Topsil afgiver købstilbud på det polske selskab Cemat Silicon S.A.

Print
| Source: Cemat A/S
multilang-release
Topsil har i dag underskrevet aftale om køb af 19,28% af aktierne i selskabet
Cemat Silicon S.A. i Warszawa, Polen, samt afgivet bindende købstilbud på de
resterende 80,72% af aktiekapitalen. Sidstnævnte aktiepost ejes af nuværende og
tidligere medarbejdere, ejendomsselskabet Cemat 70 og ITME Instituttet. Købet
indebærer, at Topsil styrker selskabets forretningsgrundlag og markedsposition
væsentligt. 

Baggrunden for købet
Købet af Cemat Silicon giver Topsil adgang til den anden teknologi-form til
dyrkning af silicium; Czochralski teknologien. Topsils produktprogram vil
således fremover dække hele semiconductor markedet. 
 
Udover en udvidelse af teknologiplatformen betyder opkøbet, at selskabet står
stærkere i relation til både kunder og leverandører. 

Den kombinerede virksomhed forventes at kunne opnå væsentlige synergier,
herunder bl.a. salgs-, produktions- og indkøbssynergier. 

Finansiering og betingelser
Købsprisen for 100% af kapitalen i Cemat Silicon S.A. modsvarer 171,7 mio. DKK.
Købet forventes finansieret dels med egne midler, dels ved optagelse af lån. 

Købet er betinget af, at Topsil kan overtage mindst 90% af aktiekapitalen i
Cemat. Derudover er købet betinget af en tilfredsstillende due diligence samt
opnåelse af den fornødne finansiering. Det er selskabets vurdering, at en
tilfredsstillende finansieringspakke kan opnås. Topsil forventer at overtage
Cemat Silicon S.A. den 30. september 2008. 

Ledelse
Såfremt købet falder endeligt på plads, indtræder Martin Overgaard Hansen som
administrerende direktør i Cemat Silicon S.A. Martin Overgaard Hansen har
arbejdet for Topsil i ca. 4 år som selskabets CFO og senest som Business
Development Director. Moderselskabets direktion fortsætter uændret med Keld
Lindegaard Andersen som administrerende direktør og Jørgen Bødker som salgs- og
marketingdirektør. 

Den kombinerede virksomhed
Topsil har 50 års erfaring med udvikling og produktion af silicium produceret
efter Float Zone metoden og har altid primært fokuseret på denne teknologi. De
senere års hastige udvikling inden for siliciumindustrien har imidlertid
betydet, at Topsil har truffet en strategisk beslutning om også at gå ind i
Czochralski-området. Topsil har derfor i en længere periode afsøgt mulighederne
for at etablere sig inden for Czochralski-produktion, enten via opkøb eller ved
at starte produktion fra ”green field”. 

Da Czochralski-teknologien - ligesom FZ teknologien - kræver et stort know-how,
som vil tage år at oparbejde, har det været logisk for Topsil at målrette det
strategiske arbejde mod opkøb af en virksomhed med stor eksisterende viden
inden for denne teknologi. 

Med købet af Cemat Silicon S.A. gennemfører Topsil sin opkøbsstrategi og får
efter ledelsens vurdering den virksomhed, som skønnes at rumme det største
potentiale, idet der opnås umiddelbar adgang til Czochralski-teknologien, og
dermed en fuld produktportefølje inden for silicium til halvleder-industrien.
Både Topsil og Cemat har specialiseret sig i produkter til det diskrete
halvledermarked, som udgør markedet for enkelte elektroniske komponenter
(transistorer, dioder, mm.)  - i modsætning til integrerede kredse, hvor et
elektronisk kredsløb bygges op i overfladen af siliciumskiven. 

Topsil får endvidere med Cemats set-up adgang til produktion og
produktudvikling i et område med en lavere omkostningsstruktur end den danske. 

Topsils CEO, Keld Lindegaard Andersen, udtaler: ”Med købet af Cemat Silicon har
vi taget netop det skridt for Topsil, som vi har arbejdet hen imod gennem en
længere periode. Cemat er det perfekte match for os.” 

Cemat har lang erfaring med skivebearbejdning/wafering; en proces som Topsil i
år 2000 outsourcede til underleverandører på Taiwan og i Kina. Topsil bliver
med købet bedre positioneret i forhold til skivebearbejdning/wafering og får
mulighed for at benchmarke de nuværende underleverandører mod egne
produktionsfaciliteter i Warszawa. Det er selskabets forventning, at et sådant
benchmark vil have en positiv påvirkning på selskabets produktionsomkostninger.
Selskabet forventer at gennemføre væsentlige investeringer i Cemat i løbet af
den kommende 3-årige periode. 

Da Topsils og Cemats produkter komplementerer hinanden, er det forventningen,
at der også på kundesiden vil kunne opnås synergier, da Topsil nu får mulighed
for at tilbyde sine kunder Czochralski-silicium til konkurrencedygtige priser
og omvendt. 

Med købet får Topsil mulighed for at udvikle kombinerede Czochalski/Float Zone
produkter. En sådan udvikling vil dels åbne mulighed for nye kundeløsninger,
dels potentielt kunne gøre Topsil mere uafhængig af enkelte råvareleverandører. 

For at sikre den bedst mulige integration af de to virksomheder, er det
besluttet, at Martin Overgaard Hansen tiltræder som administrerende direktør
for Cemat Silicon S.A. 

Topsils bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær udtaler om det fremtidige selskab:
”I Topsils ledelse er vi overbevist om, at vi har gjort et strategisk godt køb.
Den forenede forretningsplatform er langt stærkere end hidtil og vi har skabt
et godt grundlag for fremtidig vækst og værdiskabelse til gunst for både
aktionærerne og medarbejdere i begge selskaber. Vi er også sikre på, at Topsils
og Cemats kunder vil drage stor fordel af vores samlede teknologiplatform og
produktpalette.” 

Fakta om Cemat Silicon S.A.
Cemat Silicon har eksisteret som selvstændigt selskab siden 1992, men har
opereret på markedet for Czochralski-silicium helt tilbage fra starten af
1960'erne, og har derfor en meget stor viden om siliciumproduktion og
Czochralski-produktion i særdeleshed. 

Czochralski-processen er faktisk udviklet af, og opkaldt efter, en af Cemat
Silicons tidligere medarbejdere Jan Czochralski. 

Selskabet, som har en årlig omsætning i niveauet 150 mio. DKK og beskæftiger
ca. 260 medarbejdere, har desuden igennem den seneste årrække investeret
kraftigt længere fremme i sin værdikæde ved at gå ind i EPI-dyrkning på
silicium. EPI-dyrkning er en teknologi, hvor man deponerer et krystallinsk lag
af silicium oven på en poleret Czochralski-skive. Dette er en alternativ metode
til fremstilling af siliciumskiver til højspændingsmarkedet, hvor Topsil i
forvejen opererer med FZ produkter. 

Selskabet råder over en tidssvarende og velholdt maskinpark til produktion af
Czochralski-silicium samt efterfølgende bearbejdning. Herudover råder selskabet
over ”state-of-the-art” udstyr til EPI-dyrkning på silicium samt tilhørende
renrum. 

Desuden ejer Cemat Silicon ca. 53% af kapitalen i ejendomsselskabet Cemat 70,
som bl.a. ejer de bygninger, hvorfra selskabet driver virksomhed. 

Cemat 70 har ud over Cemat Silicon ca. 60 lejemål, og driver således en større
udlejningsvirksomhed. Selskabets ejendom er beliggende centralt i Warszawa.
Topsil vil i løbet af det første år tage stilling til de fremtidige planer for
denne udlejningsforretning. 

Markedet for silicium
Markedet for silicium har de senere år udviklet sig i en for Topsil meget
positiv retning, da der er underudbud af råsilicium. Dette underudbud har
betydet en væsentlig prisstigning på råsilicium (Topsils og Cemats væsentligste
råvare). Topsil har imidlertid været i stand til at videreføre denne
prisstigning til selskabets kunder og dermed styrke indtjeningen væsentligt. 

Som grundigt beskrevet i tidligere fondsbørsmeddelelser har Topsil sikret sig
forsyning af råvarer på en fast kontrakt, foreløbigt frem til 2012. Topsil
arbejder på at lukke yderligere længereløbende råvarekontrakter med højere
volumen, og vurderer at sandsynligheden for at lukke yderligere kontrakter er
øget væsentligt med købet af Cemat. Det skyldes, at det samlede selskab har
brug for en større totalvolumen, og endvidere efterspørger råvarer til både
Float Zone- og Czochralski-produktion. Desuden giver købet Topsil direkte
adgang til Cemat Silicons nuværende 3 råvareleverandører. 

Selskabet forventer, at den nuværende markedssituation vil fortsætte nogenlunde
uændret i de kommende år. 

Fremtidige forventninger
Købet af Cemat Silicon forventes ikke at påvirke selskabets resultat for 2008,
og selskabet fastholder således sine forventninger om et resultat før skat for
2008 på 50-60 mio. DKK. 

Fremadrettet forventes købet af Cemat Silicon samlet at have en positiv
påvirkning på selskabets indtjening, primært på grund af synergier inden for
salg, indkøb og produktion. 

Topsil Semiconductor Materials A/SJens Borelli-Kjær			Keld Lindegaard Andersen
Bestyrelsesformand			Adm. Direktør

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær, tlf. 40 16 14 82
Adm. direktør/CEO Keld Lindegaard Andersen, tlf. 21 70 87 72
Business Development Director Martin Overgaard Hansen, tlf. 40 21 62 99