Ordinær generalforsamling i Topdanmark 15. april 2008

Print
| Source: Topdanmark A/S
multilang-release
15. april 2008
Med. nr. 09/2008


Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte
dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af
årsresultatet blev godkendt. 

Hermed vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om, at selskabets
aktiekapital nedsættes med i alt 240.000 stk. aktier, som er tilbagekøbt siden
den ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2007. Kapitalnedsættelsen
sker til børskurs 728,30 pr. aktie, og der overføres således i alt 174.791.604
kr. fra selskabets bundne kapital til de frie reserver. 

Kapitalnedsættelsen anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. april 2008
og vil derefter i praksis ske, når den tre måneder lange indsigelsesfrist er
udløbet. Aktiekapitalen vil herefter være 166.563.500 kr. 

Endvidere blev bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedrørende forlængelse
af bemyndigelse til at udstede aktier, medarbejderaktier, konvertible
obligationer og tegningsoptioner samt af stedet for generalforsamlingens
afholdelse, bemyndigelse til køb af egne aktier, incitamentsaflønning til
direktion og andre ledende medarbejdere samt forhøjelse af vederlag til
bestyrelsen vedtaget. 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer - industrial advisor Jørgen Ajslev,
bestyrelsesformand Anders Knutsen, adm. direktør Jens Maaløe,
bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen, bestyrelsesmedlem Annette Sadolin og
pelsdyravler Knud J. Vest - blev genvalgt. 

Bestyrelsen har konstitueret sig med bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen
som formand og bestyrelsesformand Anders Knutsen som næstformand. 

Selskabets revisor, Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev
genvalgt. 

Topdanmark forventer fortsat (jf. fondsbørsmeddelelse nr. 03/2008) et resultat
efter skat på 750 - 850 mio. kr. for 2008. Denne resultatprognose er givet
under forudsætning af uændrede valutakurser, et aktieafkast på 7,0 pct. p.a. i
forhold til niveauet 6. marts 2008 og et afkast af rentebærende investeringer
på 5,2 pct. (den risikofri rente med et risikotillæg på 0,75 procentpoint). 

For 2008 forventes fortsat et tilbagekøb af Topdanmark-aktier på omkring 1.050
mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 309
mio. kr. i 2008. Der resterer således 741 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for
2008. 


Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør 
Mobil: 4025 3524