RUUKKI GROUP OYJ:N TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS - PUUNJALOSTUSTOIMIALAN HAASTAVAT MARKKINAT, LAAJENTUMISTA MINERAALILIIKETOIMINTAAN ARVIOIDAAN JA VALMISTELLAAN

Print
| Source: Afarak Group Plc
multilang-release
Ruukki Group Oyj, osavuosikatsaus 5.8.2008 klo 09:30              
                         
YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ                     

Ruukki Group - konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto 1-6/2008 oli 118,4 
Me (1-6/2007: 85,0 Me). Liikevaihto kasvoi noin 39 %. Vertailukelpoinen     
liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 5 % alhaisempi.       

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa jakautui jatkuvien toimintojen kesken  
seuraavasti, %-osuus : sahaliiketoiminta 43 % (34 %), huonekaluliiketoiminta 36 
% (29 %), talonrakentaminen 21 % (33 %). Lopetettujen toimintojen osuus     
kokonaisliikevaihdosta oli 8 % (9 %).                      

Liikevaihdosta noin 53 % (1-6/2007: 39 %) suuntautui vientiin.         

Katsauskauden jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli -4,1 Me (1-6/2007: 5,1 Me)
eli -3,4 % (6,0 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin -4,2 
Me (5,0 Me), kun yritysjärjestelyjen vaikutus on eliminoitu pois.        

Sahaliiketoimintasegmentin kannattavuus oli selvästi heikompi kuin edellisenä  
vuonna. Liiketoimintaryhmä oli tappiollinen, mikä johtui kustannusten noususta 
ja heikentyneestä markkinatilanteesta. Huonekaluliiketoimintasegmentin     
kannattavuus oli parempi kuin vuonna 2007, mutta tavoitteisiin ei päästy.    
Talonrakentamissegmentin suhteellinen kannattavuus on pysynyt edellisten kausien
tasolla.                                    

Katsauskauden 1-6/2008 liikevoittoon sisältyy Venäjällä tapahtuvista      
investointiprojekteista ja selvitystyöstä johtuvia kuluja yhteensä noin 7,3   
miljoonaa euroa, joista 2,5 miljoonaa euroa on Kostroman investointihankkeiden 
aktivoitujen omaisuuserien arvonalentumisia. Edellisellä tilikaudella Kostroman 
investointihankkeiden valmisteluun liittyvät kulut olivat yhteensä 2,4 miljoonaa
euroa ajalla 1-6/2007 ja noin 3,5 miljoonaa euroa ajalla 1-12/2007.       

KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT, MILJOONAA EUROA           

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  Q2/2008 |   Q2/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  6 kk /  |   6 kk / |   12 kk / |
|                  | 30.6.2008 |  30.6.2007 |  12.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   118,4 |    85,0 |    197,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, kotimaan       |    3,3 |     7,5 |     18,9 |
| liiketoiminnat           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Venäjän        |    -7,3 |    -2,4 |     -3,5 |
| investointiprojektit        |      |       |       |
|                  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä        |    -4,1 |     5,1 |     15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  (% liikevaihdosta)       |   -3,4 % |    6,0 % |    7,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja        |    1,7 |     4,6 |     19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  (% liikevaihdosta)       |   1,4 % |    5,4 % |    9,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |    0,2 |     2,0 |     13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % *)  |   0,1 % |    1,9 % |    5,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), |   2,0 % |    4,7 % |    8,0 % |
| % *)                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |   78,9 % |   81,9 % |    85,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR     |    0,00 |    0,01 |     0,06 |
| (laimentamaton)          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR     |    0,00 |    0,01 |     0,06 |
| (laimennettu)           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR   |    1,37 |    1,30 |     1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo,  |  290.034 |   146.165 |   217.889 |
| laimentamaton (1,000 kpl)     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo,  |  300.084 |   149.751 |   221.432 |
| laimennettu (1.000 kpl)      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä tilikauden  |  290.034 |   270.534 |   290.034 |
| lopussa (1.000 kpl)        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
*)kuuden kuukauden luvut on annualisoitu vastaamaan vuotuista tuottoa      
Kaikki luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia     
liiketoimintoja, joten lopetettujen liiketoimintojen vaikutus ei ole niissä   
mukana.                                     

KONSERNIN STRATEGIA JA ENNUSTE 2008                       

Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen  
konsernin strategiaa. Konserni pyrkii laajentamaan toimintaansa uusille     
liiketoiminta-alueille menemällä mineraalimarkkinoille. Tavoitteena on optimoida
sijoitetun pääoman tuotto. Mikäli laajentuminen toteutuu, se muuttaa      
merkittävästi konsernin liiketoiminnallista ja maantieteellistä keskittymistä ja
vaikuttaa riskeihin. Olemassa olevia puuperusteisia liiketoimintoja Suomessa  
tullaan vahvistamaan ja niiden toimintoja optimoimaan. Kahden viime vuoden   
aikana suunniteltuja ja täytäntöönpantuja Venäjän investointiprojekteja     
jatketaan, sahaprojektia suunnitelman mukaan ja selluprojektia sopeutetusti.  

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon tilikaudelle 2008 arvioidaan olevan
lähes 250 miljoonaa euroa ja vastaavan jatkuvien toimintojen liikevoiton    
ennustetaan olevan lievästi tappiollinen. kun mahdollisten uusien        
yrityshankintojen vaikutusta ei oteta huomioon. Tämä ennuste perustuu konsernin 
ja sen tytäryhtiöiden johdon tekemiin ennustelaskelmiin, eri toimialojen    
markkinaennusteisiin sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan toisen        
vuosineljänneksen lopussa.                           
                                        
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ALWYN SMIT:                      

- ”Toisen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli päätös laajentaa Ruukki  
Groupin liiketoimintaa mineraalimarkkinoille, ensimmäisessä vaiheessa      
kromimalmi- ja ferrokromisektoreille. Kesäkuussa 2008 julkaistu Turkin     
kromimalmiliiketoiminnan ja siihen liittyvien Maltan myyntitoimintojen hankinta
Kermas Limited:iltä ja siihen liittyvät due diligence -tarkastukset ovat
parhaillaan työn alla. Lisäksi arvioimme tarkkaan nykyisiä kotimaan
liiketoimintoja ja Venäjän investointiprojektien toteutusmalleja, jotta voimme
parantaa niiden kannattavuutta ja jotta voimme jatkaa Venäjän projektikulujen
leikkaamista.” 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS                        

Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 5.8.2008 klo  
klo 16:00 alkaen. Tilaisuudessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Alwyn Smit   
esittelee osavuosikatsauksen. Lisäksi 5.8.2008 klo 12:00 alkaen järjestetään  
lehdistö- ja sijoittajatilaisuus World Trade Center Helsingin tiloissa,     
osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Molempiin tapahtumiin pyydetään
ilmoittautumaan sähköpostitse: marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinkonferenssin 
numero ja muut ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.           

Lisätietoja:                                  

Alwyn Smit                                   
Hallituksen puheenjohtaja                            
Ruukki Group Oyj                                
Puhelin +358 50 442 1663 / +41 7960 19094                    
www.ruukkigroup.fi                               

Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä    
keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa. 

Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli    
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai      
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.             


RUUKKI GROUP OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008               

KESKEISET TAPAHTUMAT TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (1.4. - 30.6.2008)      

Strategian uudistus                               

Ruukki Group Oyj:n hallitus on 19.5.2008 pitämässään strategiakokouksessa    
päättänyt uudistaa konsernin strategiaa siten, että konserni laajentuu uusille 
liiketoiminta-alueille. Konserni laajentaa toimintaansa sekä maantieteellisesti 
että toimialoittain hyödyntäen täysimääräisesti hallituksen käytettävissä olevaa
osaamista ja yhteyksiä. Tavoitteena on mahdollisimman pikaisesti lisätä ja   
maksimoida konsernitaseen merkittävää tuottopotentiaalia. Ruukki Group tulee  
menemään mineraaliliiketoimintaan, ensi vaiheessa painopisteen ollessa kromi- ja
ferrokromimarkkinoiden mahdollisuuksissa. Hallitus on myös päättänyt vahvistaa 
konsernin suomalaisia metsäteollisuustoimintoja sekä proaktiivisesti edistää  
Venäjän liiketoimintamahdollisuuksia.                      

Esisopimus kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnan hankinnasta         

Ruukki Group Oyj julkisti kesäkuun alussa tehneensä Kermas Limited:n kanssa   
esisopimuksen Kermas Limited:n Turkin kromimalmitoiminnan ja siihen liittyvien 
Maltan myyntitoimintojen hankinnasta. Esisopimuksen mukainen peruskauppahinta on
200 miljoonaa euroa. Esisopimuksessa on määritelty, että myyjä takaa Ruukki   
Group Oyj:lle ajanjaksolle 1.7.2008 - 30.6.2012 vuotuisen käyttökatteen (EBITDA)
tasoksi vähintään 50 miljoonaa euroa. Hankittavien liiketoimintojen yritysarvo 
perustuu tulevien vuosien toteutuneeseen IFRS-perusteiseen kumulatiiviseen   
EBITDA-tasoon, joka on yhteensä 200 miljoonaa euroa neljän vuoden ajanjaksolla. 
Osapuolet ovat sopineet esisopimuksessa lisäkauppahinnasta, joka on 50     
prosenttia siitä määrästä, jolla kumulatiivinen EBITDA ylittää 200 miljoonaa  
euroa neljän vuoden ajanjaksolla alkaen 1.7.2008.                

Ruukki Group Oyj on ensi vaiheessa päättänyt keskittyä             
mineraaliliiketoiminnassaan ferrokromimarkkinoihin. Mikäli järjestely toteutuu, 
tarkoituksena on, että Kermas Limited tarjoaa kaikkia sen nyt ja tulevaisuudessa
arvioimia ja suunnittelemia uusia mineraali- ja kaivosliiketoimintaan liittyviä 
mahdollisuuksia ensiksi Ruukki Group Oyj:lle. Ruukki Group Oyj:n ostokohteista 
ja liiketoiminnasta toistaiseksi saamat tiedot ovat vielä alustavia ja     
rajallisia, ja näin ollen niitä täydennetään, tarkennetaan ja varmennetaan   
erillisissä riippumattomien neuvonantajien ja asiantuntijoiden toteuttamissa due
diligence -tarkastuksissa. Järjestelyn toteutuminen riippuu tiettyjen ehtojen  
täyttymisestä, joita ovat muun muassa tyydyttävien due diligence -tarkastusten 
suorittaminen hankittavista liiketoiminnoista, edellä selostetun        
käyttökatetakuun saaminen myyjältä, asianmukaisten viranomaishyväksyntöjen   
saaminen sekä Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksen hyväksyntä järjestelylle.    

Koska toteutuessaan transaktio tehdään lähipiirin kanssa, Ruukki Group Oyj:n  
hallitus hankkii HSBC-pankilta lausunnon kauppahinnan kohtuullisuudesta (nk.  
fairness opinion). HSBC tulee myös toimimaan projektikoordinaattorina käynnissä 
olevien due diligence -tarkastusten tehokkaaksi toteuttamiseksi.        

Ruukki Group ei ole toistaiseksi saanut kaikilta osin riittäviä tietoja kaupan 
kohteen arvioimiseksi ja fairness opinion -lausunnon taustaksi, minkä vuoksi due
diligence -tarkastusprosessit ovat vielä keskeneräisiä. Siksi yhtiön arvio on, 
että kaupan toteutuminen alkuperäisen tavoiteaikataulun mukaisesti elokuun   
loppuun mennessä ei ole mahdollista. Tällä hetkellä yhtiöllä olevan informaation
perusteella kaupan vahvistamisen erikseen koolle kutsuttavassa ylimääräisessä  
yhtiökokouksessä oletetaan tapahtuvan aikaisintaan syyskuun loppupuolella.   
Kaupan lopullinen rakenne on tarkemmassa arvioinnissa ja riippuu myös      
lopullisista due diligence - tarkastusten tuloksista.              

Vuoden 2008 taloudellisen ennusteen täsmentäminen                

Kesäkuun puolivälissä ilmoitettiin, että Ruukki Group Oyj täsmentää       
taloudellista arviotaan kuluvalle vuodelle. Puunjalostustoimialan taloudellinen 
näkymä kuluvalle vuodelle on aikaisemmin arvioitua vaatimattomampi, mutta    
toisaalta vireillä oleva kromiliiketoiminnan yritysjärjestely toteutuessaan voi 
parantaa loppuvuoden 2008 kannattavuutta erittäin merkittävästi.        
Puunjalostustoimialan taloudellisesti heikompi näkymä johtuu          
huonekaluteollisuuden toimitusvolyymin laskusta aiemmin arvioituun tasoon    
verrattuna sekä sahaliiketoiminnan kysynnän ja hintojen laskusta. Lisäksi    
Venäjän saha- ja sellutehdasinvestointien valmistelukustannuksista ennakoitua  
suurempi osa kirjautuu kuluksi ennen uuden kohteen valintaa. Ruukki Group arvioi
mahdollisuuksia operatiivisten kulujen alentamiseksi taloudellisen suorituskyvyn
parantamiseksi. Lyhyen aikavälin painopisteenä on Venäjän projektien ja     
konsernitason kulujen sopeuttaminen. Venäjän investointiprojektia jatketaan -  
sahan osalta suunnitelman mukaisesti ja sellutehtaan osalta mukautetusti. Ruukki
Group on kannattavuuden ja operatiivisen toimintatehokkuuden parantamiseksi   
päättänyt sahaliiketoiminnassa sopeuttaa hiukan kapasiteettiaan tavanomaista  
pitemmällä kesäseisokilla. Lisäksi konsernin omaa sahatavaran          
kuivauskapasiteettia lisätään, jotta riippuvuus ulkopuolisista toimijoista   
pienenee ja kannattavuuden parantumiselle on edellytykset.           

Lisäinvestointimahdollisuus mineraaliliiketoimintasektorilla          
Kermas Limited on tarjonnut Ruukki Groupille mahdollisuutta ostaa MOGALE-nimisen
yhtiön kaikki osakkeet. MOGALE:lla on Etelä-Afrikassa sulatto-operaatio, jonka 
vuotuinen tuotantokapasiteetti 150.000 tonnia ferrokromia (nk. charge chrome). 
Ruukki Groupin riippumattomat hallituksen jäsenet arvioivat tarjottua      
MOGALE-mahdollisuutta, mukaan lukien ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden 
hankkiminen, mistä informoidaan markkinoita erikseen.              
Hoivapalveluliiketoiminnan myynti                        

Kesäkuun lopussa Ruukki Group teki sopimuksen hoivapalveluliiketoimintansa   
emoyhtiön Mikeva Oy:n koko osakekannan myymisestä DF-Care Oy:lle, jonka omistaa 
Intera Equity Partnersin hallinnoima pääomarahasto.               

Venäjän investointiprojektien arvonalentumiskirjaukset             

Hallitus on arvonalentumisiin viittaavien merkkien vuoksi päättänyt toisella  
vuosineljänneksellä kirjata yhteensä 1,8 miljoonan euron edestä varojen     
arvonalentumisia Venäjän investointiprojekteihin liittyen. Nämä arvonalentumiset
perustuvat strategiseen päätökseen sopeuttaa Venäjän selluprojektin toteutusta. 
Noin 1,1 miljoonaa euroa kyseisestä arvonalentumiskirjauksesta liittyy Venäjällä
olevaan omaisuuteen ja noin 0,7 miljoonaa euroa selluprojektin aineettomaan   
omaisuuteen. Arvonalentumiset vuonna 2008 ovat näin ollen yhteensä noin 2,5   
miljoonaa euroa.                                
                                        
KESKEISET TAPAHTUMAT TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN              

Kustannussäästöön tähtäävät toimet aloitettu                  

Venäjän investointiprojektin pääkonttorihenkilöstön määrää supistettiin     
välittömästi osana suunniteltua kustannussäästötoimenpidettä. Lisäksi      
ulkopuolisten konsulttien käyttöä on vähennetty toistaiseksi. Näiden seurauksena
kulutason odotetaan laskevan merkittävästi, vaikka lyhyellä tähtäimellä saattaa 
esiintyä kertaluontoisia irtisanomis- ja muita toimenpiteeseen liittyviä    
kustannuksia. Lisäksi konserni analysoi parhaillaan keinoja kiinteiden     
kustannusten alentamiseksi edelleen laajemmalla pohjalla.            

Hoivapalveluliiketoiminnan myynnin loppuunsaattaminen              

Hoivapalveluliiketoiminnan myynti saatettiin loppuun heinäkuun alkupuolella.  
Liiketoiminta on esitetty konsernin toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 
tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona ja sen varat ja velat on esitetty    
erikseen myytävinä oleviin omaisuuseriin liittyvinä varoina ja velkoina.    
Nettomyyntivoiton, joka realisoituu ja jonka lopullinen määrä selviää vasta   
myöhemmin kolmannella vuosineljänneksellä, arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa 
euroa. Ostajan Ruukki Group Oyj:lle heinäkuussa maksama summa oli 10,2 miljoonaa
euroa. Kaupan ehtojen mukaisesti Ruukki Group Oyj:llä on kauppahinnasta     
korottomia velkakirjasaamisia, joiden nimellisarvo on yhteensä noin 3,8     
miljoonaa euroa ja jotka erääntyvät kolmen seuraavan vuoden aikana. Ruukki Group
Oyj:lla on lisäksi vuoden 2012 loppuun asti optio ostaa aina 5 %:in saakka   
ostajan osakkeita.                               

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset                      

Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 11.7.2008   
Espoossa.                                    

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi.             

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala ja Alwyn Smit sekä  
lisäksi uusina hallituksen jäseninä Tom Borman, Esa Hukkanen ja Jelena     
Manojlovic. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen,
jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alwyn Smit.            

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa.  
Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on täysipäiväinen.              

Lisäksi yhtiön osakkeenomistaja RCS Trading Corporation Limited kertoi, että se 
tulee seuraavassa yhtiön yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen     
puheenjohtajalle annettaisiin yhteensä 2.900.000 optio-oikeutta, joiden     
osakekohtainen merkintähinta olisi 2,30 euroa.                 

Muutoksia konsernin johdossa                          

22.7.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Ruukki Group Oyj:n       
toimitusjohtaja Matti Vikkula on sopinut yhtiön kanssa luopuvansa        
toimitusjohtajan tehtävästä 31.7.2008. Yhtiön hallitus selvittää parhaillaan  
miten konsernin johtamisjärjestelmä jatkossa organisoidaan.           

Elokuun 4. päivänä tiedotetun mukaisesti Tom Borman päätti luopua Ruukki Group 
Oyj:n hallituksen jäsenyydestä, joten hallitus jatkaa seuraavaan yhtiökokoukseen
saakka nelijäsenisenä.                             

KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN                         

SAHALIIKETOIMINTA                                

Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen Suomen havutukkien     
tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan    
markkinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin   
ulkomaillakin on rakennusteollisuus, koska konsernin tuotteet ovat       
lujuusominaisuuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin      
soveltuvia.                                   

Sahaliiketoimintasegmentin liikevaihto ja liikevoitto:             

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 |  4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   50,3 |   29,2 |   28,1 |    16,6 |    59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   -0,6 |    4,2 |   -0,7 |    2,4 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% |  -1,1 % |  14,3 % |  -2,4 % |   14,4 % |   10,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä 
tilikauden 2007 liikevaihto:                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |       4-6/2008 |       1-3/2008 |
|                |        (3 kk) |        (3 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |         28,1 |         22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 |  1-3/2007 | 1-12/2007 |
|        |     7 |  (3 kk) |  (3 kk) |   (3 kk) |  (12 kk) |
|        |  (3 kk) |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   14,4 |   15,8 |   16,6 |    12,6 |    59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuusta 2007 alkaen liikevaihtoluvuissa on mukana pakkauslavayhtiö Oplax Oy
ja helmikuusta 2008 alkaen Junnikkala-alakonserni.               

Sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä 
tilikauden 2007 liikevoitto:                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 |
|     | 08 (3 | 08 (3 |   007 |   07 |    7 |    7 |    7 |
|     |  kk) |  kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi |  -0,7 |  0,1 |   0,4 |  1,8 |   2,4 |   1,4 |   6,0 |
| tto,   |    |    |     |    |     |     |     |
| ilman  |    |    |     |    |     |     |     |
| kertaluo |    |    |     |    |     |     |     |
| n-teisia |    |    |     |    |     |     |     |
| eriä   |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,4 |   0,4 |
| tto,   |    |    |     |    |     |     |     |
| kertaluo |    |    |     |    |     |     |     |
| n-teiset |    |    |     |    |     |     |     |
| erät *  |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi |  -0,7 |  0,1 |   0,4 |  1,8 |   2,4 |   1,8 |   6,4 |
| tto   |    |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q1/2007 realisoituneet kotimaan   
sahaliiketoimintayksikön saamat vakuutuskorvaukset noin 0,4 miljoonaa euroa   

Sahatavaran tuotanto:                              

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ‘000 m3      |   169 |    88 |    98 |    46 |    180 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sahaliiketoiminnassa lopputuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet vuoden 2007 
lopusta alkaen, mikä yhdistettynä liiketoimintaryhmän pääomavaltaisuudesta   
seuraavaan korkeaan kiinteään poistotasoon on osaltaan vaikuttanut suhteellisen 
kannattavuuden selvään heikkenemiseen verrattuna edelliseen tilikauteen.    
Tarjonta sahatavaramarkkinoilla ei ole laskenut heikkenevän taloustilanteen   
vähentämän kysynnän suhteessa, jolloin ylitarjonta on laskenut markkinahintoja. 
Raaka-aineen kanto- ja kuljetuskustannukset eivät ole laskeneet myyntihintoja  
vastaavasti. Markkinakysyntä on heikentynyt ja valmistuotevarastojen määrät   
nousseet.                                    

Katsauskauden aikana on ostettu Junnikkala-konsernin osake-enemmistö, mikä on  
lisännyt liiketoimintaryhmän liikevaihtoa merkittävästi helmikuun alusta alkaen.
Liiketoimintasegmentti on asettanut tavoitteeksi pyrkiä aiempaa enemmän     
hyödyntämään eri sahayksiköiden synergiaetuja osto-, myynti- ja muissa     
toiminnoissa. Junnikkala-konsernin yhdistämisen jälkeistä integraatiota     
jatkettiin toisen vuosineljänneksen aikana ja tuottavuuden lisäämiseen tähtäävä 
investointiohjelma käynnistettiin suunnitelman mukaan, mikä johti väliaikaisiin 
seisokkeihin tuotannossa.                            

Sahaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 30.6.2008 yhteensä
208 henkilöä (30.6.2007: 109).                         

HUONEKALULIIKETOIMINTA                             

Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa puisia, kokoamisvalmiita huonekaluja 
pääosin toimien sopimusvalmistajana suurille globaaleille huonekaluketjuille.  

Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:            

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      | 1-6/2008 |  1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   42,5 |    24,5 |   21,5 |   19,5 |    68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |    1,2 |    -1,4 |   -0,4 |   -0,2 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% |   2,7 % |   -5,9 % |  -1,8 % |  -1,2 % |   3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen 
sekä tilikauden 2007 liikevaihto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |      4-6/2008 |        1-3/2008 |
|                |       (3 kk) |         (3 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |        21,5 |          21,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      | 10-12/200 |  7-9/2007 | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 1-12/2007 |
|        |     7 |   (3 kk) |  (3 kk) |  (3 kk) |  (12 kk) |
|        |  (3 kk) |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   25,7 |    19,2 |   19,5 |    5,0 |    68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen 
sekä tilikauden 2007 liikevoitto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 |
|     | 08 (3 | 08 (3 |   007 |   07 |    7 |    7 |    7 |
|     |  kk) |  kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi |  -0,5 |  0,7 |   0,8 |  -1,0 |  -0,2 |  -1,2 |   -1,6 |
| tto,   |    |    |     |    |     |     |     |
| ilman  |    |    |     |    |     |     |     |
| kertaluo |    |    |     |    |     |     |     |
| n-teisia |    |    |     |    |     |     |     |
| eriä   |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi |  0,9 |  0,9 |   2,3 |  2,0 |   0,0 |   0,0 |   4,3 |
| tto,   |    |    |     |    |     |     |     |
| kertaluo |    |    |     |    |     |     |     |
| n-teiset |    |    |     |    |     |     |     |
| erät   |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi |  -0,4 |  1,6 |   3,1 |  1,0 |  -0,2 |  -1,2 |   2,6 |
| tto   |    |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
* tehdaspaloon liittyen kertaluonteisina erinä on esitetty: Q1/2008 noin 0,9  
miljoonan euron vakuutuskorvaustuotto, tilikaudella 2007 yhteensä noin 5,4   
miljoonan euron vakuutuskorvaustuotot ja vastaavasti noin 1,1 miljoonan euron  
arvonalentumiset                                

Toisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut
negatiivinen tuotannon tehottomuuden vuoksi. Huonekaluliiketoimintasegmentti  
arvioi parhaillaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden ja    
kannattavuuden parantamiseksi, millä voi olla vaikutusta eri tuotantolaitosten 
tulevaan rooliin ja tuotantomääriin. Liiketoimintaryhmän likviditeettitilanne on
pysynyt kohtuullisena. Segmentin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli   
30.6.2008 yhteensä 339 henkilöä (30.6.2007: 329).                

TALONRAKENTAMINEN                                

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut muuttovalmiiden      
omakotitalojen suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen koko Suomen alueella.
Liiketoimintaryhmän asiakkaina ovat suomalaiset perheet ja yksityishenkilöt.  

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille muuttovalmiita 
puurakenteisia omakotitaloja seuraavasti:                    

--------------------------------------------------------------------------------
|   1-6/2008 |   1-6/2007 |   4-6/2008 |   4-6/2007 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|     184 |     221 |      79 |      108 |      473 |
--------------------------------------------------------------------------------

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      | 1-6/2008 |  1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   24,8 |    28,1 |   10,7 |   14,0 |    62,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |    4,9 |    5,6 |    2,1 |    3,0 |    13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% |  19,6 % |   19,8 % |  19,5 % |  21,4 % |   21,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan  
asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole   
siten vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tulokseen.            

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli noin 24 % alhaisempi kuin ajanjaksoilla
1-3/2008 tai 1-6/2007. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 30.6.2008 yhteensä 
116 henkilöä (30.6.2007: 151).                         

INVESTOINTIPROJEKTIT                              

Venäjän metsäteollisuusinvestointien valmistelua jatketaan tavoitteena     
integroitu mekaaniseen metsäteollisuuteen ja selluteollisuuteen keskittyvä   
moderni teollisuuslaitos. Hallituksen maaliskuiseen päätökseen perustuen    
Kostroman investointiprojektin valmistelut ja implementaatio lopetettiin sekä  
hankkeelle etsitään uutta sijaintia. Hallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen  
mukaan sahaprojektia jatketaan suunnitelman mukaan ja selluprojektia      
sopeutetusti. Konserni tarkasteleekin parhaillaan sen teknisiä, taloudellisia ja
yhteistyömahdollisuuksia pohtien miten, mihin ja milloin hanke voitaisiin    
toteuttaa. Konserni on aloittanut oikeusprosessin Kostroman aluehallintoa    
vastaan. Kyseisten selvittelytöiden tuloksiin, aikatauluihin, kuluihin,     
toteutumisen teknis-taloudellisiin ratkaisuihin ja muihin yksityiskohtiin    
liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa  
konsernin Venäjä-strategian toteuttamiseen.                   

Investointiprojektien liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä  
tilikaudella 2007:                               

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 |
|     | 08 (3 |   08 |   007 |   07 |    7 |    7 |    7 |
|     |  kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoi |  -3,0 |  -1,8 |  -0,8 |  -0,3 |  -1,5 |  -0,9 |   -3,5 |
| ntiproje |    |    |     |    |     |     |     |
| ktit,  |    |    |     |    |     |     |     |
| ilman  |    |    |     |    |     |     |     |
| kertaluo |    |    |     |    |     |     |     |
| nteisia |    |    |     |    |     |     |     |
| eriä   |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoi |  -1,8 |  -0,7 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| ntiproje |    |    |     |    |     |     |     |
| ktit,  |    |    |     |    |     |     |     |
| kertaluo |    |    |     |    |     |     |     |
| nteiset |    |    |     |    |     |     |     |
| erät *  |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi |  -4,8 |  -2,5 |  -0,8 |  -0,3 |  -1,5 |  -0,9 |   -3,5 |
| tto   |    |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteiset erät: Q1-Q2/2008 realisoituneet Kostroman           
investointiprojektien keskeyttämispäätöksestä aiheutuneet aktivoitujen kuluerien
arvonalentumiset yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa               

Ruukki Group - konserni on hankkinut Venäjälle Kostromaan suunnitellun     
sahalaitoksen koneet ja laitteet sekä sahalaitokseen liittyvän suunnittelun.  
Tilatut sahan koneet ja laitteet on toistaiseksi välivarastoituna Suomessa.   
Sahalaitoksen toimitukseen ja asennuksiin liittyvät peruuttamattomat      
kokonaisvastuut ilman arvonlisäveron vaikutusta ovat noin 26 miljoonaa euroa,  
mistä noin puolet on jo maksettu. Venäjän sahan laitehankinnoista ja      
suunnittelutyöstä, ilman hallinnollisia ja muita selvityskuluja, on       
konsernitaseeseen kirjattu katsauskauden lopussa keskeneräisenä         
käyttöomaisuushankintana noin 12 miljoonaa euroa.                

MUUT TOIMINNOT                                 

Muu kuin erillisesti raportoitujen liiketoimintasegmenttien liikevaihto koostuu 
pääosin konsernin metalliteollisuus-yksikön liikevaihdosta.           

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää   
käyttäen. Osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus on noin 0,2 miljoonaa euroa      
positiivinen katsauskaudella 1-6/2008.                     

Suurin osa muut toiminnot -kategorian kuluista liittyy konsernin emoyhtiöön.  
Näistä kuluista osa on ei-kassavirtavaikutteisia optiokuluja.          

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen  
konsernin strategiaa. Konserni pyrkii laajentamaan toimintaansa uusille     
liiketoiminta-alueille menemällä mineraalimarkkinoille tavoitteenaan optimoida 
sijoitetun pääoman tuotto. Mikäli laajentuminen toteutuu, se muuttaa      
merkittävästi konsernin liiketoiminnallista ja maantieteellistä keskittymistä ja
vaikuttaa riskeihin. Olemassa olevia puuperusteisia liiketoimintoja Suomessa  
tullaan vahvistamaan ja niiden toimintoja optimoimaan. Kahden viime vuoden   
aikana suunniteltuja ja toteutettuja Venäjän investointiprojekteja jatketaan,  
sahaprojektia suunnitelman mukaan ja selluprojektia sopeutetusti.        

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon tilikaudelle 2008 arvioidaan olevan
lähes 250 miljoonaa euroa ja vastaavan jatkuvien toimintojen liikevoiton    
ennustetaan olevan lievästi tappiollinen. kun mahdollisten uusien        
yrityshankintojen vaikutusta ei oteta huomioon. Tämä ennuste perustuu konsernin 
ja sen tytäryhtiöiden johdon tekemiin ennustelaskelmiin, eri toimialojen    
markkinaennusteisiin sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan toisen        
vuosineljänneksen lopussa.                           

Talouskasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti muun muassa korkeampien energian 
hintojen ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Viimeisimmät kuluttajien ja   
yritysten luottamusindikaattorit Suomessa osoittavat merkkejä talouden     
heikkenemisestä. Näin ollen yleiset makrotaloudelliset indikaattorit      
liiketoiminnan kehityksestä eivät ole suotuisia erityisesti sykliselle     
puunjalostusteollisuudelle.                           

Tulevaisuuden toimialanäkymät liiketoimintasegmenteittäin            

Sahaliiketoiminnan toimialanäkymät                       

Mikäli talonrakentamistoimialan tuotantovolyymit alenevat jatkossa, sen     
arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti sahateollisuuden valmistaman sahatavaran 
ja jatkojalosteiden toimituksiin rakennus- ja ristikkoteollisuuden asiakkaille 
sekä Suomessa että vientimarkkinoilla.                     

Suomen hallituksen esittämät viimeaikaiset verotuskäytännön muutokset puun   
myynnissä voivat vaikuttaa positiivisesti tukkien saatavuuteen ja hintoihin.  
Muun muassa kuljetusten hinnat aiheuttavat kuitenkin yhä kustannuspaineita.   

Metsäteollisuuden kokonaistuotantokapasiteetti näyttää edelleen laskevan    
Suomessa mikä heijastuu muun muassa suurten metsäteollisuusyritysten      
lausunnoista.                                  

Sahaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa osaltaan sivutuotteiden,      
erityisesti hakkeen, myynti, mikä voi vaikeutua suomalaisen sellukapasiteetin  
vähentämistoimien seurauksena.                         

Raaka-aineen hinnat eivät lyhyellä aikavälillä näytä laskevan myyntihintojen  
laskun suhteessa, minkä vuoksi toimialan suhteellisen kannattavuuden oletetaan 
toistaiseksi olevan selvästi vuoden 2007 tasoa alempana.            

Ylitarjonnan kansainvälisillä sahatavaramarkkinoilla odotetaan jatkuvan lyhyellä
aikavälillä, vaikka sekä Suomessa että muualla Euroopassa suurimpien      
kilpailijoiden sahakapasiteetin odotetaan laskevan vuoden 2008 toisella     
puoliskolla.                                  

Huonekaluliiketoiminnan toimialanäkymät                     

Yleisesti huonekalujen kysyntä ja sisustaminen laajemminkin ovat olleet viime  
vuosina merkittävässä kasvussa, mutta lähitulevaisuudessa kehitystä voivat   
vaikeuttaa kansantalouksien kasvun heikentyminen, inflaation kiristyminen sekä 
mahdolliset muutokset sisustustrendeissä, mikä voi vaikuttaa eri        
huonekalutuotteiden suhteelliseen kilpailukykyyn.                

Lyhyen aikavälin huonekalutoimialan yleiset markkinanäkymät ovat kohtuullisen  
vakaat, mutta sektorin tuotannon ja logistisen tehokkuuden varmistamiseen    
liittyy tulevaisuudessa haasteita.                       

Talonrakentamisen toimialanäkymät                        

Suomen pientalomarkkinoiden toimitusmäärien oletetaan laskevan toisesta     
vuosipuoliskosta 2008 alkaen, sillä myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat   
hälyttäviä sektorin lähitulevaisuudelle, ellei toimialan kapasiteetissa tapahdu 
huomattavia sopeutuksia.                            

Kilpailun toimialalla, erityisesti valmistalotuotannossa, oletetaan kiristyvän 
alan korkean kapasiteettitason vuoksi, mikä voi vaikuttaa sekä toimialan    
markkinointikulujen tasoon että keskimääräisiin myyntihintoihin. Lisäksi    
viimeaikainen trendi osoittaa siirtymistä alhaisemman hintatason markkinoille ja
loma-asuntoihin, missä tarjontapotentiaali markkinoille on kasvanut melko    
nopeasti.                                    

Tuleva inflaatio- ja korkokehitys sekä kuluttajien luottamustason kehitys, joka 
suomalaisten tilastojen mukaan on viime aikoina laskenut nopeasti, voivat    
alentaa edelleen uusmyynnin kokonaismäärää, vaikka alueelliset erot voivat olla 
merkittäviä.                                  

LIIKETOIMINTOJEN RISKIT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN       

Nykyisten varojen arvonalentumiset ovat mahdollisia, mikäli Venäjän sahaprojekti
ei edisty suunnitelman mukaan ajoituksellisesti, sisällöllisesti tai muiden   
tekijöiden osalta. Mikäli konserni etenee Venäjän metsästrategiassaan      
alkuperäisen suunnitelman mukaan yhdessä uusien parhaillaan tarkasteltavien   
mineraaliliiketoiminnan mahdollisuuksien kanssa, voi tämä aiheuttaa       
lisääntynyttä painetta ulkopuolisen rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin.    

Konserni on riippuvaisempi avainhenkilöstöstään pääkonttorin          
projektihenkilökunnan vähenemisen vuoksi. Riippuvuus korostuu, kun otetaan   
huomioon mahdollinen laajentuminen maantieteellisesti ja uudelle        
liiketoiminta-alueelle mineraalitoiminnassa.                  

Tilanne kansainvälisillä sahatavaramarkkinoilla on heikentynyt nopeasti ja   
trendi on yhä laskeva, mikä voi uhata sahaliiketoiminnan kestävää        
kannattavuustasoa, mikäli tiettyjä sopeutuksia ei tehdä. Lisäksi markkinatilanne
voi aiheuttaa tarvetta arvonalentumisille, jos sekä tuotantopanos- että     
lopputuotemarkkinat pysyvät yhtä haastavina kuin tällä hetkellä. Pitkän     
tähtäyksen kasvustrategian toteuttaminen sahaliiketoimintasegmentissä edellyttää
riittävää kassavirtaa sekä ulkopuolista rahoitusta, jotka voivat olla määrältään
riittämättömiä, tai ulkopuolisen rahoituksen ehdot epätyydyttäviä, jotta valitun
strategian toteuttaminen olisi mahdollista.                   

Huonekaluliiketoimintasegmentin tämänhetkinen riippuvuus yhdestä asiakkaasta voi
osoittautua haastavaksi ottaen huomioon epävarman globaalin taloustilanteen   
seuraukset. Huonekaluliiketoimintasegmentin tuotannon tehokkuuden on      
parannuttava. Mikäli tämän saavuttamisessa esiintyy ongelmia tai viivästymistä, 
vakavien taloudellisten tai toiminnallisten riskien toteutuminen voi olla    
mahdollista.                                  

Talonrakentamisliiketoiminnan toimintaympäristö on heikentynyt odotettua    
nopeammin. Riskinä on vuotuisen myyntivolyymin putoaminen merkittävästi vuonna 
2009 vuoteen 2008 verrattuna. Yhden tämänhetkisen rajoitteen eli osaavan    
työvoiman saatavuus saattaa parantua, mutta kustannustekijöiden vaikutukset   
pysyvät melko epävarmoina.                           

Jos euro pysyy vahvana tai vahvistuu merkittävien vientimaiden valuuttoihin   
nähden, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti Ruukki Group Oyj:n euromääräiseen   
kannattavuuteen.                                

Mikäli suunnitellut kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnat toteutuvat, liittyy 
siihen merkittäviä transaktio- ja integraatioriskejä. Lisäksi konsernirakenteen 
merkittävästä muutoksesta, uudesta liiketoiminta-alueesta ja uusista      
markkina-alueista johtuen konsernin kokonaisriskipositio voi tätä kautta muuttua
merkittävästi.                                 

Edellä mainittujen asioiden ja seikkojen lisäksi vuoden 2008 ensimmäisen    
vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä kuvatut riskitekijät vaikuttavat
tai voivat vaikuttaa konsernin riskipositioon.                 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN    

Katsauskauden 1-6/2008 aikana konsernin korollisen vieraan pääoman määrä on   
kasvanut 16,6 miljoonalla eurolla 56,5 miljoonaan euroon, josta 30.6.2008    
lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 17,0 miljoonaa ja pitkäaikaisen 39,5  
miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt ovat 30.6.2008 antaneet lainojen ja muiden   
vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa   
(31.12.2007 vastaavasti 13,3 miljoonaa euroa). Kiinteistökiinnitysten      
yhteismäärä on noin 17,5 (31.12.2007: 11,1) miljoonaa euroa. Lisäksi      
konserniyhtiöillä on irtainta käyttöomaisuutta konehankintojen rahoituksen   
vakuutena; kyseisten irtaimistokiinnitysten määrä oli katsauskauden lopussa noin
5,6 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden rahoituksen    
vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 6,3 (31.12.2007: 5,0)    
miljoonaa euroa. Vieraan pääoman ja annettujen vakuuksien määrä on kasvanut   
katsauskaudella pääosin Junnikkala-konsernin hankinnan seurauksena.       

Konsernin vuokravastuiden määrä katsauskauden päättyessä on yhteensä noin 4,5  
miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöshetkellä 31.12.2007, mikä perustuu   
pääosin hoivapalveluliiketoimintaryhmän laajentumiseen.             

Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen nettosopimuskanta oli 30.6.2008    
yhteensä noin 9,1 (31.12.2007: 0,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä     
realisoitumaton kurssitappio noin 0,2 (31.12.2007: 0,0) miljoonaa euroa.    

Ruukki Group - konsernin Venäjän sahahankkeeseen sekä kotimaan sahojen     
investointeihin liittyvät peruuttamattomat maksamattomat kokonaisvastuut ovat  
noin 17 miljoonaa euroa, josta noin 13 miljoonaa euroa liittyy Venäjän     
projektiin. Nämä vastuut liittyvät Venäjälle suunnitellun sahan kone- ja    
laiteinvestointeihin sekä suomalaisten sahojen kuivaamokapasiteetin       
kasvattamiseen ja tuotannon tehostamistoimiin kotimaassa. Kotimaisten      
investointien odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan tilikauden 2008 loppuun  
mennessä. Konsernin tytäryhtiö Oplax Oy on katsauskauden päättymisen jälkeen  
tehnyt sitoumuksen 2,2 miljoonan euron investoinnista.             

Huonekaluliiketoiminnan velkarahoitukseen ja rahoituslaitosten kanssa tehtyjen 
sopimusten perusteella huonekaluliiketoiminnan taloudellinen kehitys Suomen   
kirjanpitolain mukaan laskettuna mukaan on jäänyt hieman sopimusvakuuksien   
mukaisista tavoitteista. Tämän vuoksi huonekaluliiketoiminta on kesäkuun lopussa
rikkonut lainakovenantteja, mikä voi johtaa ylimääräisiin rahoituskustannuksiin 
tai osittaiseen uudelleenrahoitukseen. Asian ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan 
merkittävää muutosta segmentin taloudellisessa asemassa.            
                                        
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA               

Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille maksettujen 
palkkojen ja palkkioiden sekä kannustinjärjestelmien optio- ja vastaavien    
kulujen yhteenlaskettu summa, ilman sosiaalikuluja, on ollut katsauskauden   
1-6/2008 aikana noin 1,2 miljoonaa euroa (vertailukaudella 1-6/2007 vastaavat  
henkilöstökulut olivat noin 0,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden jälkeen     
heinäkuun lopussa sovittiin, että toimitusjohtaja Matti Vikkula jättää yhtiön  
31.7.2008. Tämän järjestelyn kertaluontoiset henkilöstökulut ilman       
sosiaalikuluja ovat arviolta 0,8 miljoonaa euroa, ja ne realisoituvat kolmannen 
vuosineljänneksen aikana.                            

Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emoyhtiöltä osinkoja yhteensä 1,3  
miljoonaa euroa 31.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen     
perusteella (edellisellä tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa). Lisäksi konsernin  
tytäryhtiöt ovat jakaneet lähipiiriin kuuluville kyseisten yhtiöiden      
vähemmistöosakkaille osinkoja yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.        

Emoyhtiöllä on konsernin johtoon kuuluvilta henkilöiltä tai heidän       
määräysvaltayhteisöiltään laina- ja muita saamisia noin 1,5 miljoonaa euroa,  
mistä suurin osa liittyy entiselle toimitusjohtajalle vuonna 2007 annettuun,  
hänen kannustinkokonaisuuteensa liittyvään lainaan. Katsauskauden aikana    
konsernin emoyhtiö on tehnyt lyhytaikaisen 10,0 miljoonan euron talletuksen,  
jonka vastapuolena on ollut lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvaltayhteisö. 
Talletuspääoma ja kertyneet korot noin 0,1 miljoonaa euroa on maksettu     
katsauskauden aikana kokonaisuudessaan takaisin.                

Talonrakentamissegmentti on tehnyt kesäkuussa 2008 sopimuksen lähipiiriin    
kuuluvan tahon kanssa rakentaa ja toimittaa tälle 31 loma-asuntoa, joiden    
arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 3,5 miljoonaa euroa. Liittyen       
suunniteltuun Venäjän sahaprojektiin Ruukki Group Oyj on toisella        
vuosineljänneksellä sopinut hyödyntävänsä ILP-Group Ltd Oy:n, joka on Ruukki  
Group Oyj:n osakkuusyhtiö, varastopalveluja väliaikaiseen sahavarusteiden    
varastointiin. Varastointisopimuksen kokonaisarvo riippuu ajanjaksosta, jonka  
ajan sahavarusteet varastoidaan ja jota ei tällä hetkellä vielä tiedetä.    
Tilikauden 2008 kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa.
Ruukki Group Oyj:n venäläinen tytäryhtiö on kolmannella vuosineljänneksellä   
tehnyt vuokrasopimuksen lähipiirin kanssa. Kyseisen sopimuksen kokonaisarvo   
vuokra ajalle on lähes 0,2 miljoonaa euroa.                   

5.6.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti, Ruukki Group Oyj on tehnyt   
Kermas Limited:n kanssa esisopimuksen Kermas Limited:n kromimalmi- ja      
ferrokromitoiminnan hankinnasta. Kermas Kimited kuuluu Ruukki Groupin      
lähipiiriin, sillä on se on Ruukki Group Oyj:n merkittävän omistajan RCS Trading
Corp Ltd:n emoyhtiö. Esisopimuksen ehtojen mukaan alustava hankintahinta olisi 
200 miljoonaa euroa. Mikäli transaktio saatetaan loppuun, se merkitsee     
laajentumista uudelle liiketoimintasegmentille ja uusille maantieteellisille  
alueille.                                    

AVOIMET JURIDISET JA HALLINNOLLISET PROSESSIT                  

Ruukki Group Oyj:n Rautaruukki Oyj:tä vastaan nostamat kanteet Ruukki-nimen   
käyttöön liittyen on hylätty Helsingin hovioikeudessa lokakuussa 2007 ja    
markkinaoikeudessa helmikuussa 2008.                      

Konsernin eri yhtiöissä on keskeneräisiä verotukseen liittyviä hallinnollisia  
prosesseja; muun muassa käynnissä olevasta konserniyhtiöiden verotarkastuksesta 
on osittain saatu vasta alustavia verotarkastuskertomuksia. Näiden prosessien  
lopullinen tulos, joka voi selvitä vasta pitkän aikavälin kuluessa, voi     
vaikuttaa konsernin taloudelliseen asemaan haitallisesti, mikäli näistä     
prosesseista seuraa kuluja, lisäveroja tai muita haitallisia seuraamuksia.   

Kostroman investointiprojektien ennenaikaisen keskeytymisen vuoksi konserni on 
aloittanut oikeusprosessit Kostroman aluehallintoa vastaan vuoden 2008 toisen  
vuosineljänneksen aikana.                            


TAULUKKO-OSA                                  

SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, YHTEENVETO, MILJOONINA EUROINA    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Liikevai | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih |
|          |   hto |    to |    to |    to |    to |
|          | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta |   50,3 |   29,2 |   28,1 |   16,6 |   59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi |   42,5 |   24,5 |   21,5 |   19,5 |   68,7 |
|       minta |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen |   24,8 |   28,1 |   10,7 |   14,0 |   62,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojek |   0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
|        tit |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut toiminnot |   2,6 |    4,1 |    1,7 |    2,2 |    8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eliminointierät |   -2,0 |   -0,9 |   -1,5 |   -0,3 |   -2,1 |
|        ja |     |      |      |      |      |
| kohdistamattomat |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Jatkuvat |  118,4 |   85,0 |   60,4 |   52,1 |   197,1 |
|     toiminnot |     |      |      |      |      |
|     yhteensä |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Lopetetut |   10,2 |    8,0 |    5,2 |    4,1 |   16,8 |
|     toiminnot |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä |  128,6 |   93,0 |   65,6 |   56,2 |   213,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit |
|          |   tto |    to |    to |    to |    to |
|          | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta |   -0,6 |    4,2 |   -0,7 |    2,4 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi |   1,2 |   -1,4 |   -0,4 |   -0,2 |    2,6 |
|       minta |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen |   4,9 |    5,6 |    2,1 |    3,0 |   13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojek |   -7,3 |   -2,4 |   -4,8 |   -1,5 |   -3,5 |
|        tit |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|       Muut |   -2,2 |   -1,1 |   -1,3 |   -0,9 |   -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eliminointierät |   0,0 |    0,3 |    0,1 |    0,3 |    0,5 |
|        ja |     |      |      |      |      |
| kohdistamattomat |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Jatkuvat |   -4,1 |    5,1 |   -5,0 |    3,1 |   15,4 |
|     toiminnot |     |      |      |      |      |
|     yhteensä |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Lopetetut |   0,5 |    0,3 |    0,0 |    0,1 |    0,3 |
|     toiminnot |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä |   -3,5 |    5,4 |   -5,0 |    3,3 |   15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %         | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit |
|          |  tto-% |   to-% |   to-% |   to-% |   to-% |
|          | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta |   -1,1 |   14,3 |   -2,4 |   14,4 |   10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi |   2,7 |   -5,9 |   -1,8 |   -1,2 |    3,8 |
|       minta |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen |   19,6 |   19,8 |   19,5 |   21,4 |   21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Jatkuvat |   -3,4 |    6,0 |   -8,3 |    6,0 |    7,8 |
|     toiminnot |     |      |      |      |      |
|     yhteensä |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Lopetetut |   5,0 |    4,1 |   -0,1 |    3,4 |    1,6 |
|     toiminnot |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä |   -2,8 |    5,8 |   -7,6 |    5,8 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, MILJOONINA EUROINA           

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 30.6.200 |  %  | 30.6.200 |  %  | 31.12.200 |  %  |
|         |    8 |    |  7   |    |     7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoimint |   16,0 | 37 % |   6,4 |  18 % |    6,6 |  19 % |
| a        |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketo |   1,7 |  4 % |   1,7 |  5 % |    1,7 |  5 % |
| iminta      |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamine |   19,5 | 46 % |   19,5 |  56 % |   19,5 |  56 % |
| n        |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiproje |   0,0 |  0 % |   0,0 |  0 % |    0,0 |  0 % |
| ktit       |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  |   0,0 |  0 % |   1,5 |  4 % |    1,4 |  4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |   5,7 | 13 % |   5,7 |  16 % |    5,7 |  16 % |
| toiminnot    |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ     |   42,9 | 100 % |   34,8 | 100 % |   34,9 | 100 % |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA              

--------------------------------------------------------------------------------
|             | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.4.-30 | 1.4.-30. | 1.1.-31.1 |
|             | .6.2008 | .6.2007 | .6.2008 |  6.2007 |  2.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  6 kk |  6 kk |  3 kk |   3 kk |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 118 369 | 85 009 | 60 440 |  52 074 |  197 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  2 667 |  1 789 |   960 |  1 294 |   6 841 |
| tuotot         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut  |  -117 | -76 789 | -61 647 | -47 225 | -179 743 |
|             |   200 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset  | -5 454 | -3 143 | -2 883 |  -1 947 |  -7 134 |
| poistot         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |   207 |  -657 |   27 |    79 |   -623 |
| tuloksesta       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset    | -2 646 | -1 149 | -1 905 |  -1 149 |  -1 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -4 057 |  5 060 | -5 008 |  3 127 |  15 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja    |  5 765 |  -454 |  3 111 |   -388 |   3 715 |
| -kulut         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   |  1 708 |  4 606 | -1 896 |  2 739 |  19 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -1 501 | -2 612 |   -87 |  -1 425 |  -5 381 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |   207 |  1 994 | -1 983 |  1 315 |  13 734 |
| jatkuvista toiminnoista |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |   325 |   107 |   -72 |    43 |    -54 |
| lopetetuista      |     |     |     |     |      |
| toiminnoista      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |   532 |  2 101 | -2 055 |  1 358 |  13 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |   228 |  1 574 | -2 212 |  1 070 |  12 651 |
| omistajille       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      |   303 |   527 |   158 |   288 |   1 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   532 |  2 101 | -2 055 |  1 358 |  13 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu      |      |
| osakekohtainen tulos:                      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton      |  0,00 |  0,01 |     |     |   0,06 |
| osakekohtainen tulos  |     |     |     |     |      |
| (EUR), jatkuvat     |     |     |     |     |      |
| toiminnot        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella |  0,00 |  0,01 |     |     |   0,06 |
| oikaistu        |     |     |     |     |      |
| osake-kohtainen tulos  |     |     |     |     |      |
| (EUR), jatkuvat     |     |     |     |     |      |
| toiminnot        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton      |  0,00 |  0,00 |     |     |   0,00 |
| osakekohtainen tulos  |     |     |     |     |      |
| (EUR), lopetetut    |     |     |     |     |      |
| toiminnot        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella |  0,00 |  0,00 |     |     |   0,00 |
| oikaistu        |     |     |     |     |      |
| osake-kohtainen tulos  |     |     |     |     |      |
| (EUR), lopetetut    |     |     |     |     |      |
| toiminnot        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin efektiivinen tuloverorasitus katsauskauden 1-6/2008          
konsernituloslaskelmassa on keskimääräistä tuloveroastetta korkeampi johtuen  
arvonalentumiskirjauksista ja Venäjän tytäryhtiöiden tappioista, joista ei ole 
kirjattu tuloverosaamista kyseisten saamisten epätodennäköisestä        
hyödyntämismahdollisuudesta johtuen. Lisäksi aikaisempiin tilikausiin      
kohdistuvien katsauskaudella kirjattujen tuloverojen määrä on noin 0,2 miljoonaa
euroa.                                     

KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA                   

--------------------------------------------------------------------------------
|              |       | 30.6.200 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
|              |       |    8 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT           |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo         |       |  37 193 |  34 829 |   33 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöosakkeet   |       |  1 846 |   1 671 |   1 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat      |       |  7 160 |   6 689 |   5 807 |
| hyödykkeet         |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet  |  46 198 |  43 190 |   40 931 |
| yhteensä                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet   |       |  73 567 |  34 633 |   37 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat  |       |  3 069 |    825 |   3 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |       | 122 834 |  78 647 |   81 656 |
| yhteensä          |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus      |       |  35 054 |  31 243 |   29 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut   |       | 40 261 |  26 457 |   29 955 |
| saamiset          |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset  | 170 750 |      |  131 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat     |       |  1 283 |   7 518 |  176 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat         |       | 146 720 |  307 892 |   48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |       | 394 068 |  373 111 |  415 440 |
| yhteensä          |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin     |       |  11 395 |     0 |   2 893 |
| omaisuuseriin liittyvät  |       |     |      |      |
| varat           |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       |       | 528 297 |  451 758 |  499 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT    |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma   |     |      |      |
| pääoma                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |       |  23 642 |  23 642 |   23 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |       |  25 740 |  25 740 |   25 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto  |       |   969 |    757 |    969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto    |       |    0 |    17 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  | 340 690 |  295 104 |  340 690 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat   |       |  6 267 |   7 200 |   18 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma   | 397 308 |  352 460 |  409 655 |
| pääoma                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus     |       |  8 832 |   2 302 |   1 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä    |       | 406 140 |  354 762 |  411 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat           |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |       |  58 540 |  34 634 |   29 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot       |       |  13 663 |  18 625 |   16 481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat  |       |  44 207 |  43 737 |   42 086 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |       |  57 870 |  62 362 |   58 566 |
| yhteensä          |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin     |  5 748 |     0 |    585 |
| liittyvät velat             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       |       | 122 157 |  96 996 |   88 340 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat    |       | 528 297 |  451 758 |  499 990 |
| yhteensä          |       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

YHTEENVETO RAHAVAROISTA, KONSERNITASEEN KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA,  
TUHANSINA EUROINA                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat        |   30.6.2008 |    30.6.2007 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat yhteensä    |    147 579 |     307 892 |     48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset   |   30.6.2008 |    30.6.2007 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |   170 902 |      7 305 |     131 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |     1 725 |       333 |      1 986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset   |    172 627 |      7 638 |     133 448 |
| yhteensä         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat     |   30.6.2008 |    30.6.2007 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |    17 073 |     16 190 |     15 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |    39 472 |     25 594 |     23 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat     |    56 546 |     41 784 |     39 949 |
| yhteensä         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA
EUROINA                                     

--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   Aineelliset |   Aineettomat |
|                    |   hyödykkeet |   hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008         |      49 351 |      44 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |      44 285 |      4 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |       -610 |       -119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2008        |      93 026 |      48 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007         |      23 412 |      37 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |      21 965 |      7 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |        0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2007        |      45 376 |      45 116 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA            

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-31.12. |
|                  |     008 |     007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |    229 |    1 574 |   12 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon    |    1 748 |    6 048 |    7 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos        |   -7 987 |   -6 249 |   -14 029 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta      |   -6 010 |    1 373 |    5 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten    |   -7 702 |   -5 543 |   -6 487 |
| hankinta              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankintojen         |    -114 |   -7 167 |   -8 358 |
| lisäkauppahintaerät ja       |       |       |       |
| osto-optioiden toteutus      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti |    2 689 |    2 361 |    7 068 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut |   -17 380 |   -2 651 |   -6 337 |
| investointierät          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |   -22 507 |   -13 000 |   -14 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit             |      0 |   293 967 |   337 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot          |   -12 699 |   -5 154 |   -5 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt talletukset         |   -36 833 |      0 |  -133 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt muut sijoitukset      |   173 056 |      0 |  -173 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut rahoitustuotot, muut kuin  |    3 273 |      0 |    3 940 |
| liiketoimintaan liittyvät     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot          |    8 713 |    7 064 |   10 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut ja muut  |   -7 932 |   -1 142 |   -7 386 |
| rahoituserät            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |   127 578 |   294 734 |   32 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |   99 061 |   283 107 |   23 758 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA         

--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssirahasto                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot                |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Muuntoero                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Kertyneet voittovarat                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| G = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä           |
--------------------------------------------------------------------------------
| H = Vähemmistön osuus                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| I = Oma pääoma yhteensä                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|       | A | B  | C | D  | E  |  F  |  G  | H  |  I  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 23 |  24 |  0 | 424 |  0 | 9 512 |  57 |  1 |  59 |
| 1.1.2007   | 018 | 712 |   |   |   |    |  665 | 591 |  256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto    |   |   |   |   |   | 1 574 | 1 574 | 711 | 2 285 |
| 1-6/2007   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuton   |   |   |   |  1 |   |    | 1 035 |   | 1 035 |
| suunnattu  |   |   |   | 035 |   |    |    |   |    |
| osakeanti  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| 4/2007    |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen |   |   |   | 293 |   |    |  293 |   |  293 |
| suunnattu  |   |   |   | 645 |   |    |  645 |   |  645 |
| osakeanti  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| 6/2007    |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   |   |  -4 |  -4 |   |  -4 |
|       |   |   |   |   |   |  079 |  079 |   |  079 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak | 624 |  1 |   |   |   |    | 1 652 |   | 1 652 |
| irjalainojen |   | 028 |   |   |   |    |    |   |    |
| konvertointi |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| omaksi    |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| pääomaksi  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak |   |   |   |   |   |  194 |  194 |   |  194 |
| irjojen oman |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| pääoman   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| komponentti |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| ja muut   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| muutokset  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst |   |   | 774 |   |   |    |  774 |   |  774 |
| en hankinnat |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| ja      |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| luovutukset |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| ja muut   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| oikaisut   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 23 |  25 | 774 | 295 |  0 | 7 200 |  352 |  2 |  354 |
| 30.6.2007  | 642 | 740 |   | 104 |   |    |  460 | 302 |  762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   |   |    |    |  -1 |  -1 |
|       |   |   |   |   |   |    |    | 142 |  142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen |   |   |   |  45 |   |    |  45 |   |  45 |
| suunnattu  |   |   |   | 587 |   |    |  587 |   |  587 |
| osakeanti  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| 7/2007    |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto    |   |   |   |   |   |  11 |  11 | 319 |  11 |
| 7-12/2007  |   |   |   |   |   |  077 |  077 |   |  395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero  |   |   |   |   |  -1 |    |  -1 |   |  -1 |
|       |   |   |   |   | 080 |    |  080 |   |  080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst |   |   | 195 |   |   | 1 000 | 1 195 |   | 1 195 |
| en hankinnat |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| ja      |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| luovutukset |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulujen |   |   |   |   |   |  576 |  576 |   |  576 |
| vastaerä   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankin |   |   |   |   |   |    |   0 | 516 |  516 |
| noista ja  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| -luovutuksis |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| ta      |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| aiheutunut  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| vähemmistöos |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| uuden    |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| nettomuutos |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak |   |   |   |   |   | -160 | -160 |   | -160 |
| irjojen oman |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| pääoman   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| komponentti |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| ja muut   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| muutokset  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 23 |  25 | 969 | 340 |  -1 |  19 |  409 |  1 |  411 |
| 31.12.2007  | 642 | 740 |   | 690 | 080 |  694 |  655 | 995 |  650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   |   |  -11 |  -11 | -986 |  -12 |
|       |   |   |   |   |   |  601 |  601 |   |  587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto    |   |   |   |   |   |  228 |  228 | 303 |  532 |
| 1-6/2008   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero  |   |   |   |   | -451 |    | -451 |   | -451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulujen |   |   |   |   |   |  525 |  525 |   |  525 |
| vastaerä   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst |   |   |   |   |   |  -1 |  -1 |  7 | 6 470 |
| en hankinnat |   |   |   |   |   |  049 |  049 | 519 |    |
| ja      |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
| luovutukset |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 23 |  25 | 969 | 340 |  -1 | 7 798 |  397 |  8 |  406 |
| 30.6.2008  | 642 | 740 |   | 690 | 531 |    |  307 | 832 |  140 |
--------------------------------------------------------------------------------

MUITA AVAINLUKUJA, MILJOONAA EUROA                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q2/2008 |   Q2/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   6 kk / |    6 kk / |   12 kk / |
|                 |  30.6.2008 |  30.6.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |    57,2 |     26,1 |     34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta       |   48,3 % |    28,1 % |    16,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    1 029 |     777 |     866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    1 088 |     942 |     958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kurssi, EUR    |    1,59 |     1,18 |     1,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kurssi, EUR    |    2,99 |     2,80 |     3,59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntivolyymilla  |    2,27 |     1,95 |     2,40 |
| painotettu keskikurssi, EUR   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, MEUR |    681,6 |    697,2 |    817,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, MEUR     |    596,4 |    248,6 |    623,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, %       |   90,5 % |    47,3 % |    89,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj
soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja         
arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Segmenttirakennetta on
tarkennettu vuoden 2008 alusta alkaen, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen   
osavuosikatsauksessa on esitetty, jolloin 1.1.2008 alkaen investointiprojektit 
on esitetty erillään muusta toiminnasta. Lisäksi hoivapalveluliiketoiminta on  
liiketoimintaryhmän myynnin vuoksi esitetty IFRS5 -standardin mukaisesti    
lopetettuna toimintona. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto 
on laskettu siten, että yritysostojen ja -myyntien vaikutukset on eliminoitu  
pois sekä katsauskaudella että edellisvuoden vastaavalla vertailukaudella.   
Segmenttikohtaisissa luvuissa kertaluonteisina erinä on esitetty        
vakuutuskorvaustuotot ja arvonalentumiset, mutta niitä ei ole eliminoitu    
konsernin vertailukelpoisten lukujen laskennassa. Taulukoiden luvut on     
pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia     
laskettaessa. Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2007 tilinpäätöksen mukaisilla 
kaavoilla. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

Espoossa, 5.8.2008                               

RUUKKI GROUP OYJ                                

HALLITUS                                    


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA                 

TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA                           

Yhtiöllä oli 31.7.2008 yhteensä 4 159 osakkeenomistajaa, joista         
hallintarekisteröityjä oli 10 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden  
lukumäärä 31.7.2008 oli 290.034.022 osaketta.                  

Suurimmat osakkeenomistajat 31.7.2008:                     

--------------------------------------------------------------------------------
|   | Osakkeenomistaja                |  Osakkeita |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1 | Nordea Pankki Suomi Oyj            | 76 566 562 |  26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  2 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity  | 55 117 283 |  19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  3 | Danske Bank As Helsinki Branch         | 38 201 000 |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  4 | Hanwa Company Limited             | 30 000 000 |  10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  5 | Skandinaviska Enskilda Banken         | 24 608 414 |   8,5 |
|   | hallintarekisteröity              |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6 | Glitnir Pankki Oy               | 14 359 591 |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  7 | Kankaala Markku                |  9 698 890 |   3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8 | Oy Herttaässä Ab                |  7 380 199 |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  9 | Hukkanen Esa                  |  5 010 100 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 | Evli Pankki Oyj                |  4 486 974 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhteensä                    | 265 429 013 |  91,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Muut osakkeenomistajat             | 24 605 009 |   8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Osakkeita yhteensä               | 290 034 022 |  100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA 2008              

Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2008  
aikana.                                     

Ruukki Group Oyj:llä tai millään sen tytäryhtiöllä ei ole ollut hallussaan   
Ruukki Group Oyj:n osakkeita 30.6.2008, 31.12.2007 tai 30.6.2007. Ruukki Group 
Oyj:n hallituksella on 31.3.2008 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus, 
jonka perusteella hallitus voi hankkia ja luovuttaa enintään 10.000.000 omaa  
osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.             

Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 30.6.2008 yhteensä     
290.034.022 kappaletta.                             

Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen laimennusvaikutus on 2.700.000    
osaketta. Näistä optio-oikeuksista on annettu konsernin johtoon kuuluville   
henkilöille 675.000 kappaletta, joista 225.000 optio-oikeutta oikeuttaa     
osakkeiden merkintään katsauskauden päätteeksi. Yhteensä 475.000 optio-oikeutta,
edellä mainitut 225.000 optiota mukaan lukien, oikeuttaa vaihto-oikeuteen    
1.7.2008 alkaen.                                

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2007, josta Ruukki Group Oyj:n hallitus 
päätti joulukuussa 2007, optio-oikeuksien maksimaalinen laimennusvaikutus on  
7.350.000 osaketta, ja lisäksi järjestelmän ehtojen mukaisesti yhtiön hallitus 
voi laskea liikkeelle myös osakkeita järjestelmään kuuluvien henkilöiden    
merkittäväksi. Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä osake- tai 
optiomerkinnöistä tai niiden luovuttamisesta.                  

Yhtiön hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2008 myöntämä      
osakeantivaltuutus, jonka perusteella osakkeita voidaan laskea liikkeeseen   
yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.  
Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.                  
                                        
YHTIÖN OSAKE                                  

Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattuna OMX Pohjoismainen Pörssi     
Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa teollisuustuotteet ja -palvelut  
toimialaryhmässä.                                

OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU KATSAUSKAUDELLA                     

Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 1,59 (1-6/2007: 1,18) ja  
2,99 (2,80) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli    
262.396.375 (127.786.131) osaketta, mikä edustaa 90,5 % (47,3 %)        
tarkastelukauden päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen 
päätöskurssi katsauskauden päättyessä 30.6. oli 2,35 (2,58) euroa. Yhtiön koko 
rekisteröidyn osakekannan 290.034.022 (270.234.022) osaketta markkina-arvo 30.6.
päätöskurssilla oli 681,6 (697,2) miljoonaa euroa.               

JUNNIKKALA OY:N HANKINTAAN LIITTYVÄ ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA        

Tammikuussa 2008 konsernin sahaliiketoimintaryhmä hankki osake-enemmistön    
Junnikkala Oy:stä ja sen muodostamasta konsernista. Samalla Junnikkala Oy osti 
Oulaisissa toimivan Pyyn Saha ja Höyläämö Oy:n koko osakekannan. Lisäksi    
Junnikkala Oy osti myöhemmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 %       
tytäryhtiönsä Juneropt Oy:n osakekannasta konsernin ulkopuolisilta tahoilta noin
0,5 miljoonan euron käteisvastikkeella, mikä lisäsi liiketoimintaryhmän     
liikearvoa noin 0,1 miljoonaa euroa ja minkä jälkeen Juneropt Oy on ollut    
Junnikkala Oy:n 100 % tytäryhtiö.                        

Junnikkala Oy:n hankinnasta kirjattiin alustavassa hankintamenolaskelmassa   
seuraavat varat ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan tasevaikutuksen    
suuruusluokkaa hankintahetkellä:                        

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR             |  Yhdistämisessä |   Kirjanpitoarvot |
|                  |  kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä |
|                  |       arvot |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet       |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asiakassuhteet          |       3 869 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet          |        795 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilauskanta           |        104 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet   |        906 |         906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maa ja vesialueet        |       7 235 |        7 235 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Koneet ja kalusto        |      13 942 |       13 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset sijoitukset    |        59 |         59 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineelliset hyödykkeet   |        687 |         687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus         |      11 761 |       10 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset          |       4 953 |        4 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Siirtosaamiset          |        788 |         788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |        415 |         415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |      45 513 |       39 858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |      17 758 |       17 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat            |       6 244 |        6 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihtovelkakirjalaina      |        400 |         400 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Siirtovelat           |       1 745 |        1 745 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut velat            |       2 549 |        2 549 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennallinen verovelka     |       1 470 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |      30 167 |       28 697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat 31.1.2008        |      15 346 |       11 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno            |      24 811 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat             |      15 346 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |       9 465 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus:         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupantekohetkellä rahana maksettu |       5 740 |           |
| kauppahinta            |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat |       -415 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus         |       5 326 |           |
--------------------------------------------------------------------------------

ERITTELY PITKÄAIKAISISTA MYYTÄVINÄ OLEVISTA VAROISTA JA LOPETETUISTA      
TOIMINNOISTA                                  

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä on toisen vuosineljänneksen         
osavuosikatsauksessa esitetty lopetettuna toimintona erillään jatkuvista    
toiminnoista.                                  

Hoivapalvelusegmentin liikevaihto ja liikevoitto:                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   10,2 |   8,0 |   5,2 |   4,1 |   16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   0,5 |   0,3 |   0,0 |   0,1 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |  5,0 % |  4,1 % |  -0,1 % |  3,4 % |   1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli katsauskauden lopussa 366 henkilöä    
(30.6.2007: 289).                                

TULOSLASKELMA                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-31.12.20 |
|                |      08 |      07 |      07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR           |     6 kk |     6 kk |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    10 190 |    8 000 |    16 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut      |    -9 672 |    -7 671 |    -16 543 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     518 |     329 |      274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut    |     -64 |     -110 |     -231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |     454 |     219 |      43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |     -129 |     -112 |      -97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |     325 |     107 |      -54 |
--------------------------------------------------------------------------------

TASE                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR              | 30.6.2008 | 30.6.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat     |   6 115 |   6 467 |    6 373 |
| hyödykkeet             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |   1 978 |    812 |     950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset              |   1 990 |   1 874 |    1 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |    859 |    821 |     359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |   10 942 |   9 973 |    9 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |   6 190 |   6 867 |    5 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |   3 974 |   2 775 |    3 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   10 164 |   9 642 |    9 050 |
--------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA                                

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR             | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-31.12. |
|                  |     008 |     007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta      |     633 |     449 |     802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |    -724 |    -511 |   -1 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |     590 |    -526 |    -471 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |     499 |    -588 |   -1 019 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN               

Ruukki Group Oyj on saanut katsauskaudella 1.1. - 30.6.2008 tai sen jälkeen   
seuraavat liputusilmoitukset:                          

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on 
ylittänyt 1/4 21.1.2008. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen    
omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan 
alle 1/10 termiinien erääntyessä tammikuussa 2008.               

- Moncheur & Cie SA:n (rekisterinumero 660.0.096.997-7, Geneve) omistusosuus  
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden      
kahdeskymmenesosan (1/20) 21.1.2008 tehtyjen osakekauppojen johdosta.      

- Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) omistusosuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee alittamaan 1/10 12.2.2008   
tehdyn sopimuksen perusteella. Mikäli sopimus toteutuu niin Procomex S.A.:n   
omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan myöhemmin toteutettavien      
osakekauppojen seurauksena. Lisäksi samassa yhteydessä ilmoitettiin, että    
Procomex S.A.:n ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu  
osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee edellä mainitun  
sopimuksen mukaisten osakekauppojen toteutuessa alittamaan 1/5.         

- Venäläisen JSC VTB Pankin (tunnistenumero 1027739609391)tai sen osakkuusyhtiön
omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään 
1/10 12.2.2008 tehdyn sopimuksen toteutuessa myöhemmin toteutettavien      
osakekauppojen seurauksena.                           

- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas)osuus   
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/20 20.3.2008  
tehtyjen osakekauppojen johdosta.                        

- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n     
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5 20.3.2008 tehtyjen       
osakekauppojen seurauksena.                           

- Oy Herttakakkonen Ab (Y-tunnus 0761602-7) on tehnyt 20.3.2008 yksipuolisen  
sopimuksen, jonka perusteella: (i) Oy Herttakakkonen Ab on valtuuttanut Mr.   
Alwyn Smit'n tai hänen määräämänsä äänestämään Ruukki Group Oyj:n        
yhtiökokouksessa 31.3.2008 kaikilla Oy Herttakakkonen Ab:n osakkeilla ja    
äänillä; ja (ii) Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen sitoumuksen myydä
28.3.2008 mennessä 21.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita RCS
Trading Corp Ltd:lle. Lisäksi Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen
sitoumuksen myydä 30.000.000 kpl osakkeita ja termiinisopimuksia 31.5.2008
mennessä. Mikäli kaikki edellä mainitut sitoumukset toteutuvat tulee Oy
Herttakakkonen Ab:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
alittamaan 1/20. 

- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus   
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on saavuttanut 1/20 20.3.2008 
tehdyn osakekaupan johdosta. Tehtyjen johdannaiskauppasopimusten toteutuessa  
Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan 
arvolla 19.6.2008.                               

- Procomex S.A. (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) on 20.3.2008 myynyt 
omistamansa 29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus Ruukki  
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 kaupan toteuduttua 
pörssissä 27.3.2008. Edellä mainitun kaupan toteuduttua Procomex S.A.:n ja   
Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group  
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5.

- Venäläinen JSC VTB Pankki (tunnistenumero 1027739609391) on 26.3.2008 ostanut 
29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. JSC VTB Pankin omistusosuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään 1/10 kaupan toteuduttua  
pörssissä 27.3.2008.                              

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n     
osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 3/20 termiinien erääntyessä 
maaliskuussa vaan on alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki 
Group Oyj:n osakkeita koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä    
toukokuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskee alle 1/10 ja   
termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 alle 1/20.               

- Evli Pankki Oyj:n omistusosuus (Y 0533755-0) Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on alittanut 1/20 20.3.2008 tehtyjen transaktioiden perusteella.

- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n  
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 28.3.2008 tehdyn kaupan johdosta alle
3/20.                                      

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja     
äänimäärästä on ylittänyt yhden viidesosan (1/5) 1.4.2008 tehtyjen       
osakekauppojen johdosta. Tämän liputusilmoituksen tekohetkellä Nordea Pankki  
Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5     
termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 1/10 termiinien erääntyessä    
kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.      

- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus   
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/10 28.3.2008  
tehtyjen osakekauppojen ja 31.3.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta.    

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ilmoitti 20.5.2008, että sen      
omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on laskenut 1/5 termiinien erääntyessä    
toukokuussa 2008. Samassa liputusilmoituksessa kerrottiin, että termiinien   
erääntyessä kesäkuussa 2008 omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan (1/10) 
ja alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) termiinien erääntyessä tammikuussa.   

- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus   
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 19.5.2008  
tehdyn osakekaupan johdosta. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori   
ilmoitti tehneensä johdannaissopimuksia, jotka sen hetkisten tietojen mukaisesti
erääntyvät kesäkuussa 2008 ja syyskuussa 2008. Toteutuessaan          
johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin   
Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan arvolla 19.6.2008.    

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki 
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 20.5.2008 tehtyjen osakekauppojen 
myötä ylittänyt 1/5. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n ja Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5     
termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 3/20 termiinien erääntyessä    
kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.      

- Hanwa Co. Limited:n (Tokio, Japani) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n      
äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 osakekaupan johdosta, joka   
tehtiin 20.5.2008.                               

- Venäläisen JSC VTB Pankin (yhtiötunnus ZTEMP1964) omistusosuus Ruukki Group  
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 ja 1/20 21.5.2008 tehdyn 
osakekaupan johdosta.                              

- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus   
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/4 20.5.2008 ja 
21.5.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta. RCS Trading Corporation Ltd   
ilmoitti lisäksi, että yhtiössä määräysvaltaa käyttävällä Danko Koncarilla tai 
hänen määräämällään taholla on 31.5.2008 saakka yksipuolisesti annettu oikeus  
ostaa yhteensä 30.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta Oy Herttakakkonen Ab:lta. 
Tähän liittyen Danko Koncar ilmoittaa tulevansa käyttämään           
määräysvaltayhteisöidensä hyväksi osto-oikeuden ainoastaan osittain siten, että 
hän tai hänen määräysvaltaansa kuuluvat yhteisöt eivät yhteenlaskettuna tule  
saavuttamaan tai ylittämään kolmenkymmenen prosentin osuutta Ruukki Group Oyj:n 
osakkeista tai äänimäärästä.                          

- Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n  
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20 21.5.2008 tehdyn termiinikaupan
johdosta. Lisäksi Helsingin Mekaanikontalo Oy:n ja Procomex S.A.:n       
(rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group  
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10.             

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n(1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki  
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 1/5 vaan on   
edelleen yli 1/5 30.5.2008 erääntyneiden termiinisopimusten ja Nordea Pankki  
Suomi Oyj:n myymien osakkeiden myötä. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt 
Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia, joiden erääntyessä kesäkuussa 
2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea-konsernin omistusosuus tulee laskemaan 
alle 3/20 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.         

- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n     
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle  
1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoittaa, että se on jatkanut yksipuolista   
sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n 
osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän   
määräämälleen.                                 

- Ruukki Group Oyj ja Kermas Limited (rekisterinumero 504889) ovat kesäkuussa  
2008 tehneet esisopimuksen kromiliiketoimintoihin liittyvän yrityskaupan    
toteuttamisesta. Muiden asioiden ohella esisopimuksessa on sovittu, että Ruukki 
Group Oyj suuntaa Kermas Limitedin merkittäväksi 92 miljoonan euron määräisen  
vaihtovelkakirjalainan. Mikäli vaihtovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen,   
Kermas Limited on oikeutettu lainaa osakkeiksi vaihtamalla saamaan enintään   
40.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. Tämä edustaa 13,8 prosenttia Ruukki   
Group Oyj:n kaikista nykyisistä osakkeista ja äänistä. Mikäli Kermas Limited  
vaihtaa lainan osakkeiksi kokonaisuudessaan, ylittää sen omistus Ruukki Group  
Oyj:n osakkeista ja äänistä yhden kymmenesosan. Kermas Limited on emoyhtiö   
konsernissa, johon kuuluu myös RCS Trading Corporation (rekisterinumero 65574B, 
Nassau, Bahama) osakekannan. Yhteenlaskettuna RCS Trading Corporationin nykyinen
omistus ja Kermas Limitedin vaihtovelkakirjalainaan liittyvä potentiaalinen   
omistus (”Kermas -konsernin omistus”) ylittäisi 3/10 rajan Ruukki Group Oyj:n  
osakkeista ja äänistä.

- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n     
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle  
1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoitti, että se on jatkanut yksipuolista   
sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n 
osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän   
määräämälleen.                                 

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus 
Ruukki Group Oyj:ssä ei ole laskenut alle 3/20 vaan on edelleen yli 1/5. Nordea 
Bank AB (publ) ilmoitti, että osa sen termiinisopimuksista on erääntynyt    
19.6.2008 ja osaa on jatkettu pidempiin maturiteetteihin. Lisäksi Nordea Pankki 
Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien 
erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin
omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja termiinien erääntyessä tammikuussa 2009
alle 1/20.                                   

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki 
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 30.6.2008 Ruukki Group Oyj:n   
osakkeiden myynnin myötä laskenut alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on 
tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä 
4.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee 
nousemaan yli 1/5, termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 laskemaan alle 1/5 ja
tammikuussa 2009 alle 1/20.                           

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus 
Ruukki Group Oyj:ssä on noussut yli 1/5 termiinien eräännyttyä 4.7.2008. Lisäksi
Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia         
termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi 
Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja    
tammikuussa 2009 alle 1/20.                           

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea-konsernin osuus Ruukki  
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/4 15.7.2008. Lisäksi
Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia         
termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä 18.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n 
ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/4 ja tammikuussa 
2009 alle 1/20.