--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | ALM. BRAND FORMUE  |
|                      |      | Direktionen     |
|                      |      | Midtermolen 7    |
|                      |      | 2100 København Ø   |
|                      |      | Telefon	35 47 48 49 |
|                      |      | Telefax	35 47 48 60 |
|                      |      | www.almbrand.dk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S    |      |           |
| Nikolaj Plads 6              |      |           |
| Postboks 1040               |      |           |
| 1007 København K             |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selskabsmeddelelse nr. 2/2008       | Dato   | 7. februar 2008   |
|                      | Side   | 2 af 2        |
--------------------------------------------------------------------------------
Alm. Brand Formue - Årsrapport 2007                       
Vedlagt fremsendes årsrapport 2007 for Alm. Brand Formue A/S, hvoraf følgende  
kan fremhæves:                                 

Alm. Brand Formue A/S' resultat i 2007 blev et underskud på 38 mio.kr. før skat 
og 8 mio.kr. efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning på -7,0 % før  
skat og -1,5 % efter skat. I 2006 opnåede selskabet et resultat på 26 mio.kr.  
før skat og 37 mio.kr. efter skat.                       

Årets resultat anses isoleret set ikke for at være tilfredsstillende og er   
dårligere end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 35 mio.kr.  
før skat.                                    

Ved udgangen af 2007 udgjorde selskabets samlede aktiver 2.584 mio.kr., hvoraf 
71,4 % var placeret i obligationer og 26,4 % i aktier. Ultimo 2006 var de    
samlede aktiver 2.162 mio.kr., hvoraf 68,0 % var placeret i obligationer og 30,5
% i aktier.                                   

Egenkapitalen ultimo 2007 udgjorde 534 mio.kr. mod 543 mio.kr. ultimo 2006.   

Afkastet siden etableringen af selskabet har udgjort 13,75 % p.a. efter skat.  
Den langsigtede afkastmålsætning på 10 % p.a. er således fortsat realiseret.  Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte, men at  
der iværksættes et aktietilbagekøbsprogram.                   

Den forløbne del af 2008 har været kendetegnet ved meget høj volatilitet på de 
finansielle markeder og aktiekurserne har udvist markante fald, hvilket siden  
årsskiftet har medført et fald i selskabets indre værdi i 2008 på 11 % svarende 
til 60 mio.kr. Udviklingen ændrer ikke ved selskabets langsigtede        
afkastforventninger, men medfører, at resultatet for 2008 isoleret set ikke   
forventes at kunne leve op til den gennemsnitlige afkastmålsætning. Under    
forudsætning af at afkastet i den resterende del af 2008 udvikler sig i     
overensstemmelse med de langsigtede forventninger, vil selskabet for hele 2008 
realisere et resultat efter skat i niveauet 10 mio.kr.             Eventuelle spørgsmål vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til   
bestyrelsesformand Henrik Nordam eller direktør Bo Overvad på telefon 35 47 48 
49. 

Årsrapporten er vedhæftet
                                      
Med venlig hilsen                                
Alm. Brand Formue A/S                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Henrik Nordam            |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bestyrelsesformand          |                    |
--------------------------------------------------------------------------------