Ladda ner rapporten i sin helhet:
Nobia Q1 2008
 
 
Nobias omsättning under första kvartalet 2008 uppgick till 3 835
miljoner kronor (3 870). Resultat efter skatt uppgick till 138
miljoner kronor (181). Den organiska tillväxten var 2 procent.
Resultat per aktie uppgick till 0,80 kronor (1,03) efter utspädning.
 
Färre leveransdagar till följd av påsken och en oförmånlig
valutakursutveckling har minskat Nobias resultat. Efterfrågan
försvagades på flera av Nobias huvudmarknader jämfört med samma
period föregående år.
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 225 miljoner kronor (285) och
rörelsemarginalen var 5,9 procent (7,4). I kvartalets rörelseresultat
ingår realisationsvinst från försäljningen av den brittiska
badrumskedjan C.P. Hart med 21 miljoner kronor.
Det försämrade kassaflödet jämfört med motsvarande period föregående
år förklaras till del av engångseffekter. Butiksbeståndet har
vidareutvecklats under perioden. För att stärka inflytandet över
distributionen i HTH har 13 franchisebutiker förvärvats i Danmark,
motsvarande en tredjedel av HTHs butiksomsättning i landet.
 
Koncernchefens kommentar
-Verksamheten utvecklas väl i region Storbritannien, men vi behöver
bättre anpassa oss efter den svagare marknaden i region Norden. Vi
arbetar också vidare med att utveckla och effektivisera vår struktur
i region Kontinentaleuropa, säger VD och koncernchef Preben Bager.