Vid investmentbolaget Borevinds årsstämma den 2 april 2008
behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till nya ledamöter i Borevinds styrelse valdes Ulrika Nilsson
Everingham och Semida Silveira. Bo Andersson, Owe Linton, Mats
Rydehell, Mats Swensson omvaldes  och Owe Linton valdes  till
styrelseordförande.

Ny verkställande direktör
Vid årsstämman presenterades Borevinds nye verkställande direktör,
Anders Rabbe som efterträdde Owe Linton den 2 april.

Utdelning
Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.

Beslut om emission av  högst 32.574.817 nya aktier  och/eller
teckningsoptioner  och/eller  konvertibler  med  eller  utan
företrädesrätt för aktieägarna
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden
för årsstämma 2009 och vid ett eller flera tillfällen med eller utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av
högst 32.574.817 nya aktier, och/eller emission av teckningsoptioner
med åtföljande teckning av högst 32.574.817 nya aktier, och/eller
emission av  konvertibler  med åtföljande  rättighet  och/eller
skyldighet att konvertera till högst 32.574.817 nya aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att bolaget skall emittera högst  130.000
teckningsoptioner till följd att bolagets aktiekapital kan öka med
högst 26.000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till
nyteckning av aktier i bolaget. Samtliga anställda skall erbjudas
förvärva de emitterade teckningsoptionerna. Verkställande direktörer
i  Borevind-koncernen  kommer  att  erbjudas  maximalt  30.000
teckningsoptioner per person, övriga anställda maximalt  20.000
optioner per person.

På förslag av Stefan Henriksson, som innehar 4,45 procent av aktierna
och rösterna i Borevind AB, beslutade årsstämman med avvikelse från
aktieägarnas  företrädesrätt  att  emittera  högst   60.000
teckningsoptioner till följd varav bolagets aktiekapital kan öka med
högst 12.000 kronor. Styrelseledamöterna kommer att erbjudas högst
10.000 teckningsoptioner per person till marknadsmässigt pris.

Valberedning
Årsstämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning enligt
bestämmelserna i den svenska koden för bolagsstyrning. Utseende av
valberedningen skall tillgå så att de tre största aktieägarna per
utgången av varje års tredje kvartal utser var sin ledamot senast två
veckor därefter, att ingå i valberedningen. Om någon av de tre
största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till
valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälla att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen
skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.


Henån den 2 april 2008

Borevind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Owe Linton
0304-435 75
0706-57 49 80

Certified Adviser på OMX First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 00

office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)
Bolaget är ett investmentbolag inom förnybar energi och har sitt säte
och huvudkontor på Orust. Bolagets drygt 3 100 aktieägare utgörs
institutionella ägare, privatpersoner och mindre företag i såväl
Sverige som utomlands. Borevind har investerat i vindkraft, solenergi
samt bioenergi och äger 21,4 procent i Swedish Energy Transition
System AB (Switchpower), 65 procent i Gällivare PhotoVoltaic AB -
GPV, 1,6 procent i Rindi Energi AB samt 10 procent i Langlee Wave
Power AS. Borevinds aktie handlas på Stockholmsbörsens lista OMX
First North.