Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2008

Print
| Source: Carlsberg A/S
multilang-release
Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 Tel +45 33 27 33 00
       1760 København V   CVR no: 61056416  

SELSKABSMEDDELELSE 32/2008
      5. august 2008
       Side 1 af 31

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2008

Fortsat sund organisk udvikling i forretningen

1. HALVÅR 2008

• Første halvår af 2008 viste en samlet organisk vækst i ølvolumen på 6%.    
Væksten skyldtes fortsat fremgang i Østeuropa trods høje sammenligningstal,   
fortsat fremgang i Asien og et samlet fladt resultat for Nord- og Vesteuropa.  
Gruppens samlede volumenvækst var 24%.                     
• I 2. kvartal var den organiske vækst i ølvolumen i Østeuropa 13%; inklusiv  
volumenvækst i Rusland på 6,5% vs. markedsvækst på 2,8%.            
• I 1. halvår af 2008 opnåede Carlsberg fremgang i den underliggende drift i  
alle geografiske segmenter. Samlet organisk vækst i nettoomsætningen var 7% (i 
lokal valuta 10%) og 22% i resultat af primær drift (i lokal valuta 26%).    
• Andet kvartal viste organisk vækst i nettoomsætningen på 7% (i lokal valuta  
10%; i Nord- og Vesteuropa +3%, Østeuropa +30%, Asien +20%). Samlet organisk  
vækst i bryggeriaktiviteternes resultat af primær drift i 2. kvartal var 16% (i 
lokal valuta 19%).                               
• Signifikant forbedring af produktmix, især i Rusland, hvor forbrugernes    
præferencer for premium-øl fortsat øges.                    
• Prisforhøjelser kompenserer for stigende råvarepriser og medfører stigende  
bruttoindtjening. På trods af højere salgspriser øgede Carlsberg sin      
markedsandel i de fleste markeder.                       
• Integration af de fra S&N tilkøbte aktiviteter forløber planmæssigt og    
medvirker til realisering af de forventede synergier på ca. 1,3 mia. kr. tre år 
efter overtagelse af aktiviteterne.                       

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 2 af 31

FORVENTNINGER

• For 2008 forventes ca. 10% organisk vækst i nettoomsætning, hvilket sammenlagt
med nettoomsætning fra de tilkøbte aktiviteter forventes at resultere i en   
samlet nettoomsætning i indeværende år på 62-63 mia. kr. Resultat af primær   
drift forventes i lighed med tidligere kommunikeret at udvise en organisk vækst 
til ca. 5,9 mia. kr. (ca. +12%), heri inkluderet et bidrag på ca. 300 mio. kr. 
fra andre aktiviteter. Samlet forventes resultat af primær drift for indeværende
år at blive større end 8,1 mia. kr., mens nettoresultatet forventes større end 
3,0 mia. kr.                                  
• Væksten på det russiske ølmarked forventes at blive ca. 5% i indeværende år - 
efter udviklingen i 1. halvår og efter Carlsbergs skøn pr. dags dato for    
udviklingen i juli.                               

FINANSIEL MÅLSÆTNING

• Baseret på den nye geografiske segmentering er den nye finansielle målsætning 
på mellemlangt sigt at øge overskudsgraderne i Nord- og Vesteuropa til 14-16% og
i Østeuropa til 23-25%.                             

Kontaktpersoner:              
Investorer    Mikael Bo Larsen 3327 1223
Medier      Jens Bekke    3327 1412

Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og    
investorer i dag kl. 9.30. Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale 
være tilgængeligt på www.carlsberggroup.com.                  

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 3 af 31

HOVED- OG NØGLETAL

- 2. kvt.     2.  2. kvt.     2.  2. kvt.     2. 2.  2. 
1. 1. 20- 
-          kv-           kv-           kv-  
kvt. kv-  ha-  ha-  7 
-          .           .           .     . 
vår vår 
. 
- 
- 
. 
                                   2-  20- 
 20-  20- 
                                   08 7  8 
 7 
Volumen (mio. hl) 
-                                   3-  33-
  6  56-  115- 
l                                   ,6 6 
1,3 0 2 
Læskedrikke                              6-  5,8
10-  10-  20- 
                                   2   8 
 2  8 
Resultatopgørelse 
Nettoomsætning                            1- 12.- 
  26-  21-  44.- 
                                   .- 39 
977 50250 
                                   41 
Resultat af primær drift før særlige poster              3-  1.- 
 3.-  2.-  5.2- 
                                   1-  54 
38 56 2 
                                   0 
Særlige poster,                            --  -1- 
 -1-  -1-  -4- 
                                   1 1  8 
 2  7 
Koncernresultat                            1-  1.- 
 1.-  1.-  2.5- 
                                   5-  28 
01 14 6 
                                   8 
- 
- 
- 
- 
- 
: 
Minoritetsinteresser                         1-  91 
215 132 299 
                                   3 
Aktionærer                              1-  1.- 
 1.-  1.-  2.2- 
                                   4-  37 
86 82 7 
                                   5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
e 
Aktiver i alt                             1-  15- 
 15-  61-  61.- 
                                   2-  .8- 
 .8-  92220 
                                   8-  2 
2 
                                   2 
- kapital      ka-  kapital      ka-  kapital      kapital1-
 12-  12-  44-  45.- 
-          it-           it-               4-
 .1-  .1-  94194 
-          l           l              1-  6 
6 
-                                   6 
- 
- 
- 
- 
- 
t 
Rentebærende gæld,                          4-  47- 
 47-  20-  19.- 
                                   .-  409
409 52926 
                                   09 
Egenkapital for aktionærer                      5-  58- 
 58-  18-  18.- 
                                   .-  701
701 14421 
                                   01 
Pengestrøm 
Pengestrøm fra drift                         2-  2.- 
 2.-  1.-  4.8- 
                                   7-  52 
83 43 7 
                                   1 
Pengestrøm fra investeringer                     -- -1.- 
  -5-  -2-  -4.- 
                                   2- 14 
.3-  10427 
                                   2-   
5 
                                   9 
Fri pengestrøm                            --  738
-5-  -4-  -90 
                                   9-   
.2-  1 
                                   4-   
2 
                                   8 
Finansielle nøgletal 
Overskudsgrad                             1-  14- 
 1  10-  11- 
                                   ,0 7 
3,1 5  8 
Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC)           1 1  1 
 10-  11- 
                                   1-  1,4
1,4 3  7 
                                   4 
Egenkapitalandel                           41 41 41
 29-  32- 
                                   ,3 ,3 ,3
 3  6 
Gæld/egenkapital                           0-  0,8
0,8 1,1 1,0 
                                   8 
Rentedækning                             2-  2,8
2,8 4,6 4,4 
                                   8 
Aktierelaterede nøgletal 
Resultat pr. aktie (EPS)                       1-  10- 
 1  11-  24- 
                                   ,1 9 
2,7 4  1 
Pengestrøm fra drift                         2-  21- 
 20-  17-  50- 
                                   ,7 5  5 
 2  8 
Fri pengestrøm pr.                          --  7,7
-5-  -4-  -0- 
                                   5-   
4,3 8  9 
                                   ,2 
- (B-akti-         (B-  (B-akti-         (B-  (B-akti-  
       (B-akt-    4-  458 458 538 498 
- r)        ak-  r)        ak-  r)        er)  8 
-          ie-           ie- 
-          )           ) 
- 
- 
- 
- 
s 
Antal aktier (ultimo)                         1- 76.- 
  15-  76-  76.- 
                                   2- 78 
.5-  27846 
                                   1-   
7 
                                   0- 
                                   0 
                                   5- 
                                   7 
Antal aktier (gennemsnitligt,                     1- 95.- 
  10-  95-  95.- 
                                   8- 95 
.6-  29583 
                                   1-   
2 
                                   0- 
                                   0 
                                   0- 
                                   6 
*for        for for        for for        for  juni, i 
- bonus       bo-  bonus       bo-  bonus       bonus 
overenstemmelse 
- element-         us element-         us element-     
    elemen-    med IAS 33, ekskl. 
- t i        el-  t i        el-  t i        et i 
antal 
- forbind-         me-  forbind-         me-  forbind-  
       forbin- 
- lse med      tet lse med      tet lse med      else 
- aktieem-         i  aktieem-         i  aktieem-     
    med 
- ssionen      fo-  ssionen      fo-  ssionen      aktiee- 
ti         bi-  i         bi-  i         ission- 
          de-           de-           n i 
          se          se 
          med          med 
          ak-           ak- 
          ie-           ie- 
          mi-           mi- 
          si-           si- 
          nen          nen 
          i           i 
aktier ultimo. 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 4 af 31

FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Gennemførelsen af købet af en del af aktiviteterne fra Scottish & Newcastle plc 
("S&N") og den efterfølgende aktieemission blev alt sammen gennemført i 2.   
kvartal. Med effekt fra den 28. april 2008 erhvervede Carlsberg de resterende  
50% af BBH, de franske aktiviteter Brasseries Kronenbourg, de græske aktiviteter
Mythos, en ejerandel i det kinesiske bryggeri Chongqing Brewery Co. Ltd. samt et
nystartet joint-venture i Vietnam. Kapitaludvidelsen har øget andelen af frit  
cirkulerende aktier (free float) til 69,7% og har sikret Carlsberg- gruppen et 
solidt investment grade kapitalgrundlag.                    

Til trods for ovenstående udvikling har Gruppens primære fokus været den daglige
drift af forretningen. Selv i disse mere udfordrende tider med prisstigninger på
råvarer og vigende forbrugertillid på nogle af verdens markeder, fortsatte   
vækstmarkederne i Østeuropa og Asien med at vise styrke. Specielt skal     
udviklingen i Rusland fremhæves, idet der til trods for den meget høje vækst i 
1. halvår 2007 blev opnået en yderligere volumenvækst i 1. halvår 2008. Samtidig
er der realiseret et væsentligt større salg af premium-produkter i forhold til 
lavprisprodukter (især i Rusland), ligesom der målrettet arbejdes med "Value  
Management" af produktporteføljen på tværs af markederne. Stigende råvarepriser 
påvirker fortsat de samlede produktions- og distributionsomkostninger i negativ 
retning, og Carlsberg har derfor stærkt fokus på at gennemføre prisstigninger  
for at kompensere herfor. På trods af disse prisstigninger var volumener i Nord-
og Vesteuropa samlet set generelt stabile - selv om de varierede fra marked til 
marked. Ydermere fortsætter initiativerne til at sikre             
effektiviseringsforbedringer inden for en lang række processer, ligesom arbejdet
med integration følger de detaljerede planer, som blev udarbejdet i forbindelse 
med overtagelsen ultimo april. Dermed er der skabt grundlag for realiseringen af
de planlagte synergier.                             

Carlsberg solgte i alt 49,6 mio. hl øl (pro rata-opgjort volumen) og opnåede  
dermed en fremgang på 24% (39,8 mio. hl i 1. halvår 2007); heraf ca. 6% organisk
vækst og ca. 18% som følge af akkvisitioner. Salget af øvrige drikkevarer steg 
med 8% til 9,4 mio. hl (8,7 mio. hl i 1. halvår 2007).             

De internationale mærker Carlsberg, Tuborg og Baltika fortsatte alle deres   
veletablerede positive udvikling og realiserede en volumenfremgang på      
henholdsvis 5%, 11%, og 25% Carlsberg-mærkets positive udvikling skyldes bl.a. 
øget afsætning relateret til EURO 2008 i fodbold, samt at Malaysia har genvundet
markedsandele efter sidste års restrukturering, medens Tuborg-mærkets høje vækst
følger af fortsat salgssucces i Østeuropa. Baltikas vækst følger frem for alt af
stigende salg i Rusland, hvor det fortsætter med at være det førende mærke. I  
tillæg til imponerende volumenvækst øges den gennemsnitlige værdi af mærket som 
følge af stigende andel af premium-produkter under Baltika-mærket.       
Baltika-mærket vokser endvidere betydeligt på tværs af Østeuropa.        

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 5 af 31

Nettoomsætningen blev på i alt 27,0 mia. kr. svarende til en stigning på 25%  
(21,5 mia. kr. i 1. halvår 2007). Af den samlede fremgang på 25% udgjorde den  
organiske udvikling 7%-point (10%-point opgjort i lokale valutaer). I perioden 
er der gennemført prisstigninger, hvilket har haft en positiv effekt på den   
realiserede gennemsnitlige salgspris pr. liter øl, mens ændringer i den relative
fordeling af salget mellem de enkelte geografiske regioner trækker i modsat   
retning. Den samlede nettoomsætning for øl pr. hl er øget med 7%.        

Resultat af primær drift før særlige poster steg med 57% til 3.538 mio. kr.   
(2.256 mio. kr. i 1. halvår 2007), heraf 22% organisk vækst (i lokal valuta   
26%). Resultatet fra drikkevareaktiviteterne udgjorde 3.257 mio. kr. mod 2.213 
mio. kr. i 1. halvår 2007, svarende til en fremgang på 47%, hvoraf 12% skyldes 
den organiske udvikling (i lokal valuta 16%). Fremgangen er især drevet af en  
positiv udvikling i Østeuropa og Asien.                     

Resultat af andre aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 280 mio. kr.
mod 43 mio. kr. i 1. halvår 2007.                        

Nettoresultatet blev på 1.286 mio. kr. (1.082 mio. kr. i 1. halvår 2007).    
Resultatet er præget af fortsat fremgang i den underliggende drift i alle    
regioner i et halvår, der på flere fronter demonstrerede Carlsbergs evne til at 
navigere under udfordrende markedsforhold.                   

I maj og juni måned gennemførte Carlsberg succesfuldt en aktieemission med   
fortegningsret for eksisterende aktionærer. Fortegningsretsemissionen blev   
fuldtegnet med 76.278.403 udbudte nye B-aktier til kurs 400, og Carlsberg fik  
derved tilført et nettoprovenu på ca. 30 mia. kr. til delvis finansiering af  
S&N-transaktionen. En bred kreds af investorer i ind- og udland investerede i  
den nye aktie, og i alt fik Carlsberg en tilgang af mere end 10.000 nye     
aktionærer.                                   

Carlsberg og The Coca-Cola Company (TCCC) har forlænget samarbejdet i Danmark og
Finland, og i forbindelse hermed har Carlsberg bl.a. overdraget rettigheder til 
mineralvandsmærker i Danmark til TCCC samt indgået licensaftale vedrørende den 
finske energidrik Battery. Den samlede salgspris var USD 225 mio. (ca. 1,1 mia. 
kr.).                                      

Efter kvartalets afslutning

Baltika Breweries har sammen med Brasseries Internationales Holding (Eastern)  
Ltd. erhvervet markedslederen i Azerbaijan Baku-Castel og fortsætter dermed   
ekspansionen uden for Rusland.                         

Carlsberg har solgt 95,6% aktieposten i det tyrkiske bryggeri Türk Tuborg samt 
sin 20% aktiepost i Israel Beer Breweries. Det samlede provenu forventes at   
udgøre ca. USD 116 mio. (ca. 550 mio. kr.).                   

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 6 af 31

 NORD- OG VESTEUROPA                              
Mio. kr.       2. kvt. 2. kvt. Ændring 1. halvår 1. halvår Ændring    
             2008  2007   (%)   2008   2007   (%)  2007
Salg af øl (mio. hl)   14,8  12,8   17   23,5   21,5    9  44,4
Nettoomsætning     10.776 9.041    19  17.409  15.475   12 32.087
Resultat af primær   1.570 1.231    29   1.705   1.473   16 3.383
drift                                      
Overskudsgrad (%)    14,6  13,6   1,0    9,8    9,5   0,3  10,5

Markederne i Nord- og Vesteuropa udviklede sig som ventet forskelligt i 1.   
halvår, men var under ét stabile. For eksempel faldt det danske marked delvis på
grund af detailhandlens højere kampagnepris for Carlsberg-øl, medens Schweiz  
viste en markedsvækst på 2% drevet ikke mindst af EURO 2008. I Storbritannien  
faldt det samlede marked med ca. 3%, hvori indgår et betydeligt fald i on-trade 
på ca. 9% og en stigning i off-trade på ca. 6%. Carlsbergs markedsandel var   
samlet uændret i Storbritannien (mindre i on-trade, og større i det voksende  
off-trade-segment). Markedet i Frankrig udviklede sig signifikant mere negativt 
end forventet og faldt med ca. 6%, dog med store månedlige variationer. Alle  
øvrige tendenser i Frankrig udvikler sig som forventet, og der arbejdes på en  
større strategisk tilpasning af mærkevareporteføljen for at vende den negative 
udvikling i markedsandelen, der har været gældende i nogle år.         

Carlsbergs afsætning af øl blev på i alt 23,5 mio. hl mod 21,5 mio. hl i 1.   
halvår 2007, heri inkluderet i alt 2,0 mio. hl fra de tilkøbte aktiviteter i  
Frankrig, Grækenland og de baltiske lande. Carlsberg opnåede en stabil organisk 
volumenudvikling i regionen og markedsandelen var på niveau med sidste år. Andre
drikkevarer opnåede et samlet volumen på i alt 8,0 mio. hl, hvilket var på   
niveau med sidste år (organisk -3%).                      

Nettoomsætningen blev på i alt 17.409 mio. kr. mod 15.475 i 1. halvår 2007,   
svarende til en fremgang på 12%, heraf 2% organisk og 10% tilkøbt vækst. Den  
positive organiske udvikling er drevet af de nordiske lande, Schweiz, Tyskland, 
Polen og landene på Balkan, og den er opnået til trods for en negativ påvirkning
fra valuta - især GBP. En af de væsentlige forretningsmæssige prioriteter har  
været at gennemføre prisforhøjelser, og der er i perioden opnået gennemsnitlige 
salgspriser ca. 5% højere end sidste år, hvilket har kompenseret for de stigende
råvarepriser. Billedet for prisudviklingen fra 1. kvartal er således fortsat  
gennem 2. kvartal, og i alt er den organiske fremgang i nettoomsætningen    
herefter på 5% for øl (volumen 0%, priser +5%, mix +1%, valuta -1%). Dette   
positive billede bekræfter værdien af Carlsbergs væsentligste mærker, som    
fortsat tiltrækker forbrugere på trods af mindre prisstigninger og vigende   
forbrugertillid på nogle markeder.                       

I de baltiske lande er implementeringen af Commercial Excellence programmerne  
igangsat, og i løbet af 2. halvår vil igangsætningen af Logistic Excellence   
blive forberedt med henblik på at realisere synergier.             

Resultat af primær drift blev 1.705 mio. kr. mod 1.473 mio. kr. i 1. halvår   
2007, svarende til en fremgang på 16% fordelt ved -2% organisk og +18% som følge
af de                                      

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 7 af 31

tilkøbte forretninger. Efter justering for engangsindtægter steg det      
underliggende resultat af primær drift imidlertid med ca. 8-9%. Rentabiliteten 
af forretningen i Storbritannien og Polen var lavere end i 2007 på grund af   
bortfald af "legacy payments" på den tidligere Punch Taverns kontrakt i     
Storbritannien og på grund af indtægter i 2007 fra salg af fast ejendom i Polen 
på 58 mio. kr. Herudover er der i 2008 tale om et fortsat anderledes tidsmæssigt
forløb af markedsføringsomkostninger og andre omkostninger (særlig i Norden)  
mellem årets første og andet halvår sammenlignet med 2007.           

ØSTEUROPA                                    
Mio. kr.        2. kvt. 2. kvt. Ændring 1. halvår 1. halvår Ændring   
             2008  2007   (%)   2008   2007   (%) 2007
Salg af øl (mio. hl)   14,8   8,2   80   20,4   13,3   52 27,7
Nettoomsætning     5.888  2.830   108   7.860   4.523   74 9.658
Resultat af primær   1.388   696   99   1.673    983   70 2.134
drift                                      
Overskudsgrad (%)     23,6  24,6  -1,0   21,3   21,7  -0,4 22,1

Den russiske økonomi udvikler sig fortsat positivt og giver derved fortsat   
gunstige vækstbetingelser for ølmarkedet. Som tidligere kommenteret havde det  
russiske marked en meget stærk udvikling i 1. halvår 2007 med en vækstrate på  
23% og en efterfølgende mere moderat udvikling i 2. halvår med en vækstrate på 
9%. Udgangspunktet for dette års markedsudvikling har derfor været mere     
vanskeligt i 1. halvår end det må forventes at blive i 2. halvår. Til trods for 
dette opnåede det russiske marked en vækst på 2,4% i årets første seks måneder. 
De øvrige lande i Østeuropa oplevede også positive markedsudviklinger med +9% i 
Ukraine, +3% i Kazakhstan, +8% i Uzbekistan og +16% i Hviderusland.       

Den samlede østeuropæiske forretning opnåede en vækst i ølvolumen på 52% i disse
markeder, heraf ca. 12% organisk vækst.                     

Nettoomsætningen blev i alt 7.860 mio. kr. mod 4.523 mio. kr. i 1. halvår 2007. 
Af den samlede omsætning hidrører 2.454 mio. kr. fra de tilkøbte aktiviteter.  
Den organiske fremgang i lokale valutaer blev på 28%, hvilket ud over      
volumenudviklingen skyldes forbedring af både pris og produktmix.        
Prisforhøjelser bidrog med ca. 10% og produktmix med ca. 6%, medens ændringer i 
valutakurser påvirkede de udmeldte resultater negativt med ca. 8%. Højere    
omkostninger til råvarer påvirker de samlede produktionsomkostninger, hvilket  
dog blev mere end opvejet af de realiserede pris- og mixændringer på øl. Det  
konstante fokus på balance mellem volumen og værdi skinner helt klart igennem på
vækstraterne i Rusland, hvor væksten i premium-produkter fortsat er højere end 
for lavprissegmentet. Udbygning af kapacitet er fortsat gennem det første halvår
af 2008, herunder investeringer i det nye bryggeri i Novosibirsk, som startede 
produktion i foråret, samt investeringer i salg og logistik.          

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 8 af 31

Resultat af primær drift blev i alt 1.673 mio. kr. mod 983 mio. kr. i 1. halvår 
2007. Af resultatet hidrører 543 mio. kr. fra de tilkøbte aktiviteter, og den  
organiske fremgang blev således på 15% (i lokal valuta 22%). Der blev opnået en 
overskudsgrad på 21,3% mod 21,7% i 1. halvår 2007. Heri indgår afskrivninger mv.
på merværdier fra købsprisallokering af S&N- transaktionen (uden effekt på   
pengestrøm) med -69 mio. kr., og eksklusiv dette ville overskudsgraden have   
været 22.2% mod 21.7% sidste år (i 2. kvartal 24,8% mod 24,6% i samme periode  
sidste år).                                   

Fortsat fremgang i Rusland resulterede i en markedsandel på 38,1% (37,6% i 1.  
halvår 2007). Udviklingen var drevet af en fortsat stærk udvikling for     
Baltika-mærket, der til trods for den moderate markedsvækst opnåede en     
volumenfremgang på 25% samt ligeledes positiv udvikling for Tuborg-mærket med en
stigning på 33%, medens det mindre men nu 100%-ejede premium-mærke Kronenbourg 
steg med 55%.                                  

I Ukraine ses en fortsat positiv udvikling drevet af sidste års relancering af 
Slavutich samt en positiv udvikling for Baltika-mærket, herunder bl.a. den   
alkoholfri Baltika 0. Det samlede ølvolumen er i 1. halvår steget med 39% ift. 
samme periode sidste år, hvilket er signifikant mere end den samlede      
markedsudvikling. Den positive forretningsudvikling understøttes af et højt   
investeringsniveau. Omkring et år efter opstart af bryggeriet og Sarbast-mærket 
i Uzbekistan var den samlede markedsandel allerede på ca. 30%.         

ASIEN                                      
 Mio. kr.       2. kvt. 2. kvt. Ændring 1. halvår 1. halvår Ændring   
             2008  2007   (%)   2008   2007   (%) 2007
Salg af øl (mio. hl)    3,2   2,8   13    5,7    5,0   14  9,9
Nettoomsætning       828   727   14   1.639   1.431   15 2.886
Resultat af primær     117   94   25    241    183   31  366
drift                                      
Overskudsgrad (%)     14,1  12,9   1,2   14,7   12,8   1,9 12,7

Asien oplevede en fortsat positiv udvikling på vækstmarkederne, og salget af øl 
steg med 14% til 5,7 mio. hl, heraf 13%-point som følge af organisk vækst.   
Udviklingen afspejler først og fremmest en fortsat stærk udvikling i Kina, hvor 
organisk volumen er steget med 14%, men også Malaysia bidrager positivt efter  
sidste års ændringer af forretningsmodellen, som succesfuldt har repositioneret 
forretningen.                                  

Nettoomsætningen udviklede sig på linie med volumenfremgangen og steg således  
med 15% til 1.639 mio. kr. (1.431 mio. kr. i 1. halvår 2007). Opgjort i lokal  
valuta var fremgangen i nettoomsætningen endnu højere, nemlig 21%.       

Resultat af primær drift blev 241 mio. kr., svarende til en stigning på 31% (183
mio. kr. i 1. halvår 2007) og til en organisk vækst på 41% i lokal valuta. Denne
positive udvikling skyldes primært en øget indtjening i Malaysia.        

Vækstmarkederne fortsatte den positive volumentrend, og i tillæg til Kina skal i
den forbindelse fremhæves stigende afsætning i Cambodja (+30%) og Laos (+10%). 
Der er                                     

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 9 af 31

fokus på det indiske marked, og hensigten er her at skabe et stærkt fundament og
færdiggøre bryggeriopførelserne.                        

CENTRALE OMKOSTNINGER (IKKE-ALLOKEREDE OMKOSTNINGER)

Centrale omkostninger udgjorde 362 mio. kr. mod 425 mio. kr. i 1. halvår 2007. 
Omkostningerne anvendes til løbende understøttelse af Carlsberg-gruppens samlede
drift og udvikling. Disse omkostninger omfatter især omkostninger til drift af 
hovedkontoret, omkostninger afholdt i forbindelse med forretningsudviklende   
projekter samt omkostninger til central markedsføring, herunder sponsorater.  
Besparelserne på 63 mio. kr. i forhold til sidste år skyldes primært et andet  
tidsmæssigt forløb af projektomkostninger samt højere indtjeninger i nogle   
mindre selskaber, primært relateret til maltforretningen.            

ANDRE AKTIVITETER

I tillæg til drikkevareaktiviteterne har Carlsberg interesser inden for     
udvikling og salg af fast ejendom, primært på sine tidligere bryggeriarealer,  
samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse andre aktiviteter gav i 1.   
halvår 2008 et resultat af primær drift på 280 mio. kr. mod 43 mio. kr. sidste 
år.                                       

Det er et led i Carlsbergs overordnede strategi løbende at realisere aktiver - 
herunder arealer fra bryggerier - som ikke længere finder anvendelse i driften 
med henblik på at frigøre kapital for resten af Gruppen og øge afkastet af den 
investerede kapital. Planlægningen af det fremtidige Valby-område er godt i   
gang, og på Tuborg-området er Carlsbergs salgsindtægter i år på over 1 mia. kr.,
og salgsfortjenesten er ca. 450 mio. kr.                    

KOMMENTARER TIL REGNSKABET

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af  
delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til
delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.              

Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for
2007.                                      

Der er i 2008 ikke godkendt nye standarder eller fortolkningsbidrag af EU.

I forbindelse med aflæggelsen af halvårsrapporten anvendes som tidligere meddelt
en ny segmentopdeling på rapporteringen af koncernens resultater. Den nye    
segmentering afspejler den struktur, som anvendes ved intern styring af og   
opfølgning på koncernens strategiske og finansielle målsætninger.        

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 10 af 31

Køb af S&N

Den samlede foreløbige kontante købspris (det vil sige efter fradrag af     
overtagen gæld; "equity value") ved købet af aktiviteterne fra S&N udgør 52.095 
mio. kr. inkl. omkostninger. "Enterprise value" forventes fortsat at udgøre ca. 
57 mia. kr. Den samlede købspris er afhængig af nettorentebærende gæld i S&N den
28. april 2008, hvilken endnu ikke er endeligt opgjort og aftalt med      
konsortiepartneren. Der vil derfor komme justeringer til købsprisen.      

Aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i de overtagne virksomheder skal
måles til dagsværdi på overtagelsesdagen den 28. april 2008. Arbejdet hermed er 
påbegyndt men endnu ikke afsluttet for nogen af de overtagne virksomheder. Den i
halvårsregnskabet indregnede samlede åbningsbalance er således foreløbig og vil 
i overensstemmelse med IFRS blive ændret i de kommende regnskabsperioder. Der  
forventes ændringer til alle poster, hvoraf de væsentligste forventes at være  
for immaterielle og materielle anlægsaktiver.                  

Påvirkningen af resultatopgørelsen blandt andet som følge af øgede afskrivninger
af dagsværdireguleringerne er på niveau med de i prospektet estimerede (ca. 80 
mio. kr. for maj og juni).                           

RESULTATOPGØRELSE

Der blev i årets første seks måneder realiseret en nettoomsætning på i alt   
26.977 mio. kr. (21.502 mio. kr. i 1. halvår 2007). Af den samlede       
omsætningsstigning på 5.475 mio. kr. hidrørte 4.062 mio. kr. fra tilkøbte    
aktiviteter. Den organiske vækst i omsætningen blev 7% i forhold til samme   
periode i 2007. Opgjort i lokale valutaer blev der opnået en organisk fremgang 
på 10%. Omsætningsudviklingen blev drevet af en positiv udvikling i alle    
regioner. Af den samlede omsætning udgjorde øl i alt 20.911 mio. kr. (15.732  
mio. kr. i 1. halvår 2007), svarende til 77,5% (73,2% i 1. halvår 2007).    

Bruttoresultatet blev 13.143 mio. kr. (10.758 mio. kr. i 1. halvår 2007), og  
heraf tegnede de tilkøbte aktiviteter sig for 1. 890 mio. kr. Den organiske   
vækst i bruttoresultatet blev 495 mio. kr. (ca. 5%). Gennemførte prisstigninger 
og et mere lønsomt produktmix på øl mere end kompenserede for højere      
råvarepriser og sikrede dermed en stigning i bruttoresultatet. Bruttomarginen  
udgjorde 48,7%, hvilket var 1,3%- point lavere end i samme periode i 2007.   

Salgs- og distributionsomkostninger steg med 1.184 mio. kr. til 8.258 mio. kr. 
(7.074 mio. kr. i 1. halvår 2007), hvoraf de tilkøbte aktiviteter tegnede sig  
for 904 mio. kr., og den organiske udvikling udgjorde 280 mio. kr. (ca. 4%),  
heri medregnet effekt af højere brændstofomkostninger.             
Administrationsomkostninger steg med 155 mio. kr. til 1.753 mio. kr. (1.598 mio.
kr. i 1. halvår 2007), hvoraf de tilkøbte aktiviteter tegnede sig for 196 mio. 
kr., og den organiske udvikling udgjorde -41 mio. kr. (-3%). Udviklingen    

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 11 af 31

afspejler fortsat på den ene side et øget aktivitetsniveau i vækstmarkederne og 
på den anden side et fokus på at tilpasse omkostningsbasen.           

Andre driftsindtægter, netto, udgjorde 370 mio. kr. mod netto 132 mio. kr. i  
samme periode i 2007. Udviklingen kan primært henføres til avancer fra salg af 
ejendomme. Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder udgjorde 36 
mio. kr. mod 38 mio. kr. i 2007.                        

Resultat af primær drift før særlige poster blev 3.538 mio. kr. mod 2.256 mio. 
kr. i 1. halvår 2007. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på 3.257 mio. 
kr. mod 2.213 mio. kr. i 1. halvår 2007. Af den samlede stigning på       
drikkevareaktiviteterne på 1.044 mio. kr. tegnede de tilkøbte aktiviteter sig  
for 786 mio. kr., og den organiske udvikling tegnede sig for 258 mio. kr. (ca. 
+12% eller ca. +16% i lokal valuta). Den positive udvikling skyldtes primært et 
større resultat i Østeuropa og Asien. Endelig udgjorde resultatbidraget fra   
øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, 280 mio. kr. mod 43 mio. kr. i 
1. halvår 2007.                                 

Særlige poster, netto udgjorde -128 mio. kr. mod -142 mio. kr. i 1. halvår 2007 
og omfatter væsentligst fratrædelsesomkostninger i forbindelse med Excellence- 
programmerne.                                  

Finansielle poster, netto udgjorde -1.282 mio. kr. mod -496 mio. kr. i 1. halvår
2007. Renter, netto udgjorde -988 mio. kr. mod -528 mio. kr. i samme periode i 
2007 og skyldes alt overvejende den højere gæld som følge af købet af      
aktiviteterne fra S&N samt et højere renteniveau. Øvrige finansielle poster,  
netto udgjorde -294 mio. kr. (+32 mio. kr. i 1. halvår 2007). Ændringen kan især
henføres til engangsudgifter ved etablering af finansieringen af        
S&N-transaktionen (ca. 200 mio. kr.), samt at en del af præmien på       
valutaoptioner erhvervet til afdækning af GBP-eksponering i forbindelse med   
købet af en del af S&N's aktiviteter er omkostningsført (ca. 110 mio. kr.).   

Skat udgjorde 627 mio. kr. mod 404 mio. kr. sidste år. Den højere skatteprocent 
i 1. halvår i år skyldtes primært effekten af tilbageholdte skatter på modtagne 
udbytter.                                    

Koncernresultatet blev 1.501 mio. kr. mod 1.214 mio. kr. i samme periode sidste 
år. Minoritetsinteressernes andel heraf var 215 mio. kr. mod 132 mio. kr. i 1. 
halvår 2007, og stigningen afspejler på den ene side den fortsatte fremgang i  
Rusland og Malaysia, og på den anden side at minoriteter i BBH indgår med 100% i
de sidste to måneder i halvåret.                        

Carlsbergs andel af resultatet blev 1.286 mio. kr. mod 1.082 mio. kr. i samme  
periode i 2007.                                 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 12 af 31

BALANCE

Pr. 30. juni 2008 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 152.822 mio. kr. mod   
61.922 mio. kr. pr. 30. juni 2007. Stigningen følger af den foretagne      
akkvisition af aktiviteterne fra S&N samt værdiregulering til markedsværdi af de
oprindeligt ejede 50% af BBH                          

Aktiver

Immaterielle aktiver udgjorde 89.382 mio. kr. mod 21.343 mio. kr. pr. 30. juni 
2007. I den samlede stigning på 68.039 mio. kr. indgår en tilgang på 53.167 mio.
kr. fra S&N- transaktionen og 11.214 mio. kr. fra værdiregulering af den    
eksisterende ejerandel i BBH-gruppen. Overtagne værdier relateret til mærkevarer
udgjorde 16.746 mio. kr.                            

De materielle aktiver udgjorde 30.983 mio. kr. (21.437 mio. kr. pr. 30. juni  
2007). I den samlede stigning på 9.546 mio. kr. indgår en tilgang på 7.588 mio. 
kr. fra S&N- transaktionen. Den øvrige del af tilvæksten afspejler primært   
særligt store anlægsinvesteringer som følge af kapacitetsudvidelser på     
vækstmarkederne samt investeringer i forbindelse med kapacitetstilpasning i   
Danmark og Italien. Investeringerne følger tidligere lagte planer.       

Øvrige langfristede aktiver udgjorde 5.435 mio. kr. (3.181 mio. kr. pr. 30. juni
2007), primært som følge af investering i Chongqing Brewery (984 mio. kr.) samt 
en stigning i finansielle tilgodehavender.                   

Kortfristede aktiver udgjorde 26.145 mio. kr. mod 15.898 mio. kr. pr. 30. juni 
2007 svarende til en stigning på 10.247 mio. kr. Ved S&N-transaktionen blev   
overtaget kortfristede aktiver for en værdi 7.322 mio. kr.           

Passiver

Egenkapitalen udgjorde i alt 63.096 mio. kr., hvoraf 4.395 mio. kr. henføres til
minoritetsinteresser og 58.701 mio. kr. til aktionærer i Carlsberg A/S.     
Stigningen i egenkapitalen følger dels af den gennemførte aktieemission, som  
tilførte Carlsberg et nettoprovenu på ca. 30 mia. kr. og dels af foretagne   
egenkapitalreguleringer på ca. 11 mia. kr. vedrørende værdiregulering til    
dagsværdi af de allerede ejede nettoaktiver i BBH før akkvisitionen.      
Omkostningerne fragået direkte på egenkapitalen ved kapitalforhøjelsen udgør 642
mio. kr.                                    

Endvidere er egenkapitalen før minoritetsinteresser påvirket af periodens    
resultat (1.286 mio. kr.), valutakurs- og værdireguleringer (-719 mio. kr.) samt
skat af egenkapitalbevægelser (167 mio. kr.). Udbytte til aktionærer og     
minoritetsinteresser fragik med -458 mio. kr.                  

Værdireguleringer vedrører væsentligst indgåede valutaoptioner til afdækning af 
GBP- eksponeringen relateret til S&N-transaktionen. Valutaoptionerne er afviklet
i april 2008,                                  

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 13 af 31

hvorefter der er indgået terminskontrakter på køb af i alt 5,5 mia. GBP til en 
samlet vejet gennemsnitskurs (DKK/GBP) på 945,79, ligeledes til afdækning af  
GBP-eksponeringen relateret til S&N-transaktionen. Værdireguleringen af den   
effektive del af sikringselementet af såvel valutaoptioner og terminskontrakter 
er indregnet på egenkapitalen.                         

Forpligtelser i alt udgjorde 89.726 mio. kr. (42.359 mio. kr. pr. 30. juni   
2007). Den samlede stigning på 47.367 mio. kr. kan primært henføres til     
S&N-transaktionen.                               

Udskudt skat steg med 7.828 mio. kr. til 10.362 mio. kr., hvoraf 4.598 mio. kr. 
er relateret til S&N-transaktionen.                       

PENGESTRØM OG RENTEBÆRENDE GÆLD

Pengestrøm fra driften udgjorde i alt 2.083 mio. kr. mod 1.643 mio. kr. i 1.  
halvår 2007. Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger udgjorde 5.133 
mio. kr. mod 3.642 mio. kr. i samme periode i 2007. Ændringen i driftskapitalen 
udgjorde -669 mio. kr. (-672 mio. kr. i 1. halvår 2007). I driftskapitalen   
indgår et positivt bidrag fra den indgåede aftale med The Coca-Cola Company,  
mens et generelt højere aktivitetsniveau, bl.a. vedrørende de overtagne     
aktiviteter fra S&N, trækker i modsat retning. Betalte nettorenter m.v. udgjorde
-1.289 mio. kr. mod -459 mio. kr. for samme periode sidste år, hvilket     
væsentligst afspejler øgede finansieringsomkostninger som følge af S&N-     
transaktionen.                                 

Pengestrøm fra investeringer blev -54.365 mio. kr. mod -2.104 mio. kr. i 1.   
halvår 2007. Den kraftige stigning hidrører i alt væsentligt fra        
S&N-transaktionen, i alt 50.828 mio. kr. Endvidere er der sket en stigning i  
operationelle investeringer på 862 mio. kr., hvilket overvejende kan henføres  
til kapacitetsudvidelser og bryggeriopførelser i Østeuropa (Rusland, Ukraine og 
Uzbekistan) og kapacitetstilpasninger i Danmark og Italien som følge af     
bryggerilukninger. Det skal bemærkes, at investeringer i BBH indgår med 50% i  
årets første fire måneder og med 100% i de sidste to måneder af 1. halvår.   

Den frie pengestrøm blev herefter -52.282 mio. kr. mod -461 mio. kr. i 1. halvår
2007. Pengestrøm relateret til S&N-akkvisitionen indgår med ovennævnte -50.828 
mio. kr., medens den frie pengestrøm ekskl. S&N udgjorde -1.454 mio. kr.    

Netto rentebærende gæld udgjorde ultimo halvåret 47.409 mio. kr. mod 19.726 mio.
kr. ultimo 2007. Udviklingen afspejler i alt væsentligt en øget låntagning   
relateret til S&N- transaktionen.                        

Gælden pr. 30. juni 2008 består af faciliteter i DKK og EUR samt for en     
begrænset dels vedkommende i andre valutaer. Af den samlede gæld har 85%    
forfaldstid senere end 1 år efter 30. juni 2008, og ca. 47% er fast forrentet  
(rentebinding mere end et år).                         

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 14 af 31

RESULTATFORVENTNINGER

For 2008 forventes ca. 10% organisk vækst i nettoomsætningen (uændret i forhold 
til udmeldte forventninger i årsregnskabsmeddelelsen for 2007), hvilket     
sammenlagt med nettoomsætning fra de tilkøbte aktiviteter forventes at resultere
i en samlet nettoomsætning på 62-63 mia. kr. Resultat af primær drift forventes 
inkl. et bidrag på 300 mio. kr. fra andre aktiviteter at udvise en organisk   
vækst til ca. 5,9 mia. kr., svarende til en fremgang på ca. 12% (uændret i   
forhold til udmeldte forventninger i Årsrapport 2007). Inklusive de tilkøbte  
aktiviteter forventes resultat af primær drift for indeværende år at blive   
større end 8,1 mia. kr., mens nettoresultatet forventes større end 3,0 mia. kr. 
Det forventede nettoresultat omfatter alle engangsposter fra S&N- transaktionen,
effekten af købsprisallokeringen på resultatopgørelsen og særlige poster. Det  
gennemsnitlige antal aktier for 2008 forventes at være ca. 118,7 mio.      

Forventningerne til indeværende års resultatudvikling er baseret på fortsat   
positiv udvikling på tværs af Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og Asien; herunder 
gennemførelse af generelle prisstigninger samt fortsat stigende ølvolumen i   
vækstmarkederne.                                

På det mellemlange sigt forventer Carlsberg fortsat fremgang og vækst i alle de 
geografiske segmenter. I Nord- og Vesteuropa forventes i gennemsnit stigende  
markedsandele i generelt vigende markeder, fortsat positiv prisudvikling    
understøttet af innovation og "Value Management"-initiativer, realisering af  
tidligere udmeldte synergier på 300 mio. kr. samt implementering af næste    
generation af effektiviseringsprogrammer inden for indkøb, produktion, logistik 
mv. Udviklingen i Østeuropa forventes i perioden at være drevet af fortsat   
volumenvækst på markederne, inklusive i de to største markeder Rusland og    
Ukraine, fortsat stigende markedsandele, en fortsat positiv prisudvikling samt 
realisering af tidligere udmeldte synergier som følge af implementering af   
Excellence- programmer mv. I Asien forventes fortsat positiv volumenudvikling på
vækstmarkederne, herunder specielt i Kina og Vietnam.              

Samlet er målsætningerne på det mellemlange sigt at løfte overskudsgraden i   
Nord- og Vesteuropa til 14-16% og overskudsgraden i Østeuropa til 23-25%.    

INCITAMENTSPROGRAMMER

Carlsberg A/S' bestyrelse har i dag tildelt direktionen endnu 40.000      
aktieoptioner, hvis udnyttelseskurs er beregnet som gennemsnittet af aktiekursen
på de første fem handelsdage efter offentliggørelsen af nærværende       
regnskabsmeddelelse.                              

NY SEGMENTERING OG PROFORMA OPLYSNINGER FOR 2007

I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapport for 1. halvår 2008 er som meddelt
i særskilt Fondsbørsmeddelelse den 25. juli 2008 anvendt den nye        
segmentopdeling. Den nye segmentering afspejler den struktur, som anvendes ved 
intern styring af og opfølgning på koncernens strategiske og finansielle    
målsætninger.                                  

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 15 af 31

Vedlagte bilag 1 viser for drikkevareaktiviteterne for 2007 de tidligere    
anvendte segmenter mod de nye segmenter og illustrative proforma tal for 2007  
for de nye segmenter Nord- og Vesteuropa samt Østeuropa. Segmenterne er påvirket
af købet af forretninger fra S&N samt de regnskabsmæssige konsekvenser af    
fordelingen af den illustrative, foreløbige købsprisallokering. 2007-tallene for
de tilkøbte virksomheder samt den anvendte illustrative, foreløbige       
købsprisallokering er baseret på Carlsbergs aktieemissionsprospekt dateret 15. 
maj 2008, og således ikke siden opdaterede, og dermed med de betydelige     
begrænsninger, usikkerheder m.v., som fremgår af prospektet. Bilaget er udbygget
med yderligere specifikationer og afstemninger i forhold til den tidligere   
udsendte information. Endvidere er der for Nord- og Vesteuropa foretaget en   
mindre ændring.                                 

FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2008

Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse mv. 
er fastsat:                                   

5. november 2008 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2008

Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt   
særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af 
kvartals- og årsregnskaber.                           

TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

I forbindelse med fortegningsretsemissionen deltog Carlsbergfondet.       
Carlsbergfondets                                
ejerandel udgør herefter 30,3%. Herudover har der alene været transaktioner med 
Carlsbergfondet vedrørende tilskud til Carlsberg Laboratorium og udbetalt    
udbytte for 2007.                                

DISCLAIMER

Udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne om udviklingen i     
omsætning og resultat, afspejler ledelsens nuværende forventninger baseret på de
oplysninger, som er tilgængelige på tidspunktet for offentliggørelsen af dette 
dokument og er forbundet med risici og usikkerhed. Udsagn er baseret på     
antagelser og forventninger, som selskabet anser for at være rimelige på    
tidspunktet for offentliggørelsen, men som senere kan vise sig at være     
fejlagtige. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol,  
kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. 
Disse faktorer er blandt andet - men er ikke begrænset til - uforudsete     
udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og        
valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i    
efterspørgslen på Gruppens produkter, konkurrence fra andre bryggerier,     
tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, prisreduktioner som følge 
af markedsdrevne prisnedsættelser, markedsaccept af nye produkter, lancering af 
rivaliserende produkter, fastsættelse af markedsværdier i            

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 16 af 31

åbningsbalancen for de overtagne virksomheder eller andre uforudsete faktorer. 
Skulle en eller flere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer indtræffe, eller
skulle en eller flere af de angivne udsagn vise sig at være forkerte, kan    
udviklingen afvige væsentligt fra de fremsatte forventninger.          

Carlsberg frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere    
sådanne udsagn om fremtiden eller opdatere de mulige årsager til at faktiske  
resultater kan vise sig at afvige væsentligt fra forventninger angivet i udsagn 
om fremtiden.                                  

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar - 30. juni 2008 for Carlsberg-gruppen.           

Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor,  
aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som  
godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for   
børsnoterede selskaber.                             

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af   
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af 
resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar -  
30. juni 2008.                                 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (s. 1-17) indeholder 
en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske
forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og 
en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen 
står overfor.                                  

København, den 5. august 2008

Direktionen for Carlsberg A/S

Jørgen Buhl Rasmussen Jørn P. Jensen

Bestyrelsen for Carlsberg A/S

Povl Krogsgaard-Larsen Jens Bigum    Hans Andersen    
Formand        Næstformand              
Flemming Besenbacher  Hanne Buch-Larsen Henning Dyremose  
Niels Kærgård     Axel Michelsen  Erik Dedenroth Olsen
Bent Ole Petersen   Jess Søderberg  Per Øhrgaard    

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 17 af 31

REGNSKAB

    Resultatopgørelse                   
    Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger  
    Balance                        
    Egenkapitalopgørelse                  
    Pengestrømsopgørelse                  
Note 1 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer)      
Note 2 Segmentoplysninger for drikkevarer og andre aktiviteter
    Segmentoplysninger pr. kvartal             
Note 3                            
Note 4 Særlige poster                     
Note 5 Netto rentebærende gæld                
Note 6 Køb af virksomheder                  

BILAG 1 Ny segmentopdeling og proforma oplysninger for 2007

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af        
uoverensstemmelse er den danske udgave gældende.                

Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende    
mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende  
ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over 
40.000 medarbejdere arbejder for Carlsberg, og vores produkter sælges på mere  
end 150 markeder. I 2007 solgte Carlsberg mere end 115 mio. hl øl, hvilket   
svarer til omtrent 95 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på           
www.carlsberggroup.com.                             

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 18 af 31

RESULTATOPGØRELSE

Mio. kr. 2.       2.         2.   2.   2. kvt. 1. halvår 
1. halvår 
     kvt.      kvt.        kvt.  kvt. 
      2008      2008        2008  2008  2007   2008  
  2007  2007 
Nettoomsætning                      12.639   26.977  
 21.502 44.750 
Produktionsomkostninger                  -6.147   -13.834  
 -10.744 -22.423 
Bruttoresultat                       6.492   13.143  
 10.758 22.327 
Salgs- og distributionsomkostni nger           -3.908   -8.258  
 -7.074 -14.528 
Administrationsomkostni nger                 -800   -1.753  
 -1.598 -3.123 
Andre driftsindtægter,                     44    370  
   132   485 
Andel af resultat                       26    36  
   38   101 
Resultat af primær drift før særlige poster         1.854   3.538  
  2.256  5.262 
Særlige poster,                       -111   -128  
  -142  -427 
Resultat af primær drift                  1.743   3.410  
  2.114  4.835 
Finansielle indtægter                     143   1.103  
   308   651 
Finansielle omkostninger                   -386   -2.385  
  -804 -1.852 
Resultat før skat                      1.500   2.128  
  1.618  3.634 
Selskabsskat                         -372   -627  
  -404 -1.038 
Koncernresultat                       1.128   1.501  
  1.214  2.596 
Heraf: 
Minoritetsinteresser                      91    215  
   132   299 
Aktionærer                         1.037   1.286  
  1.082  2.297 
Resultat pr. aktie*                     10,9   12,7  
  11,4  24,1 
Resultat pr. aktie, udvandet*                10,9   12,6  
  11,3  24,0 
* Justeretfor      for bonus     for bonus elementet i forbindelse
med    ekskl. 
     bonus     elementet     aktieemissi onen i juni, i
overenstemmelse 
     elem-        i         med IAS 33, 
     ntet      forbinde- 
     i       se med 
     forb-        aktieemi- 
     ndel-        si onen i 
     e med     juni, i 
     akti-        overenst- 
     emis-        mmelse 
     i       med IAS 
     onen      33, 
     i 
     juni, 
     i 
     over- 
     nste- 
     melse 
     med 
     IAS 
     33, 
antal aktier ultimo. 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 19 af 31

OPGØRELSE OVER INDREGNEDE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

1. halvår 2008

Mio. kr.         Valuta-  Markeds- Overført Aktionærer Minoritet-  
    I alt 
                                 - 
            omregning værdiregu- resultat i     interesser 
                           Carlsberg 
                  leringer      A/S i alt 
Periodens resultat       -     -  1.286   1.286    215 
1.501 
Valutakursreguleringer: 
 Udenlandske enheder     -240     -    -    -240    -35 
-275 
Værdireguleringer: 
Sikringsinstrumenter     -101    -378    -    -479     - 
-479 
 Værdipapirer 
resultatopgørelsen ved     -    -19    -    -19     -5  
-24 
salg 
Pensionsforpligtelser      -     -   -75    -75     -  
-75 
Øvrige reguleringer: 
Værdiregulering af 
nettoinvestering 
i tilkøbte           -     -  10.016   10.016   1.198
11.214 
dattervirksomheder1 
 Aktiebaseret          -     -    10     10     -  
10 
 Andet             -     -    31     31     1  
32 
Skat af            29    116    22    167     -  
167 
egenkapitalbevægelser 
Netto indregnet 
egenkapitalen        -312    -281  10.004   9.411   1.159
10.570 
Samlede indregnede 
indtægter 
omkostninger         -312    -281  11.290   10.697   1.374
12.071 

1. halvår 2007

Mio.   Valuta-       Markeds-                Overført
Aktionærer     Minorit-      I alt 
kr.                                      
         ts- 
    omregning      værdiregu-          resultat      
  i Carlsberg  interes- 
                                        
         er 
      leringer      leringer 
Period-      -            -             1.082   
              132   1.214 
ns 
result- 
t 
Valuta- 
ursreg- 
lering- 
r: 
Udenla-     -184           -               -   
             -14     -198 
dske 
enheder 
Værdir- 
guleri- 
ger: 
Sikrin-      107           79               -   
             -      186 
sinstr- 
menter 
Værdip-      -           19               -   
             -1       18 
pirer 
Pensio-      -            -              -16   
             -      -16 
sforpl- 
gtelser 
Øvrige 
regule- 
inger: 
Aktieba-      -            -               9  
              -       9 
eret 
vederlæ- 
gelse 
Skat af  -28          -26               4      
          2      -48 
egenkap- 
talbevæ- 
elser 
Netto 
indreg- 
et 
egenka-     -105           72              -3   
             -13      -49 
italen 
Samlede 
indregn- 
de 
indtægt- 
r 
omkost-     -105           72             1.079   
              119   1.165 
inger 
1 De  identificerbare nettoakti ver måles til dagsværdi på overtagelsesdagen.
nettoaktiver 
tilkøb- 
e 
virkso- 
heders 
Dagsvæ-    -                til de 50% af BBH ejet af
Carlsberg før          - indregnes som 
diregu-    -                                
             - 
ering -                                    
         - 
af   -                                    
         - 
    -                                    
         - 
    -                                    
         - 
    -                                    
         - 
    -                                    
         - 
    t                                    
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         n 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         i 
en værdiregulering direkte på egenkapi talen. Baseret på den foreløbige
vurdering af       - 
værdireguleringen 11.214 mio.                         
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         n 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         - 
                                        
         r 
    - 
    - 
    . 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 20 af 31

BALANCE

Mi-                                     
30.  30.  31. 
.                                     juni
 juni dec. 
kr.                                    2008
 2007 2007 
Ak- 
iv- 
r 
Immaterielle                               
89.3-   21.3-   21.2- 
aktiver                                  2  
 3   5 
Materielle                                
30.9-   21.4-   22.1- 
aktiver                                  3  
 7   9 
Finansielle                                
5.435 3.181 2.965 
aktiver 
Langfristede                               
125.-   45.9-   46.2- 
aktiver                                  00 
 1   9 
Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder              
17.2-   11.3-   10.1- 
                                      4  
 0   9 
Andre                                   
4.225 2.278 2.499 
tilgodehavender 
m.v. 
Likvide                                  
4.706 2.310 2.249 
beholdninger 
Kortfristede                               
26.1-   15.8-   14.9- 
aktiver                                  5  
 8   7 
Aktiver bestemt                               
877  63  34 
Ak-                                     
152.-   61.9-   61.2- 
iv-                                     
22  2   0 
r i 
alt 
Pa- 
si- 
er 
Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S                
58.7-   18.1-   18.6- 
                                      1  
 4   1 
Minoritetsinter-                                
      4.395 1.419 1.323 
sser 
Egenkapital i                               
63.0-   19.5-   19.9- 
alt                                    6  
 3   4 
Lån                                    
45.6-   16.8-   19.3- 
                                      5  
 9   5 
Udskudt skat,                               
14.0-   4.909 4.680 
pensioner m.v.                               4 
Langfristede                               
59.6-   21.8-   24.0- 
forpligtelser                               9  
 8   5 
Lån                                    
7.786 6.870 3.869 
Leverandørgæld                              
9.665 5.873 5.833 
Øvrige                                  
11.7-   7.808 7.509 
kortfristede                                7 
Kortfristede                               
29.2-   20.5-   17.2- 
forpligtels er i                              8  
 1   1 
alt 
Fo-  vedr-    vedr-   bes-       bestemt      bes-      
      best-    829   -   - 
pl-  rende  rendeemt     for salg     emt          mt 
gt-  akti-    akti-   for              for        
  for 
ls-  er   er  salg              salg          salg 
r 
Pa-                                     
152.-   61.9-   61.2- 
si-                                     
22  2   0 
er 
i 
alt 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 21 af 31

EGENKAPITALOPGØRELSE

                                      
30. juni 2008 
           Aktionærer i Carlsberg 
           A/S 
Mio. kr.    Aktie-  Valuta- Marked-      Overført Reserver Kapital og
      Egen- 
                -               Minoritets- 
       kapital omregning værdi- resul-        i alt   
reserver inter-   kapital 
                    at                 
sser 
                regule-                   i
alt     i alt 
                inger 
Egenkapital 1. 1.526   -170   67 17.19817.095         18.621
1.323  19.944 
januar 2008 
Periodens 
indregnede 
indtægter 
og         -   -312  -281 11.29010.697         10.697
1.374  12.071 
omkostninger 
Kapitaludvide-        1.525     -    - 28.31228.312       
  29.837  13  29.850 
se 
Køb/salg af     -     -    -   8       8       8  
-    8 
egne aktier 
Betalt udbytte   -     -    -  -458      -458     -458 
-256   -714 
til aktionærer 
Køb af       -     -    -   -   -           -
1.941 1.937 
minoriteter 
Andet        -     -    -   -4       -4      -4  
-    - 
Egenkapitalbe-        1.525   -312  -281 39.14838.555       
  40.080 3.072  43.152 
ægelser 
Egenkapital   3.051   -482  -214 56.34655.650         58.701
4.395  63.096 
30. juni 2008 
                                      
30. juni 2007 
           Aktionærer i Carlsberg 
           A/S 
Mio. kr.    Aktie-  Valuta- Marked-      Overført Reserver Kapital og
      Egen- 
                -               Minoritets- 
       kapital omregning værdi- resul-        i alt   
reserver inter-   kapital 
                    at                 
sser 
                regule-                   i
alt     i alt 
                inger 
Egenkapital 1. 1.526    351   -20 15.74016.071         17.597
1.390  18.987 
januar 2007 
Periodens 
indregnede 
indtægter 
og         -   -105   72 1.079     1.046     1.046 
119 1.165 
omkostninger 
Køb/salg af     -     -    -  -40      -40      -40  
-   -40 
egne aktier 
m.v. 
Betalt udbytte   -     -    -  -458      -458     -458 
-204   -662 
til aktionærer 
Køb af       -     -    -   -   -           - 
114   114 
minoritetsint- 
resser, 
Andet        -     -    -   -1       -1      -1  
-    -1 
Egenkapitalbe-          -   -105   72  580      547  
   547  29   576 
ægelser 
Egenkapital   1.526    246   52 16.32016.618         18.144
1.419  19.563 
30. juni 2007 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 22 af 31

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Mio. kr.                  2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår 
                       2008  2007   2008   2007 
 2007 
Resultat af primær drift før særlige poster 3.150 1.854   3.538   2.256 
5.262 
Regulering for                 897  697   1.595   1.386 
2.872 
Resultat af primær drift før af- og     4.047 2.551   5.133   3.642 
8.134 
nedskrivninger 
Regulering for                -176   -62   -185   -144 
 -403 
Ændringer i driftskapital1           403  115    -669   -672 
 -230 
Betalte restrukturerings omkostninger     -125   -70   -196   -180 
 -379 
Indbetalinger af renter m.v.          147   37    201    79 
 187 
Udbetalinger af renter m.v.          -969  -264   -1.490   -538
-1.507 
Betalt selskabsskat              -556  -255    -711   -544 
 -965 
Pengestrøm, drift              2.771 2.052   2.083   1.643 
4.837 
Køb af materielle og immaterielle aktiver  -1.742 -1.303  -2.974  -2.296
-4.929 
Salg af materielle og immaterielle aktiver   51   80    79    240 
 351 
Ændring i udlån til kunder i          12   -19    -92    -39 
 -143 
restaurationsbranchen 
Operationelle investeringer         -1.679 -1.242  -2.987  -2.095
-4.721 
Køb og salg af virksomheder,        -50.828   -90  -50.828   -142 
 -179 
Køb af finansielle aktiver4          -215   -14   -948    -25 
 -43 
Salg af finansielle aktiver           1    2    36    47 
  37 
Ændring i finansielle tilgodehavender     -105   14   -119    210 
 -86 
Modtagne udbytter                21   40    23    55 
 127 
Finansielle investeringer         -51.126   -48  -51.836    145 
 -144 
Andre materielle investeringer        -454  -228    -602   -366 
 -667 
Salg af andre materielle aktiver        990  204   1.060    212 
 605 
Andre aktiviteter               536   -24    458   -154 
 -62 
Pengestrøm, investeringer         -52.269 -1.314  -54.365  -2.104
-4.927 
Fri pengestrøm               -49.498  738  -52.282   -461 
 -90 
Aktionærer                 29.838   -8  29.387   -498 
 -508 
Minoriteter                  -379  -160    -445   -233 
 -451 
Fremmedfinansiering3            21.915 -1.164  25.197    702 
 775 
Pengestrøm, finansiering          51.374 -1.332  54.139    -29 
 -184 
Periodens pengestrøm             1.876  -594   1.857   -490 
 -274 
Likvider primo                1.300 1.820   1.351   1.708 
1.708 
Valutakursregulering              23   -33    -9    -25 
 -83 
Likvider ultimo               3.199 1.193   3.199   1.193 
1.351 

1 Heri indgår 1.065 mio. kr. modtaget    aftale med The Coca-Cola Company i
juni 
vedrørende licens              2008. 

2 Andre      omfatter grunde, ejendomme og    som er udskilt    
fra 
aktiviteter    anlæg under opførelse, 
drikkevareaktivit-          herunder    på igangværende arbejder
for fremmed regning. 
terne,       afholdte 
          omkostninger 
3 Heri indgår lån erhvervelsen afaktiv-      fra S&N samt tilbagebetaling
af   dele 
optaget til            teter                    
 heraf i 
finansiering af 
forlængelse af 
         den gennemførte 
         kapitalforhøjels- 
         . 

4 Heri indgår sikringsinstrumenter erhvervet forud for S&N overtagelsen.

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 23 af 31

NOTE 1

Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer)

Mio. kr.                         2.  2. kvt. 1.
halvår 1. halvår 
                             kvt. 
                              2008  2007   
2008   2007 2007 
Salg af øl (pro rata, mio. hl) 
 Nord- og Vesteuropa                   14,8  12,8   
23,5   21,5 44,4 
 Østeuropa                        14,8   8,2   
20,4   13,3 27,7 
 Asien                           3,2   2,8   
5,7    5,0 9,9 
 I alt                           32,8  23,8   
49,6   39,8 82,0 
Nettoomsætning (mio. kr.) 
 Nord- og Vesteuropa                   10.7-    9.041  
17.409  15.47532.087 
                             6 
 Østeuropa                        5.888 2.830   
7.860   4.5239.658 
 Asien                           828   727  
1.639   1.4312.886 
 Ikke fordelt                        49   41    
69    73 119 
 Drikkevarer                       17.5-    12.639  
26.977  21.50244.750 
                             1 
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA - mio. kr.) 
Nord- og Vesteuropa 
                             2.114 1.710   
2.727   2.4315.365 
 Østeuropa                        1.679   837  
2.128   1.2582.727 
 Asien                           160   132   
323    258 530 
 Ikke fordelt                       -175  -177   
-337   -356 -765 
 Drikkevarer i alt                    3.778  2.502  
4.841   3.5917.857 
Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT - mio. 
kr.) Nord- og Vesteuropa 
                             1.570  1.231  
1.705   1.4733.383 
 Østeuropa                        1.388   696  
1.673    9832.134 
 Asien                           117   94   
241    183 366 
 Ikke fordelt                       -199  -211   
-362   -426 -882 
 Drikkevarer i alt                    2.876  1.810  
3.257   2.2135.001 
Overskudsgrad (%) 
 Nord- og Vesteuropa                   14,6  13,6   
9,8    9,5 10,5 
 Østeuropa                        23,6  24,6   
21,3   21,7 22,1 
 Asien                          14,1  12,9   
14,7   12,8 12,7 
                                        
 Ikke fordelt…………… 
 Drikkevarer i alt                    16,4  14,3   
12,1   10,3 11,2 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 24 af 31

NOTE 2

Segmentoplysninger for drikkevarer og andre aktiviteter

Mio. kr.                2. kvt.          2. kvt. 
                     2008           2007 
                Drikke-   Andre I alt Drikke-   Andre I
alt 
                 varer aktivitet-          varer
aktivitet- 
                    r             r 
Nettoomsætning         17.541     - 17.541 12.639      -
12.639 
Resultat af primær drift før   2.876    274 3.150  1.810     44 
1.854 
særlige 
poster 
Særlige poster, netto       -91     -  -91  -111     - 
-111 
Finansielle poster, netto     -816     4  -812  -179    -64 
-243 
Resultat før skat        1.969    278 2.247  1.520    -20 
1.500 
Selskabsskat           -607    -52  -659  -351    -21 
-372 
Koncernresultat         1.362    226 1.588  1.169    -41 
1.128 
Heraf: 
Minoritetsinteresser        174     -1  173   90     1  
91 
Aktionærer i Carlsberg A/S    1.188    227 1.415  1.079    -42 
1.037 
Mio. kr.                1. halvår         1. halvår 
                     2008           2007 
                Drikke-   Andre I alt Drikke-   Andre I
alt 
                 varer aktivitet-          varer
aktivitet- 
                    r             r 
Nettoomsætning         26.977     - 26.977 21.502      -
21.502 
Resultat af primær drift før   3.257    281 3.538  2.213     43 
2.256 
særlige 
poster 
Særlige poster, netto       -128     -  -128  -142     - 
-142 
Finansielle poster, netto    -1.224    -58 -1.282  -372    -124 
-496 
Resultat før skat        1.905    223 2.128  1.699    -81 
1.618 
Selskabsskat           -592    -35  -627  -398     -6 
-404 
Koncernresultat         1.313    188 1.501  1.301    -87 
1.214 
Heraf: 
Minoritetsinteresser        215     -  215   130     2  
132 
Aktionærer i Carlsberg A/S    1.098    188 1.286  1.171    -89 
1.082 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 25 af 31

NOTE 3

Segmentoplysninger pr. kvartal

Mio. kr.     3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt.
          2006  2006  2007  2007  2007  2007  2008  2008
Nettoomsætning                                 
Nord- og     8.507  7.977 6.434  9.041  8.624  7.988 6.633  10.776
Vesteuropa                                   
 Østeuropa    2.344  1.662 1.693  2.830  3.069  2.066  1.972  5.888
   Asien     673   652   704   727   746   709   811   828
Ikke fordelt     23   -6   32   41   -9   55   20   49
 Drikkevarer   11.547  10.285 8.863  12.639 12.430 10.818 9.436  17.541
Andre aktiviteter   -    -    -   -    -    -    -   - 
  I alt     11.547 10.285 8.863  12.639 12.430 10.818 9.436  17.541
Resultat af                                   
primær drift før                                
særlige                                     
poster                                     
Nord- og     1.194   517   242  1.231  1.179   731   135  1.570
Vesteuropa                                   
 Østeuropa     657   281   287   696   806   345   285  1.388
   Asien     102    27   89   94   107   76   124   117
Ikke fordelt    -152   -296  -215  -211  -138  -318  -163  -199
 Drikkevarer   1.801   529   403  1.810  1.954   834   381  2.876
Andre aktiviteter   9   -15   -1   44   124   94    7   274
  I alt     1.810   514   402  1.854  2.078   928   388  3.150
Særlige poster,  -152   -401   -31  -111   -42  -243   -37   -91
Finansielle    -200   -229  -253  -243  -277  -428  -470  -812
poster,                                     
Resultat før skat 1.458  -116   118  1.500 1.759   257  -119  2.247
Selskabsskat    -417   60   -32  -372  -461  -173   32  -659
Koncernresultat  1.041   -56   86  1.128  1.298   84   -87  1.588
Heraf:                                     
Minoritetsintere-          128    24   41   91   120   
47   42   173 
ser                                       
  Aktionærer  i  913   -80   45  1.037 1.178    37  -129  1.415
        - 
        - 
        - 
        - 
        - 
        - 
        - 
        - 
        g                                
        - 
        - 
        S                                

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 26 af 31

NOTE 4

Særlige poster

Mio. kr.                          1. halvår 1. halvår 
                                 2008   2007
2007 
Særlige indtægter 
                                  -     -
  - 
Særlige omkostninger 
Nedskrivning, Türk Tuborg                      -     -
-100 
Nedskriv-      og omkostninger     og omkostninger 
inger 
 markedet for discountsodavand                   -     -
  7 
Fratrædelsesgodtgørelser 
i forbindelse med ny produktionsstr uktur i Danmark (2007:    -15     -
 14 
tilbageførsel Fratrædelsesgodtgørelser 
                              - 
                              g 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              g 
                              - 
                              f 
i forbindelse med ny produktionsstr uktur i Sinebrychoff,     -30    -2
 -3 
Finland Fratrædelsesgodtgørelser 
                              -    -19   
-93 -190 
                              - 
                              . 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              e 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              - 
                              l 
Fratrædelsesgodtgørelser 
 Accounting Shared Service Center                 -11    -3
 -29 
Restrukt-     Carlsberg Italia     Carlsberg Italia        -22 
   -18 -67 
rering, 
Omkostni-     i forbindelse med outsourcing af              - 
   -23 -26 
ger 
Restrukt-          Ringnes     Ringnes             -9 
    -  - 
rering, 
Integrationsomkostninger                     -10     -
  - 
Øvrige restruktureringsom kostninger mv., andre virksomheder   -12    -3
 -33 
         Særlige omkostninger         i alt   - 128   -142
-427 
Særlige netto           netto            - 128   -142
-427 
poster, 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 27 af 31

NOTE 5

Netto rentebærende gæld

Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår   
      2008  2007   2008   2007 2007

Rentebærende gæld, netto fremkommer som følger:

Langfristede lån          45.605 16.899 19.385
Kortfristede lån          7.786 6.870 3.869
Rentebærende gæld, brutto     53.391 23.769 23.254
Likvide beholdninger        -4.706 -2.310 -2.249
Udlån til associerede virksomheder   -3  -63  -28
Udlån til restaurationsbranchen  -2.439 -1.675 -1.627
  Heraf ikke-rentebærende     1.414  882  821
Andre tilgodehavender       -2.124  -999 -1.391
  Heraf ikke-rentebærende     1.876  925  946
Rentebærende gæld, netto      47.409 20.529 19.726

Forklaring af udvikling:

Rentebærende gæld, netto (primo)            22.652 21.175 19.726
19.229 19.229 
Pengestrøm, drift                    -2.771 -2.052 -2.083 
-1.643 -4.837 
Pengestrøm, investeringer                52.269 1.314 54.365 
2.104 4.927 
Udbytte til aktionærer                -   261  184  714  
 661   685 
                           g 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           - 
                           r 
Køb af minoritetsinteresser                132  -24  202  
 29   69 
Køb/salg af egne aktier                   -1   8   -8 
 40   74 
Tilgang ved køb af virksomheder,           -  4.418   22 4.419 
  60   54 
                           - 
                           - 
                           - 
                           o 
Kapitalforhøjelse                   -29.837   - -29.837 
  -   - 
Ændring i rentebærende udlån                713  -16  392  
141  -209 
Effekt af valutaomregning                  56   7  -330 
-103  -325 
Andet                           -483  -89  -151  
 11   59 
Ændring i alt                      24.757 -646 27.683 
1.300   497 
Rentebærende gæld, netto (ultimo)            47.409 20.529 47.409
20.529 19.726 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 28 af 31

NOTE 6

Køb af virksomheder

Mio. kr.                                    
                   Tilkøbte Akkvisitions-  Hoved-     
Navn på tilkøbte virksomheder  kapitalandele      dato aktivitet Kostpris
 Aktiviteter i S&N, herunder1;                         
                       - 28. april 2008     -  52.095
- Baltic Beverages Holding (BBH)     50,0% 28. april 2008 Bryggeri    -
AB                                       
 - BrasseriesKronenbourg        100,0% 28. april 2008 Bryggeri    -
 - Mythos Brewery            100,0% 28. april 2008 Bryggeri    -
 - Øvrige               18-100% 28. april 2008 Bryggeri    -

52.095

           Regnskabs-       
          mæssig værdi   Markeds-
            forud for  værdi ved
Mio. kr.      akkvisitionen overtagelsen
Immaterielle         450    16.860
aktiver                   
Materielle aktiver     7.054    7.588
Finansielle        1.217    2.360
aktiver,                   
Varebeholdninger      1.852    1.966
Tilgodehavender      4.315    3.818
Kortfristede          -     141
investeringer                
Likvide          1.331    1.397
beholdninger                 
Hensatte          -910    -1.332
forpligtelser,                
ekskl. udskudt skat             
Udskudt skat, netto     -293    -4.598
Lån            -6.153    -5.618
Kassekredit         -77     -130
Leverandørgæld og     -4.681    -4.989
anden gæld mv.                
  Nettoaktiver      4.105    17.462
Minoritetsinteress-                -    -1.835
r                      
Egenkapital i alt,     4.105    15.627
Carlsbergs andel               
Goodwill                36.468
Kontant kostpris i           52.095
alt                     
Likvide                -1.397
beholdninger,                
  Kassekredit,  -            130
         -              
         -              
         -              
         -              
         -              
         -              
         -              
         t             
Likviditetsforbrug,          50.828

Elementer af kontant kostpris:    
Kontant            51.948
Direkte købsomkostninger     147
I alt             52.095

1 Fordelingen af kostprisen for de tilkøbte virksomheder er ikke afsluttet.

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 29 af 31

Opgørelsen af dagsværdier på de overtagne aktiver, forpligtelser og       
eventualforpligtelser pågår fortsat og er endnu ikke afsluttet for nogen af   
virksomhederne. Der vil derfor komme reguleringer til samtlige poster i     
åbningsbalancen. Endvidere vil der komme regulering til kostprisen, idet denne 
er afhængig af opgørelsen af nettorentebærende gæld i S&N den 28. april 2008,  
hvilken endnu ikke er endeligt afsluttet og aftalt med konsortiepartneren.   
Ændringer i åbningsbalancen og i kostprisen foretages i overensstemmelse med  
bestemmelserne i IFRS.                             

Overtagelsen af aktiviteter fra S&N øger Carlsberg-gruppens driftsmæssige    
størrelse og langsigtede vækstmuligheder. Overtagelsen er et naturligt skridt  
for Carlsberg og i overensstemmelse med strategien om at opnå fuld kontrol med 
de vigtigste driftsaktiviteter. Overtagelsen omfatter de resterende 50% af BBH, 
der har aktiviteter i Rusland, Ukraine, Baltikum, Kazakhstan, Uzbekistan og   
Hviderusland. Endvidere overtages 100% af Brasseries Kronenbourg og andre    
franske aktiviteter samt af Mythos, Grækenland samt 17,5% i den associerede   
virksomhed Chongqing, Kina, og en 50% andel i joint-venturet Vinataba, Vietnam. 

Overtagelsen vil medføre følgende hovedfordele:                 
• fuld kontrol med BBH for dermed at eliminere enhver usikkerhed vedrørende den 
 langsigtede kontrol med aktivet og en betydelig forbedring af         
 Carlsberg-gruppens langsigtede vækstprofil,                  
• samlet ejerskab af BBH for derved at gøre det muligt for Carlsberg-gruppen at 
 maksimere                                   
 Carlsberg- og Tuborg-mærkernes potentiale på BBH's markeder,         
• væsentlig eksponering mod vækstmarkederne,                  
• erhvervelsen af de franske og græske bryggerier komplementerer        
 Carlsberg-gruppens                              
 eksisterende portefølje af førende europæiske markedspositioner, hvilket øger 
 kapacitet og skaber mulighed for synergier gennem implementering af      
 Carlsberg-gruppens Excellence- programmer,                  
• større salgsvolumen giver Carlsberg-gruppen mulighed for at generere     
 betydelige                                  
 synergifordele som følge af reducerede indirekte omkostninger, implementering 
 af "best practice" inden for bryggeribranchen samt besparelser på       
 indkøbssiden, og                               
• overtagelsen styrker Carlsberg-gruppens mangeårige og voksende tilstedeværelse
 i Asien                                    
 gennem overtagelsen af aktiviteter på de attraktive kinesiske og vietnamesiske
 markeder.                                   

Den foreløbigt opgjorte goodwill repræsenterer en væsentlig værdi som følge af 
de væsentlige synergier, der forventes i de overtagne virksomheder,       
personalekompetencer, samt de positive vækstforventninger for BBH. Synergierne 
kan blandt andet henføres til omkostningsbesparelser fra indkøbs- og      
Excellence-programmerne. Endvidere vil goodwill afspejle synergier fra et øget 
salg gennem tilstedeværelsen i en større del af Europa og Asien, muligheden for 
at lancere globale og/eller regionale mærker i hele den nye organisation,    
synergier fra forskning og udvikling samt bedre udnyttelse af hele       
arbejdsstyrken og dens viden.                          

De tilkøbte aktiviteter bidrager positivt til resultat af primær drift før   
særlige poster med ca. 780 mio. kr. og periodens nettoresultat med ca. 550 mio. 
kr. Det estimerede resultat for perioden januar - juni, såfremt akkvisitionen  
var gennemført 1. januar 2008, er ikke opgjort, idet dette ikke er muligt som  
følge af væsentlige forskelle i den anvendte regnskabspraksis i visse af de   
tilkøbte virksomheder, hvor effekten heraf forud for akkvisitionen ikke kan   
opgøres.                                    

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 30 af 31

BILAG 1: NY SEGMENTOPDELING OG PROFORMA OPLYSNINGER FOR 2007 (SIDE 1/2)

Alle tal i mio. kr. med mindre andet er anført

Geografisk segmentering for 2007 for drikkevareaktiviteter

          Øl volumen     Netto-        Afskriv- 
          (pro- 
Rapporteret 2007   rata, mio. hl) omsætning EBITDA Margin  ninger EBIT
Margin 
 Vesteuropa         28,5   27.499 4.297 15,6%  1.559 2.738
10,0% 
 BBH             29,1   10.435 2.980 28,6%   642 2.338
22,4% 
Østeuropa (ekskl.       14,8   4.267  883 20,7%   406  477
11,2% 
BBH) 
 Asien            9, 6   2.535  462 18,2%   132  330
13,0% 
Andre og ikke          -     14  -765  n.a.   117 -882 
n.a. 
allokeret 
Drikkevareaktivite-               82,0   44.750 7.857 17,6% 
 2.856 5.001 11,2% 
er 
          Øl volumen     Netto-        Afskriv- 
          (pro- 
Ny rapportering   rata, mio. hl) omsætning EBITDA Margin  ninger EBIT
Margin 
2007 
Nord- og Vesteuropa      44,4   32.087 5.365 16,7%  1.982 3.383
10,5% 
 Østeuropa          27,7   9.658 2.727 28,2%   593 2.134
22,1% 
 Asien            9, 9   2.886  530 18,4%   164  366
12,7% 
 Ikke fordelt          -    119  -765  n.a.   117 -882 
n.a. 
Drikkevareaktivite-               82,0   44.750 7.857 17,6% 
 2.856 5.001 11,2% 
er 

www.carlsberggroup.com

SELSKABSMEDDELELSE
      32/2008
  5. august 2008
   Side 31 af 31

BILAG 1: NY SEGMENTOPDELING OG PROFORMA OPLYSNINGER FOR 2007 (SIDE 2/2)

Alle tal i mio. kr. med mindre andet er anført

Illustrative proforma sammenligningstal for 2007

                        Øl volumen  Netto-    
Afskriv- 
                        (pro- 
Proforma 2007                  rata, mio. omsætning EBITDA 
ninger EBIT Margin 
                        hl) 
Nord- og Vesteuropa                  53,5  38.380 6.708  
2.358 4.350 11,3% 
Østeuropa                       51,4  19.316 5.414  
1.546 3.868 20,0% 
Asien                         9,9   2.886  530  
 164  366 12,7% 
Ikke fordelt                       -    77  -765  
 117 -882 n.a. 
Carlsberg Breweries, i alt proforma 2007       114,8  60.659 11.887  
4.185 7.702 12,7% 
Øvrige                               -  277  
 16  261 n.a. 
Carlsberg A/S, i alt proforma 2007          114,8  60.659 12.164  
4.201 7.963 13,1% 
Proforma resultatopgørelse som rapporteret i         Netto-    
Afskriv- 
Prospekt maj 2008                     omsætning EBITDA 
ninger EBIT Margin 
Carlsberg                           44.750 8.134  
2.872 5.262 11,8% 
BBH                              10.435 2.980  
 642 2.338 22,4% 
Frankrig                            5.516 1.100  
 237  863 15,6% 
Elimineringer                          -42   -  
  -   - n.a. 
Effekt af købspris allokering                   -  -50  
 450 -500 n.a. 
Carlsberg A/S, i alt proforma 2007, som 
rapporteret i Prospekt                    60.659 12.164  
4.201 7.963 13,1% 
                        Øl volumen  Netto-    
Afskriv- 
                        (pro- 
                        rata, mio. omsætning EBITDA 
ninger EBIT Margin 
                        hl) 
Vesteuropa (2007 Rapporteret)             28,5  27.499 4.297-  
1.559 2.738 10,0% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
  Ændret segmentering (inkludering af 50% 
 Baltiske lande, Polen, South Eastern Europe 
  samt Licens)                    15,9   4.588 1.068-  
 423  645 14,1% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
Nord- og Vesteuropa (2007 Ny rapportering)      44,4  32.087 5.365-  
1.982 3.383 10,5% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
 Tilkøbte forretninger fra S&N (1, 5)         9,1   6.293 1.353-  
 286 1.067 17,0% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
 Justering for købsprisallokering (2)                 -10-  
  90 -100 n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
Nord- og Vesteuropa (2007 Proforma)          53,5  38.380 6.708-  
2.358 4.350 11,3% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
                        Øl volumen  Netto-    
Afskriv- 
                        (pro- 
                        rata, mio. omsætning EBITDA 
ninger EBIT Margin 
                        hl) 
BBH (2007 Rapporteret)                29,1  10.435 2.980-  
 642 2.338 22,4% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
  lande)                       -1,4   -777  -253-  
 -49 -204 26,3% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
Østeuropa (2007 Ny rapportering)           27,7   9.658 2.727-  
 593 2.134 22,1% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
 Tilkøbte forretninger fra S&N (3, 4)        23,7   9.658 2.727-  
 593 2.134 22,1% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
 Justering for købsprisallokering (2)               -  -40-  
 360 -400 n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
Østeuropa (2007 Proforma)               51,4  19.316 5.414-  
1.546 3.868 20,0% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
                        Øl volumen  Netto-    
Afskriv- 
                        (pro- 
                        rata, mio. omsætning EBITDA 
ninger EBIT Margin 
                        hl) 
Asien                         9,6   2.535  462-  
 132  330 13,0% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
  Ændret segmentering                 0,3    351   68-  
  32  36 10,3% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
Asien (2007 Rapporteret)                9,9   2.886  530-  
 164  366 12,7% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
 Tilkøbte forretninger fra S&N             -     -   --  
      - -n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
Asien (2007 Proforma)                 9,9   2.886  530-  
 164  366 12,7% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
                               Netto-    
Afskriv- 
                              omsætning EBITDA 
ninger EBIT Margin 
Ikke allokeret                          14  -765-  
 117 -882 n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
  Ændret segmentering                      105   --  
      - -n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
Ikke allokeret                          119  -765-  
 117 -882 n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
 Tilkøbte forretninger fra S&N                 -42   --  
      - -n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
Ikke allokeret (2007 Proforma)                  77  -765-  
 117 -882 n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
                        Øl volumen  Netto-    
Afskriv- 
                        (pro- 
                        rata, mio. omsætning EBITDA 
ninger EBIT Margin 
                        hl) 
Carlsberg Breweries, i alt (2007 Rapporteret)     82,0  44.750 7.857-  
2.856 5.001 11,2% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
 Tilkøbte forretninger fra S&N            32,8  15.909 4.080-  
 879 3.201 20,1% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 
 Justering for købsprisallokering            -     -  -50-  
 450 -500 n.a. 
                                      - 
                                      - 
                                      . 
Carlsberg Breweries, i alt (2007 Proforma)      114,8  60.659 11.887-  
4.185 7.702 12,7% 
                                      - 
                                      - 
                                      - 
                                      % 

(1) Inkluderer Frankrig (proforma efterdateret 15. maj 2008), Grækenland og 50%
af 
salg af Elidis jf.           forretningen i de baltiske lande for
2007 
aktieemissionsprospekt (2) Foreløbig 
estimat af reguleringer vedr. 
købsprisallokering mellem Nord- og 
Vesteuropa og Østeuropa (jf. 
aktieemissionsprospekt dateret 15. maj 
2008). (3) Inkluderer 50% af BBH ekskl. 
de baltiske lande for 2007. (4) Den 
tilkøbte volumen er ikke lig 50% af 
totalvolumen i BBH, idet volumen fra 
salg af Carlsberg og Tuborg øl var 
inkluderet 100% i den pro rata 
rapporterede (5) Inkluderer en mindre 
ændring sammenholdt med 
Selskabsmeddelelse af 25. juli 2008 

www.carlsberggroup.com