Den ordinære generalforsamling afholdes i ROFI-CENTRET, Kirkevej 26,
Ringkøbing, ONSDAG DEN 5. MARTS 2008 KL. 17.00, med følgende 

                  DAGSORDEN:

a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

b) Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionens bemærkninger til
godkendelse. 

c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab. 

d) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

  På valg er:

  Direktør Lars Bojen, Ringkøbing				
  Optiker Bent Brodersen, Ringkøbing				
  Økonomikonsulent Olav V. Ebbesen, Videbæk				
  Vaskeriejer Carl Olav Jensen, Ringkøbing				
  Forstander Arne Refslund Jørgensen, Skjern				
  Blikkenslager Per Green Andersen, Ringkøbing
  Skoleinspektør Ole Graversen, Ringkøbing				
	
e) Valg af revisor. 

f) Behandling og afgørelse af indstillinger og forslag.
  Forslag fra bestyrelsen:
  1) Bemyndigelse til bestyrelsen indtil 1. april 2009 at erhverve egne aktier
for indtil 10% af aktiekapitalen, jfr. aktieselskabslovens § 48, stk. 2, til
den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%. 

g) Eventuelt.

Årsrapporten, revisionsberetningen og de stillede forslags fulde ordlyd er 8
dage før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærerne på bankens
hovedkontor. 
Adgangskort bestilles i bankens afdelinger og må være bestilt senest fredag den
29. februar 2008 kl. 16.30. Evt. afgivelse af fuldmagt kan ske ved henvendelse
til banken. 


Aktiekapitalen og stemmeret 

Bankens aktiekapital udgør 31.200.000 kr. fordelt i aktier á 20 kr.  

Bankens vedtægter bestemmer følgende om stemmeret i banken: 

§10	Enhver aktionær, der vil møde på en forestående generalforsamling, må, når
sådan fordres i den udstedte bekendtgørelse, senest 3 dage forud legitimere sig
som aktionær og modtage et ad-gangskort til generalforsamlingen, hvilket kort
tillige angiver, hvor mange stemmer den pågældende har. 
Ethvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme. En aktionær kan kun give fuldmagt
til en person. 
Ingen aktionær kan afgive mere end 200 stemmer.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret
på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før
overdragelsen er noteret i bankens bøger. 

§11  	Enhver generalforsamling er, hvis ikke lovgivningen eller disse
vedtægter foreskriver andet for enkelte tilfælde, beslutningsdygtig ved simpel
stemmeflertal. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes det
som forkastet. 

Dog kræves, når forslag til en vedtægtsændring foreligger, at 1/3 af
aktiekapitalen er repræsenteret samt, at en majoritet af 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for ændringen. Såfremt den
foreskrevne majoritet opnås, men 1/3 af den stemmeberettigede aktiekapital
ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden 14 dage
ved en bekendtgørelse med 8 dages varsel sammenkalde en ny generalforsamling,
på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til
den repræsenterede aktiekapitals størrelse. 


Ringkøbing, den 16. januar 2008 
p. b. v.

Poul Hjulmand, formand