KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2008

Aktieägarna i SäkI AB (publ), 556012-8547, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 8 maj 2008 kl. 17.00 i Salénhuset, lokal Olympia, Norrlandsgatan
15, Stockholm.