Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Print
| Source: Arco Vara
multilang-release
Lp. Arco Vara AS aktsionär

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 08.mail 2008 kell 13.00
Tallinnas aadressil Tõnismägi 2, Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses. 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada 2007 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine
2.1. Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise ettepanek:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2007. summas 218 830 000 krooni jaotada
järgmiselt: 
a) eraldised kohustuslikku reservkapitali on 11 379 000 krooni;
b) aktsionäridele väljamakstava kasumiosa (netodividend) suurus on 37 210 000
krooni, so. 0,39 krooni aktsia kohta 
c) ülejäänud summa 170 241 000 krooni jätta jaotamata.
2.2. Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada alljärgnev dividendi väljamaksmise kord:
juhindudes Tallinna börsi reglemendist võtta aktsionäride, kellel on õigus
saada dividende 2007 majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike
nimekiri seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride koosoleku toimumust kell
23.59, so. 22.mai 2008.a. Dividendide väljamaksmine toimub 03. juunil 2008.a. 

3. Audiitori valimine
3.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise
aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ning nimetada selleks
audiitorühing Ernst & Young Baltic AS. 
3.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu
aktsiaseltsi 2008 majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt
aktsiaseltsi ja  Ernst & Young Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule. 

4. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine
Nõukogu teeb ettepaneku oma aktsiate omandamise õiguse andmiseks järgmistel
tingimustel: 
a)	Aktsiaseltsil on õigus ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest
omandada oma aktsiaid. 
b)	Aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi
kalendriaastas ületada 10% aktsiakapitalist. 
c)	Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem kui aktsia omandamise
päeval Tallinna Börsil Arco Vara AS aktsia eest tasutud kõrgeim hind. 
d)	Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali,
reservkapitali ja ülekurssi. 

5. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine.
Nõukogu liige Arti Arakas esitas avalduse nõukogu liikme kohalt tagasiastumise
kohta. 
Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda nõukogu liige Arti Arakas nõukogu liikme kohalt
tagasi ning valida uus nõukogu liige, kelle kohta esitab nõukogu informatsiooni
täiendavalt. 

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad
Arco Vara AS kodulehel aadressil:
http://www.arcorealestate.com/investorile/uldinfo või Arco Vara AS kontoris
Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00. 
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
yldkoosolek@arcovara.ee 
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59
üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. 
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 08.05.08 kell 12.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri
esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. 
Lugupidamisega


Arco Vara AS juhatus