Årsstämma i Fenix Outdoor AB

Print
| Source: Fenix Outdoor International AG
FENIX OUTDOORS ÅRSSTÄMMA I STOCKHOLM 2008-04-28                 

Vid Fenix Outdoors årsstämma i Stockholm den 28 april 2008 omvaldes till    
styrelse;                                    
Ulf Gustafsson, Åke Nordin, Mats Olsson, Sven Stork och Bertil Södermark.    
                                        
Årsstämman godkände styrelsens förslag om utdelning och beslutade om utdelning 
med 2,00 kronor per aktie, avstämningsdag den 2 maj 2008. Utbetalning genom VPC
beräknas tidigast ske onsdagen den 7 maj 2008.                 

Årsstämman godkände styrelsen förslag att Fenix Outdoor AB skall erbjuda    
marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla 
ledande befattningshavare. Ersättningen skall bestå av fast lön, pension och  
övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och   
konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens  
komplexitet.                                  

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 250 000 kronor att   
fördelas enligt 100 000 kronor till styrelseordförande och 50 000 kronor till  
övriga ersättningsberättigade ledamöter.                    

Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier drogs tillbaka och frågan     
annullerades därför.                              

VD, Martin Nordin, informerade om väsentliga händelser under år 2007 samt    
kvartal 1 2008. 

             Stockholm den 28 april 2008

              FENIX OUTDOOR AB (publ)               


                Bertil Södermark                
                Styrelseordförande