Beslut vid årsstämman

Print
| Source: BillerudKorsnäs AB
Beslut vid årsstämman

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3 kr 50
öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2008 och utdelningen
beräknas utsändas av VPC den 8 maj 2008. 

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Beslutade stämman omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael M.F.
Kaufmann, Per Lundberg, Ewald Nageler, Yngve Stade och Meg Tivéus till ordinarie
styrelseledamöter. Ingvar Petersson valdes av stämman till styrelsens ordförande
och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande i styrelsen.

Valberedning inför 2009 års ordinarie bolagsstämma
Beslutade stämman att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens
ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ordförande skall under
hösten 2008 kontakta de till aktieinnehav största aktieägarna för att en
valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i
valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2009 och grundas på de kända aktieinnehaven
omedelbart före offentliggörandet. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till
aktieinnehav största ägaren. Valberedningen är beslutför om mer än hälften av
hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med
anledning av beslutet om långsiktiga incitamentsprogram vid årsstämman 2007
Stämman bemyndigade styrelsen, längst intill nästkommande årsstämma, att fatta
beslut om överlåtelse av högst 125 000 ak¬tier av det totala innehavet om 1 851
473 aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, i hu¬vudsak sociala avgifter.
Över¬låtelse av aktier skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att det är till fördel för bolaget att överlåta
aktier enligt förslaget för att fullgöra åtaganden enligt beslutade
incitamentsprogram.
Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier till tredje man som betalning i
samband med företagsförvärv, samt även överlåtelse på börs i syfte att erhålla
likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. 

Beslut om courtagefri handel
Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till beslut att erbjuda Billeruds
aktieägare vars innehav understiger 100 aktier, att courtagefritt sälja sina
aktier i bolaget samt beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
tiden under vilket erbjudandet skall löpa samt de närmare villkoren därför, dock
att det skall genomföras före årsstämman 2009.

Vidare beslutade stämman bland annat fastställa resultat- och balansräkningar,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2007, att ge ansvarsfrihet
för styrelsen, fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete,
arvode åt revisorerna samt godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm den 29 april 2008 
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvar Petersson, styrelseordförande, 070 595 7605
Per Lindberg, VD och koncernchef, 070 248 1517Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. 


Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna
förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter -
förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.
Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både
inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål.
Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i
Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

www.billerud.se