Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 
for Spar Nord Bank

Resultat før skat på 183 mio. kr. - forventninger til årets 
basisindtjening fastholdes

•	Egenkapitalforrentning før skat på 18 pct. p.a.
•	Vækst i nettorenteindtægter på 15 pct. til 313 mio. kr.
•	Fald i nettogebyrindtægter på 20 pct. til 104 mio. kr. 
•	Kursreguleringer reduceret til 8 mio. kr.
•	Omkostningsvækst på 11 pct.
•	Positiv nettopåvirkning fra nedskrivninger på udlån mv. på 8 mio. kr.
•	Samlet indtjening fra egenbeholdningen og ekstrabetaling vedrørende 
     Totalkredit på 37 mio. kr.
•	Udlånsvækst på 15 pct. og indlånsvækst på 26 pct.
•	Forventningerne til årets basisindtjening fastholdes 
•	Moody's rating: C, A1, P-1 (uændret, outlook stable)


Udviklingen i 1. kvartal 2008
•	13. kvartal i træk med nettokundetilgang
•	Nettorenteindtægter 13 mio. kr. højere end 4. kvartal 2007
•	Nettogebyrindtægter på niveau med 3. og 4. kvartal 2007
•	Fortsat stærk kreditbonitet - 10. kvartal i træk med nettoindtægt på  
     nedskrivninger på udlån mv.
•	Forretningsvolumen på samme niveau som ultimo 2007
•	Leasingaktiviteter udvikler sig fortsat meget tilfredsstillende
•	Svagt stigende rentemarginal 
•	Udvidet rentespænd mellem danske realkreditobligationer og statsobligationer 
     medfører markant lavere kursreguleringer og tab på
beholdningsindtjeningen 
•	Forbedret overdækning i forhold til strategisk likviditetsmål