Delårsrapport januari-juni 2008

Print
| Source: Niscayah Group AB
Delårsrapport januari-juni 2008

	Försäljningen ökade under första halvåret med 8 procent till 3 744 MSEK (3
461) och under andra kvartalet med 8 procent till 1 947 MSEK (1 808).
	Rörelseresultatet (EBIT) minskade under första halvåret med 18 procent och
uppgick till 221 MSEK (271), vilket gav en rörelsemarginal (EBIT) på 5,9 procent
(7,8). Under andra kvartalet minskade rörelseresultatet (EBIT) med 22 procent
till 121 MSEK (155). Rörelsemarginalen (EBIT) var under andra kvartalet 6,2
procent (8,6).
	Projektförluster i Norge uppgår under första halvåret till 30 MSEK, varav 10
MSEK under andra kvartalet. Kostnader för varumärkesbytet uppgår under första
halvåret till 18 MSEK, varav 15 MSEK under andra kvartalet. 
	Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till 167 MSEK (275).
Valutakurseffekter har påverkat finansnettot under första halvåret med -7 MSEK
(20).
	Nettoresultatet under första halvåret uppgick till 116 MSEK (190) och under
andra kvartalet till 72 MSEK (105). Resultat per aktie under första halvåret
uppgick till 0,32 SEK (0,52) och under andra kvartalet till 0,20 SEK (0,29).
	Utsikter för 2008: Den totala försäljningstillväxten för helår 2008 bedöms
uppgå till samma nivå som under första halvåret 2008. Rörelseresultatet för
helår 2008 bedöms, till följd av det svagare utfallet än plan under första
halvåret 2008, bli lägre än föregående år. 
Koncernchefen Juan Vallejos kommentarer
Våra verksamheter fortsätter att växa trots en lägre investeringstakt inom
banksektorn. De sämre utsikterna för banksektorn kompenseras av tillväxt inom
andra kundsegment, vilket bland annat ligger bakom en fortsatt tillväxt i
Kontinentaleuropa under första halvåret. Vårt tjänsteutbud gör att vi ser
möjligheter till tillväxt även i ett klimat där kunderna tenderar att minska de
löpande kostnaderna. Integrationen av det nyligen förvärvade G4S går enligt plan
och bidrar till en förstärkning av vår marknadsposition i Tyskland. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presskonferens kommer att hållas på Niscayahs huvudkontor på Lindhagensplan 70 i
Stockholm den 5 augusti 2008 kl. 10.30. 

För att följa presskonferensen per telefon (och ställa frågor) vänligen ring:
Sverige: + 46 (0) 8 50 520 270
UK: + 44 (0) 208 817 9301 
US: + 1 718 354 1226


För ytterligare information kontakta:
Juan Vallejo, VD och Koncernchef	 + 46 10 458 8000
Peter Ragnarsson, Ekonomi och Finansdirektör	 + 46 10 458 8000
Else Trägårdh, Investor Relations	 + 46 10 458 8080


Niscayah Group AB (publ.) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder
kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom
marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och
detaljhandel. Niscayah tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar
tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd och brandskydd.
www.niscayah.com