Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingarna vid bruken i Summa, Kemijärvi och
Anjala samt vid huvudkontoret i Helsingfors. De bakomliggande orsakerna för
minskning av kapacitet och resurser som tillkännagavs den 25 oktober 2007 -
överkapacitet inom standard- och förbättrat tidningspapper och obestruket
journalpapper samt kraftiga kostnadsökningar, särskilt i fråga om importerat
virke - har dessvärre inte ändrats. Stora Enso måste därför agera för att
säkerställa sin kostnads- och konkurrensmässiga position och därigenom hela
koncernens framtid. 

Resultatet av förhandlingarna innebär att totalt 985 personer friställs i
stället för de i oktober aviserade 1 100. Cirka 170 av dessa är
visstidsanställda, cirka 255 ska gå i pension och de resterande cirka 560 ska
omfattas av de aviserade omskolnings- och omplaceringsstödet. 
Resultatet av förhandlingarna innebär att totalt 985 personer friställs i
stället för de i oktober aviserade 1 100. Cirka 170 av dessa är
visstidsanställda, cirka 255 ska gå i pension och de resterande cirka 560 ska
omfattas av de aviserade omskolnings- och omplaceringsstödet. 

Massabruket i Kemijärvi läggs ned permanent för att trygga tillgången på
inhemsk massaved till bruken i Veitsiluoto och Uleåborg och för att minska
behovet av alltför dyrt importvirke. Stängningen av massabruket i Kemijärvi
kommer att minska produktionen av långfibermassa med 250 000 ton samt
förbrukningen av massaved med 1,4 miljoner kubikmeter och elektricitet med 140
GWh per år. Kemijärvi Bruk läggs ned permanent till slutet av april 2008 och
214 anställda friställs. 

Summa Bruk i Kymenlaakso läggs ned på grund av ständiga förlustresultat under
de senaste åren och dålig lönsamhetsprognos på sikt. Trots de anställdas enorma
ansträngningar kan bruket inte mäta sig på dagens eller morgondagens marknader
och använda färskfiber, varav merparten är importerat. Stängningen av Summa
Bruk minskar Stora Ensos årskapacitet med 270 000 ton standard- och förbättrat
tidningspapper samt 80 000 ton obestruket journalpapper. Förbrukningen av
massaved minskar med 1 miljon kubikmeter och den inhemska massaveden frigörs
till att nyttjas på de övriga Stora Enso-bruken. Elförbrukningen minskar med 1
000 GWh per år. Summa Bruk läggs ned permanent i slutet av januari 2008 och 450
anställda friställs. 

Som tidigare meddelats stängs pappersmaskin (PM) 1 med en årskapacitet på 120
000 ton bokpapper vid Anjala Bruk permanent i november 2008 och 170 anställda
friställs. Dessutom friställs 122 personer som tjänstgör inom
Kymenlaakso-regionen och 29 personer på huvudkontoret i Helsingfors. 

- Våra planer att lägga ned bruken i Summa och Kemijärvi har fått mycket
uppmärksamhet. Vi är dock, efter MBL-förhandlingarna, fortfarande övertygade om
att vi i stort måste förstsätta på samma linje som aviserades i planeringen den
25 oktober, eftersom vi inte har ändrat vår åsikt om tillgängligheten på
inhemskt virke för Stora Enso och inte heller om marknaden för de aktuella
pappersslagen. Vi måste trygga Stora Ensos framtid såväl i Finland som i dess
helhet, säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen. 

- Stora Enso har, i gediget samarbete med både nationella och lokala
organisationer, börjat hitta ekonomiskt genomförbara lösningar för att minimera
effekterna av våra beslut. De åtgärder vi nu måste vidta kommer att ha
allvarliga konsekvenser för många människor. Därför ber jag alla berörda parter
att tillsammans med oss snabbt skapa nya verksamheter till de orter som
påverkas samt att motivera de människor som kan flytta att leta efter
alternativa anställningar på andra orter med företagets stöd. Nu är tiden inne
för att hitta sådana lösningar som tryggar Stora Ensos framtid i Finland och de
anställdas på de berörda enheterna. Vi har mottagit flera kommentarer av
intresserade som stödjer vår fastslagna strategi, och det skulle glädja mig att
se ännu fler. Vi behöver hitta de nödvändiga lösningarna snarast möjligt och
har därför anlitat Ernst & Young för att hjälpa oss. 

- I början av november meddelade vi om ett frivilligt stödpaket på 5 MEUR för
att hjälpa den berörda personalen att hitta nya arbetstillfällen. Idag
fördubblar vi beloppet och riktar detta extraanslag på 5 MEUR helt och hållet
till ekonomiskt stöd för de anställda som ska omskolas för att hitta
arbetstillfällen vid nya verksamheter på de berörda orterna. 

- Vi vill hitta nya användningsområden för fastigheterna vid Summa och
Kemijärvi för ekonomiskt genomförbara verksamheter som skapar nya
arbetstillfällen utan att konkurrera med Stora Enso om den livsviktiga
massaveden eller produktmarknaden. Vissa av de initiativ som har diskuterats
har som grundidé nyttjandet av skogstillgångarna i östra Lappland och de
stödjer dessutom Stora Ensos policy för massavedsanskaffning, avslutar Jouko
Karvinen. 

Kotka Bruk ingår inte i Stora Ensos kärnstrategi och därför bedriver bolaget
aktiva förhandlingar för att hitta en ny ägare som kan fortsätta med
tillverkningen av laminatpapper och bestruket specialjournalpapper. 

Norrsundets massabruk i Sverige är planerat att läggas ned i slutet av 2008.
Resultatet av de pågående förhandlingarna med personalen och fackförbunden
väntas bli klart senare i vår. 

För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410
Aulis Ansaharju, EVP, Fine Paper och Country Manager, Finland, tel +358 400 480
984 
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations and Financial Communications, 
tel +358 40 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Stora Enso Oyj


pp.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila