSEK    MSEK     rörelse-
        MSEK  MSEK                  resultat
                               förbä-
                               ttringar
                               MSEK, 
                               fullt
                               genomförda
Mjukpapper,   3 750   600          3 150    1 150
inkl synergier
Förpackningar   900   500           400     150
Skogsindustri-   250   100           150     100
produkter
Totalt      4 900   1 200  500     3 700    1 400
En telefonkonferens äger rum idag, 19 december, klockan 09.00. Besök www.sca.com
för mer information.

För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, +46-8-7885234
Pär Altan, chef medierelationer, +46-8-7885237
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46-8-7885130

Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid
variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19
december klockan 08.00 CET.