DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008

Perioden i korthet
•	Koncernens nettoomsättning för sexmånadersperioden uppgick till 7,2 (3,9) MSEK
•	Koncernens resultat för sexmånadersperioden uppgick till -101,8 (-118,2) MSEK
•	Resultat per aktie för sexmånadersperioden uppgick till -0,88 (-1,24) SEK
•	Kassaflödet från den löpande verksamheten för sexmånadersperioden uppgick till

-105,7 (-90,9) MSEK. Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick
vid periodens slut till 325,1 (520,5) MSEK
•	En fas IIb studie med eprotirome som tillägg till statinbehandling har
framgångsrikt genomförts. Resultaten visar att eprotirome var effektiv och väl
tolererad med god säkerhetsprofil i samtliga tre doser som studerades
•	Ytterligare en fas IIb studie, med eprotirome som tillägg till behandling med
ezetimibe, går framåt enligt plan. Data kommer att presenteras under fjärde
kvartalet 2008
•	Den första fas I studien med diabetessubstansen KB3305 har avslutats med goda
resultat
•	Ett strategiskt samarbete med Zydus Cadila med målsättningen att utveckla nya
och förbättrade anti-inflammatoriska läkemedel inleddes under det första
kvartalet och arbetet med att identifiera kandidatsubstanser pågår

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
•	Efter rapportperiodens utgång har Karo Bio erhållit och rapporterat resultat
från den fas IIb studie med eprotirome som genomfördes under det första halvåret
2008

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olof Wallström, verkställande direktör, tel. 08 608 60 20
Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations, tel. 08 608 60 18
Erika Johnson, Chief Financial Officer, tel. 08 608 60 52

Juridisk friskrivning
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och
faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver
de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen
inom forskningsprogrammen, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska
prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska
och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av
tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs-
och räntefluktuationer samt politiska risker.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes den 5 augusti kl.
08.30.