Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2007

Perioden januari - december 2007
• Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 %
• Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 %
• Resultatet efter skatt 149,5 (42,8) MSEK, +250 %
• Resultat efter skatt exkl fastighetsförsäljningar 63,4 (42,8) MSEK, +48 %
• Resultatet per aktie efter split 28,21 (8,07) SEK, +250 %
• Resultat per aktie efter split exkl fastighetsförsäljningar 11,96 (8,07) SEK,
+48 %
• Eget kapital per aktie efter split 69,23 (44,00) SEK

Fjärde kvartalet 2007
• Kvartal 4 nettoomsättningen 274,4 (159,6) MSEK, rörelseresultatet 25,8 (22,5)
MSEK, resultatet efter skatt 18,8 (17,2) MSEK och resultatet per aktie efter
split 3,55 (3,24) SEK. Exklusive fastighetsförsäljningar resultat efter skatt
20,2 (17,2) MSEK och resultat per aktie efter split 3,81 (3,24) SEK

Utdelning
• Styrelsen föreslår ordinarie utdelning 4,50 (3,00) SEK per aktie, +50 %, samt
extra utdelning 5,00 SEK, totalt 9,50 SEK


Verksamhetsrapport

Året i korthet
Året har varit händelserikt med flera nya förvärv som har lett till att
omsättningen i ACAP Invest nu närmar sig 1 miljard kronor. Resultatutvecklingen
har också varit positiv och orderingången är fortsatt stark, koncernen går
därmed in i 2008 med det bästa orderläget någonsin.

Namnbytet från Active Capital AB till ACAP Invest AB genomfördes i maj efter
beslut av årsstämman. Årsstämman godkände även en split av ACAP-aktien som
genomfördes den 15 juni 2007. Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2
nya. 

Under 2007 genomfördes fyra förvärv av nya bolag, varav två utgör nya
affärsområden inom koncernen. Den snabba tillväxten genom förvärv har
möjliggjort att omsättningen 2007 har ökat med 59 procent till 863,5 MSEK, medan
rörelseresultatet har ökat med 33 procent till 84,8 MSEK.

DISAB Vacuum Technology AB (DISAB) förvärvades i februari 2007. DISAB är
verksamt inom utveckling, tillverkning och försäljning av vakuumanläggningar för
miljövänlig uppsamling och transport av material. DISAB definierades som ett
nytt affärsområde inom ACAP Invest.

Sonesson Inredningar AB tillträdde i maj 2007 Form o Miljö Sweden AB och i
augusti 2007 Sälgströms Inredningar AB. Form o Miljö bedriver utveckling och
försäljning av möbler och inredning till främst utbildningssektorn. Sälgströms
bedriver tillverkning och försäljning av förvaringsskåp till skolor,
arbetsplatser och offentliga miljöer. 

TPS Termiska Processer AB (TPS) tillträddes i september 2007. TPS är bland de
världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen.
TPS definierades som ett nytt affärsområde inom ACAP Invest.

ACAP Invest sålde under året sina fastighetsförvaltande dotterbolag, Sonesson
Inredningar Fastighets AB och DISAB Fastighets AB, till Active Properties AB. De
avyttrade bolagen äger sex av koncernens elva industrianläggningar.
Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelserna innebar ett
likviditetstillskott om 125,0 MSEK och en reavinst om 89,2 MSEK, motsvarande
16,83 SEK per ACAP-aktie efter split. Reavinsterna och det stora
likviditetstillskottet har skapat en stark ekonomisk ställning och plattform
inför framtida investeringar.

Koncernen fjärde kvartalet
Jämfört med samma period föregående år har omsättning och resultat förbättrats.
Omsättningen steg till 274,4 MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 25,8
MSEK, vilket innebar en ökning med 72 respektive 15 procent. Resultatet per
aktie efter split steg med 10 procent till 3,55 SEK. Resultat per aktie efter
split och exklusive fastighetsförsäljningar steg med 17 procent till 3,81 SEK. 

SONO fortsätter att visa goda resultat med fortsatt omsättningsökning.
Samordningsvinsterna med de nya enheterna faller huvudsakligen in från och med
2008. Nettot av avskrivningar och hyresbetalningar avseende de tidigare ägda
industrifastigheterna innebar ökade kostnader på rörelseresultatnivå om 2,4 MSEK
fjärde kvartalet och 5,5 MSEK på årsbasis. 

DISAB, som tillträddes i februari 2007, bidrog under fjärde kvartalet med 4,0
MSEK i rörelseresultat. Med rekordhög orderstock förväntar vi att årets positiva
trend både avseende omsättning och resultat kommer att fortsätta.

Cetec har haft ett otillfredsställande resultat. Ytterligare åtgärder för att
vända resultatet har genomförts. Efterfrågan i branschen bedöms ligga kvar på
oförändrat hög nivå.

MW Security hade ett svagare fjärde kvartal än förväntat, detta på grund av
lägre orderingång i Storbritannien. Vi bedömer nedgången som tillfällig och
konstaterar med tillfredsställelse ökad efterfrågan på bland annat den ryska
marknaden.

TPS som tillträddes i september utgör ett nytt affärsområde inom ACAP Invest.
Organisations- och strukturförändringar har påbörjats, vilket kommer att få
effekter först under nästa år. Efter en konsolideringsfas avser vi att rusta TPS
för framtida internationell expansion inom den snabbt växande
bioenergimarknaden.

Koncernens finansiella ställning
Per den 31 december uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar till 30,4 (22,0) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade
checkkrediter om 76,0 (53,0) MSEK. 
Soliditeten uppgick till 53,1 (51,7) procent. 
Eget kapital uppgick till 366,8 (233,1) MSEK, motsvarande 69,23 (44,00) SEK per
aktie efter split. 
Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 23,7 (16,1) MSEK. 

Investeringar i koncernen
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -20,7 (35,5) MSEK. 
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,1
(1,7) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 16,6
(15,5) MSEK. Inklusive leasingobjekt uppgick bruttoinvesteringarna i materiella
anläggningstillgångar till 23,8 (24,6) MSEK.
Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 78,3 (20,2) MSEK.
Avyttringar avseende företag uppgick till 116,4 (0,1) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 525 (377). 

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen
uppgick under året till 6,2 (5,4) MSEK och avser koncernintern fakturering för
administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 194,0
(104,1) MSEK. 
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden
till 0,2 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar
uppgick under perioden till 62,0 (14,7) MSEK, varav 62,0 (14,7) MSEK avser
förvärv av företag. Avyttringar av företag uppgick till 86,2 (0,0) MSEK.
Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 3,3 (7,7) MSEK. Nettot
av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med 135,0
(-97,5) MSEK. 
Soliditeten uppgick till 81,9 (62,4) procent. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och
osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För detaljerad redovisning av
risker och osäkerhetsfaktorer se not 32 i årsredovisningen för 2006.

Transaktioner med närstående
I juni sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag Sonesson
Inredningar Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka
på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en reavinst om 81,4 MSEK. 
I september sålde DISAB sitt fastighetsförvaltande dotterbolag DISAB Fastighets
AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt.
Överlåtelsen innebar en reavinst om 7,8 MSEK. 
ACAP Invest-koncernen har under 2007 betalt totalt 8,2 MSEK i hyra till Active
Properties AB avseende ovan nämnda fastigheter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards - IFRS.
Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i senaste
årsredovisningen.
Moderbolaget redovisar enligt RR 32 Redovisning för juridiska personer.
Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver
att bokslutskommunikén ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 4,50 (f å 3,00 efter justering för
split) SEK per aktie. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning om 5,00
SEK per aktie.

Årsredovisning och årsstämma
Årsredovisningen beräknas bli publicerad under vecka 16 och kommer att
distribueras till samtliga aktieägare med ett innehav uppgående till minst 50
aktier. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor
och hemsida www.acapinvest.se. Årsstämman äger rum tisdagen den 29 april
kl.17.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö.

Utsikter för 2008
Vi förväntar ett framgångsrikt 2008. Orderläget är starkt och vi kan inte se
något mönster i orderingången som pekar på svagare efterfrågan. Koncernen har en
mycket stark finansiell ställning och står väl rustad om en nedgång i ekonomin
skulle komma senare under året. Ytterligare förvärv står på önskelistan för
2008. 


Kommande rapporttillfällen
2008-04-29 Årsstämma
2008-04-29 Delårsrapport 3 mån
2008-08-26 Delårsrapport 6 mån
2008-10-23 Delårsrapport 9 mån
2009-02-11 Bokslutskommuniké 2008

Malmö den 8 februari 2008 

ACAP INVEST AB (publ)


Thomas Bolmgren
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn +46 40 24 82 50 


I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO-gruppen, DISAB, Cetec Electric, MW
Security och TPS. SONO-gruppen är marknadsledande i Sverige inom inredningar för
personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser.  DISAB är
marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport
av material. Cetec Electric är verksamt inom tillverkning och försäljning av
elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för
detaljhandeln. TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och
rökgasreningsanläggningar för biobränslen.