mandag den 22. september 2008 kl. 13:00

Print
| Source: Park Street Nordicom A/S
I henhold til vedtægternes § 8 indkalder bestyrelsen herved
selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag
den 22. september 2008 kl. 13:00, på Nordicom's adresse, Kongens Nytorv 26,
1050 København K 

For generalforsamlingen er der fastsat følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af et nyt medlem til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2:
Aksel Andreasen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Udtrædelse vil ske pr. datoen
for den ekstraordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen foreslår, at Ole Vagner vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter bestå af:

Torben Schøn, formand
Michael Vad Petersen, næstformand
Ole Vagner
Per Mellander
Søren Pind

Det foreslåede bestyrelsesmedlem har følgende baggrund:

Ole Vagner, født 1949 i Esbjerg. Bankuddannet i Kjøbenhavns Handelsbank og HD i
Finansiering. Tidligere bankdirektør i SJL-banken/Alm. Brand Bank i København
og stifter af InvestorPartner A/S i 1989 og Keops A/S i 1998. Koncernchef i
Keops A/S frem til salget af ejendomsselskabet i 2007. Nuværende
bestyrelsesposter bl.a.i Lomax A/S (formand), Capinordic A/S og Capinordic Bank
A/S. 

Det er bestyrelsens vurdering at Ole Vagner kan tilføre bestyrelsen og dermed
selskabet sit markedskendskab samt netværk inden for ejendomsmarkedet. 

----ooOoo----

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 312.785.800 fordelt på aktier à DKK
100. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme. Stemmeretten kan
udøves ved fuldmægtig. Der skal i så fald fremlægges skriftlig og dateret
fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end et år jf. vedtægternes
pkt. 9.2. 

Adgangskort bestilles senest onsdag den 17. september 2008 kl. 16.00 hos
Aktiebog Danmark A/S ved returnering af tilmeldingsblanket eller på fax 45 46
09 98. Tilmelding kan også ske elektronisk på www.Nordicom.dk. 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med afholdelsen af den
ekstraordinære generalforsamling ikke vil være nogen form for bespisning. Som
følge af rejseaktivitet vil Ole Vagner endvidere ikke være til stede på den
ekstraordinære generalforsamling. 

For navnenoterede aktionærer udstedes adgangskort til den, der ifølge
aktiebogen er noteret som aktionær. For aktionærer, der ikke er noteret i
aktiebogen, udstedes adgangskort ved forevisning af behørig dokumentation for
aktiebesiddelsen i form af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra
Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet). 

Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret på aktier erhvervet ved
overdragelse, at aktionæren er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til den
ekstraordinære generalforsamling. 

NORDICOM A/S
Bestyrelsen