Getupdateds företrädesemission övertecknad med 24 % – bolaget tillförs 56 Mkr

Print
| Source: Oniva Online Group Europe AB
Preliminära beräkningar av utfallet av Getupdateds nyemission visar att
sammanlagt cirka 283 miljoner aktier tecknades, med och utan företrädesrätter. I
relation till de totalt cirka 227 miljoner aktier som emitterades i
företrädesemissionen motsvarar detta en teckningsnivå på 124 procent. Eftersom
nyemissionen övertecknades kommer styrelsen använda övertilldelningsoptionen
varför samtliga tecknade aktier kommer få tilldelning och totalt 56 MSEK att
tillföras bolaget.
”Vi har på kort tid genomfört strategiska förvärv som tillför bolaget
ytterligare expertis inom flera nyckelområden samt en stärkt kundbas, vi har
refinansierat lån via Swedbank och vi har genomfört en övertecknad nyemission på
en i stora delar svag marknad. Sammantaget är dessa flera viktiga händelser för
verksamheten och vi har härmed lagt en grund som möjliggör fortsatt stark
tillväxt på en snabbväxande marknad. Vi är också glada över att få in
ytterligare aktieägare som uppenbarligen delar vår bedömning av Getupdateds
potential,” säger Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group.

Av de emitterade aktierna i företrädesemissionen tecknades 47,6 procent med
teckningsrätter. Omkring 174 miljoner aktier tecknades utan teckningsrätter.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 56 517 119,60 SEK och
uppgår därefter till 112 024 986 SEK. Antalet aktier ökar med 282 585 598
stycken och uppgår preliminärt efter nyemissionen 560 124 933 stycken, med
beaktande av apportemission av Crystone.

Efter det att ökningen av aktiekapitalet har registrerats av Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya
aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på First North omkring
det datum då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto eller depå.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef Online Group
070-41 69 500
urban.johansson@getupdated.com
Detta är Getupdated Internet Marketing

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom
Internetmarknadsföring (http://www.getupdated.se/). Getupdated har ett komplett
utbud av
tjänster: sökmotoroptimering (http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering), söko
r 
dsannonsering (http://www.getupdated.se/tjanster/sokordsannonsering), sociala
medier (http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for-webben/sociala
-medier
-getsocial), webbpublicering (http://www.getupdated.se/tjanster/webbpublicering
-seocms), medieplanering (http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for
-webben), affiliatemarknadsföring,
 (http://www.getupdated.se/tjanster/affiliatemarknadsforing)webbhotell (http://w
w 
w.crystone.se/webbhotell/), domännamn (http://www.crystone.se/domannamn/)
och webbanalys (http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/extra
-tjanster/webbanalys-optimering). Getupdatedkoncernen har omkring 165 anställda
i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och USA. Moderbolaget
Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik
Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök
gärna http://se.getupdated.com/.