Pilum AB (publ) levererar vattenreningsutrustning till Vin & Sprit i Århus

Print
| Source: Pilum AB

Pilum AB har genom affärsområdet vattenrening erhållit tre mindre
order till livsmedelsektorn värt 1 Mkr tillsammans med företaget
Fermaway. Två order och leveranser har skett till Polen och den
senaste innebär leverans till Vin & sprit i Århus. Bolaget Fermaway
har tagit fram en produkt för att bort järn ur dricksvatten som Pilum
tillsammans med Fermaway har vidareutvecklat.
 
Processen innebär att man, utan trycksätta vattnet som är den
vanligaste och dyrare metoden, kan nedbringa järnhalten under de
riktvärden som finns för livsmedelstillverkning."Ett billigt och enkelt sätt för att kunna erhålla ett gott
kvalitetsvatten för livsmedelstillverkning. Marknaden för denna typ
av produkter har stor potential då mycket av råvattnet på kontinenten
har höga halter av järn och därför har den möjlighet att bli en
exportsuccé." säger Karl Kylén affärsområdeschef Pilum Technologies.
 
För ytterligare information kontakta
 
 
Jan Törner                                                    
VD, Pilum AB (Publ)                               
 
jan.torner@pilum.se
Tel: 0705-37 98 40, 08-591 124 10
 
Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar
mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin.
Pilum erbjuder marknaden anpassade lösningar för rökgas- och
vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och
sopförbränningspannor. Pilums teknik, som renar rökgaser, ökar
värmeåtervinningen med ca 20-30 % till nytta för miljö och våra
kunder t.ex. för kommunala fjärrvärmeverk och industriföretag.
 
Pilums vision är att vara marknads- och teknikledande på utvalda
nischer samt vara en ledande aktör såväl på den svenska marknaden som
exportmarknaden. Pilum ska arbeta för både en konsolidering av
branschen samt att integrera framåt i värdekedjan.
 
Pilum AB (publ) är listat på First North och Mangold Fondkommission
AB (tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser.
 
 
www.pilum.se