Enligt en lagregel skall alla noterade bolag - om det under en månad skett en
ändring av antalet aktier - offentliggöra det totala antalet aktier i bolaget
den sista handelsdagen i den kalendermånad ändringen ägde rum. 

Den 10:e december meddelade East Capital Explorer att styrelsen beslutat att
nyemittera 2 474 810 nya aktier som en följd av att emissionsinstituten
beslutat att utnyttja den övertilldelningsoption de erhöll i samband med East
Capital Explorers notering på OMX Nordiska Börs. 

Det totala antalet aktier i East Capital Explorer uppgår därmed till 36 270 160
per den 31 december 2007.
Kontaktinformation:
Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som
erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp.
Bolaget investerar främst i East Capitals specialfonder som erbjuder exponering
mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala
börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar
stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror
samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att
förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer
noterat inom mid-cap-segmentet på OMX Nordiska Börs Stockholm. 


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.