Information till marknaden från årsstämma 24 april 2008

Aktieutdelning 
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2007 lämna utdelning med 3
kr/aktie 
samt att som avstämningsdag fastställa den 29 april 2008. 

Styrelse 
Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans
Franzén, 
Gunnar Eliasson och Lars-Åke Rydh samt nyval av Kerstin Lindberg Göransson.

Styrelseordförande
Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Revisor
KPMG Bohlins AB omvaldes intill slutet av årsstämman 2012.

Valberedning 
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst
fyra 
största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är
ledamot i egenskap
av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utöver sin rätt att utse ledamot skall
den till 
röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i
valberedningen. 
Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder,
skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen
omedelbart före 
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess
att nu valberedning 
utsetts.

Nyemission 
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få
nyemittera
max 1 800.000 st B-aktier.

Återköp av aktier 
Styrelsen bemyndigades: 
att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, 
att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, 
att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. 

Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på
OMX Nordiska Börs 
Stockholm till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att
förutsättningarna för att 
öka avkastningen på eget kapital förbättras. 
Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma. 

Nästa rapporttillfälle 
Halvårsrapport januari-juni 2008 kommer att lämnas den 24 juli 2008. 


Tranås den 24 april 2008

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) 


Jörgen Zahlin 
Verkställande direktör 

Jan Svensson
Styrelseordförande 


OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system.

Verksamheten bedrivs i 26 rörelsedrivande enheter i 13 länder. Bolaget omsatte 
1.482 MSEK under 2007. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet
569 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad på OMX Small Cap.
OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %, en avkastning på eget
kapital 
om minst 20 % samt en soliditet som inte understiger 35 %.