UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL

Ordinær generalforsamling den 7. februar 2008.

Der afholdtes den 7. februar 2008 ordinær generalforsamling på Scandic Hotel,
Frederikshavn, med nedennævnte dagsorden, under hvilken der er truffet
beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter. 

Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at
konstatere, at gene-ralforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig. 

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.	Generalforsamlingen tog
bestyrelsens beret-ning til efterretning. 
2.	Fremlæggelse af årsrapporten til godken-delse.	Årsrapporten godkendtes
enstemmigt. 
3.	Beslutning om anvendelse af årets over-skud i henhold til det godkendte
regnskab.	Årets resultat t.kr. 24.644 disponeres således: 
Udbytte, 50% af 
t.kr. 35.698	 17.849 t.kr.
Til overført resultat	  6.795 t.kr.          
                       24.644 t.kr.
4.	Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.	Decharge meddeltes 
enstemmigt. 
5.	Forslag fra bestyrelsen om:
a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2009 for selskabet til køb af egne ak-tier
op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den
seneste beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.	 
Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt.


6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.	Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.
7.	Valg af revisor. 
	Enstemmigt valg af Mortensen & Beierholm, Frederikshavn.
8.	Eventuelt.	Ingen bemærkninger.