Turvatiimin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani

Print
| Source: Turvatiimi

Turvatiimi Oyj                  Osavuosikatsaus 19.8.2013 klo 11.20

 

TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2013

 

Tammi-kesäkuu lyhyesti: 

 • Liikevaihto 19 190,3 tuhatta euroa (18 636,1)
 • Liikevaihdon kasvu 3,0 %  
 • Käyttökate 413,8 tuhatta euroa (-1 095,3)
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 473,8 tuhatta euroa (-425,8)
 • Liiketulos -146,4 tuhatta euroa (-2 170,2)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -86,4 tuhatta euroa (-939,3)
 • Osakekohtainen tulos 0,00 € (-0,06)
 • Omavaraisuusaste 36,3 % (24,3 %) ja nettovelkaantumisaste 57,6 % (126,7 %)

 

Huhti-kesäkuu lyhyesti: 

 • Liikevaihto 9 512,5 tuhatta euroa (9 470,4)
 • Liikevaihdon kasvu 0,4 %
 • Käyttökate 67,4 tuhatta euroa (-451,2)
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 127,4 tuhatta euroa (-201,7)
 • Liiketulos -205,8 tuhatta euroa (-1 290,9)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -145,8 tuhatta euroa (-480,0)
 • Osakekohtainen tulos 0,00 € (-0,04)

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Yhtiö pitää 7.5.2013 johdon osavuotisessa selvityksessä tiedotetun näkymänsä ennallaan. Yhtiö ennustaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan jonkin verran edellisestä vuodesta. Yhtiö ennustaa käyttökatteensa ilman kertaluonteisia eriä nousevan positiiviseksi ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan merkittävästi parempi kuin edellisenä vuonna. Yhtiön vuoden 2012 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -508,0 tuhatta euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1 605,6 tuhatta euroa.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro:

”Turvatiimin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 3 %:lla ja vertailukelpoinen liiketulos parani noin 850 tuhannella eurolla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, mikä osoittaa kehityksemme olevan oikeansuuntaista.

Haasteellisesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta saavutimme myös toisella vuosineljänneksellä merkittävän tulosparannuksen edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kausiluontoisena tekijänä toiselle vuosineljännekselle sijoittuneet kalenterin arkipyhät vaikuttivat negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamista ja kehityshankkeita, mistä osoituksena mm. yhtiölle myönnetyt ISO 9001 ja ISO 14001 valtakunnalliset sertifioinnit. Lisäksi aloitimme liiketoiminnan tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy:ssä, joka tuottaa vähittäiskaupan palveluita, asiakaspalvelua sekä hoivapalveluita. Palvelutiimin liiketoiminta tukee ja tehostaa Turvatiimin turvallisuusliiketoimintaa ja tuo uusia asiakashyötyjä nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Olemme myös jatkaneet investointeja uuden palvelulupauksen ”Ei huolta, olemme paikalla” jalkauttamiseen valtakunnallisesti sekä uudistaneet Turvatiimi-yrittäjä konseptin. Uudistunut ja kilpailukykyinen yrittäjäkonsepti on ollut menestys ja olemme saaneet uusia yrittäjiä useilla paikkakunnilla.

Jatkamme toisella vuosipuoliskolla ponnisteluita yhtiön kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseksi parantaaksemme edelleen yhtiön pitkän aikavälin kilpailukykyä markkinoilla. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme toimialamme innovatiivisimmat ja moderneimmat palvelut. Ei huolta, olemme paikalla.”

 

KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden markkinatilanne oli haastava tiukan hintakilpailutilanteen sekä yleisen epävarman taloustilanteen takia.

Hintakilpailutilannetta on kiristänyt alalla toimivien yritysten suuri lukumäärä suhteutettuna Suomen vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden kokonaismarkkinaan sekä aggressiivinen markkinaosuustaistelu palvelutuottajien välillä. Tästä johtuen arvioimme, että toimialalla on odotettavissa konsolidaatiota, rakennemuutoksia ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana.

Arviomme mukaan kansainvälisen talouden sumeat näkymät tulevat lisäämään taloudellista epävarmuutta myös Turvatiimin asiakaskunnassa, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankintapäätöksiä ja osaltaan heikentää turvapalveluiden ja -tuotteiden kysyntää.

Yhtiö arvioi, että moderniin turvateknologiaan sekä ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen pohjautuva kustannustehokas turvallisuuspalvelutarjonta kasvaa perinteistä piiri- ja paikallisvartiointipalvelua nopeammin. Yhtiön kasvustrategiana on toteuttaa asiakaslähtöinen turvallisuuspalveluiden uudistaminen ja monipuolistaminen. Kasvun painopistealueet ovat teknisten ratkaisujen tehokkaammassa hyödyntämisessä, korkeamman lisäarvon palveluissa sekä yhtiön valtakunnallisen toiminta-alueen kehittämisessä orgaanisesti, yritysjärjestelyillä sekä Turvatiimi-yrittäjä konseptilla.

Turvallisuuspalvelualalla on 31.5.2014 asti voimassa oleva työehtosopimus, jonka perusteella vartijoiden palkat nousivat 1.5.2013. Seuraavan työehtosopimusneuvottelukierroksen odotetaan olevan haastava ja tulevat neuvottelutulokset tulevat näkymään toiminnassa ja palvelutuotantokustannuksissa uuden työehtosopimuksen tullessa voimaan. Suomalaisen palvelutyönantajan näkökulmasta neuvottelukierroksella tärkeitä teemoja ovat työllistämisen ja työllistymisen houkuttelevuuden lisääminen, työehtojen joustavuuden lisääminen sekä palvelualojen kilpailuedellytysten parantaminen.

 

TAVOITTEET JA STRATEGIA

Turvatiimi on luotettava, laadukas ja moderni turvallisuuden kokonaispalvelun tarjoaja Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille sekä suomalaisille kotitalouksille. Yhtiö hyödyntää paikallisuuden tuomaa joustavuutta, nopeutta ja innovatiivisuutta palvelutuotteistuksessa ja liiketoimintamalleissa pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Vallitsevassa haastavassa hintakilpailutilanteessa yhtiö ei tule tavoittelemaan kasvua kannattavuustavoitteistaan tinkien. Yhtiö kehittää aktiivisesti uusia palveluratkaisuja, jotka tukevat vartiointi- ja turvallisuuspalveluita luoden yhtiölle parempaa kilpailukykyä. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu sekä vähintään 6 %:n käyttökate.

KONSERNIN AVAINLUVUT

1 000 EUR 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012
         
Liikevaihto                  9 512,5 9 470,4 19 190,3 18 636,1
Käyttökate 67,4 -451,2 413,8 -1 095,3
Liiketulos -205,8 -1 290,9 -146,4 -2 170,2
Tulos ennen veroja -254,7 -1 375,7 -235,7 -2 246,8
Katsauskauden tulos -240,6 -1 361,6 -207,6 -2 218,7
Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu 0,00 -0,04 0,00 -0,06
Omavaraisuusaste, %     36,3 % 24,3 %
Nettovelkaantumisaste, %     57,6 % 126,7 %

 

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Turvatiimi laajensi toimintaansa hoivaturvamarkkinoille uudella modernilla hoivaturvaratkaisulla. Hoivaturvaratkaisun pääelementit ovat Oy Everon Ab:n valmistama paikantava turvaranneke ja Turvatiimin toimittama 24/7 hälytyspalvelu. Ratkaisulla saadaan tarvittaessa paikannettua käyttäjät sekä sisätiloissa että ulkona, ja yhteys Turvatiimin 24/7 asiakaspalvelukeskukseen mahdollistaa nopean ja tehokkaan avunsaannin.

VR-Yhtymä Oy ja Turvatiimi Oyj solmivat uuden kaksivuotisen valtakunnallisen vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden puitesopimuksen 7.3.2013. Turvatiimi Oyj on toiminut myös aiemmin VR-Yhtymän yhteistyökumppanina turvallisuuspalveluissa pääkaupunkiseudulla.

Vartiointialan työehtosopimukseen perustuva vartijoiden palkankorotus astui voimaan 1.5.2013 alkaen.

Turvatiimi käynnisti toiminnan Suomen Palvelutiimi Oy -nimisessä tytäryhtiössä. Toiminnan käynnistämisen taustalla on asiakasyritysten lisääntynyt tarve erilaisille asiakaspalvelutehtäville. Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut säilyvät emoyhtiö Turvatiimi Oyj:ssä ja turvallisuuspalveluiden ulkopuolella olevat asiakaspalvelutehtävät keskitetään Suomen Palvelutiimi Oy:öön. Palvelutiimin nimellä toimintansa aloittanut yritys tarjoaa palveluratkaisuja asiakaspalveluun, hoivatyöhön ja erilaisiin kaupan alan tehtäviin.

Finavia Oyj ja Turvatiimi Oyj allekirjoittivat toimeksiantosopimukseen liittyneen optiosopimuksen yhteistyön jatkamisesta. Sopimuksen mukaan Turvatiimi jatkaa nykyisten palveluiden tuottamista Finavialle Helsinki-Vantaan lentoasemalla 30.9.2014 asti.

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1 – 30.6.2013

Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19 190,3 tuhatta euroa (18 636,1). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 3,0 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Liikevaihdon myönteiseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti edellisen vuoden lopussa tehdyt liiketoimintakaupat ja turvateknisten palveluiden hyvä kysyntä vuoden alkupuolella.

Turvatiimi-konsernin käyttökate katsauskaudella parani noin 1,5 miljoonalla eurolla ja oli 413,8 tuhatta euroa (-1 095,3). Katsauskauden käyttökatetta heikensi henkilöjärjestelyistä kirjattu 60 tuhannen euron kertaluonteinen kulu. Vertailukauden käyttökate sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 670 tuhatta euroa. Vertailukauden kertaluonteiset kuluerät koostuivat YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle suoritetusta 240 tuhannen euron sovintokorvauksesta ja henkilöjärjestelyistä syntyneestä 430 tuhannen euron palkkakuluerästä. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä parani noin 0,9 miljoonalla eurolla ja oli 473,8 tuhatta euroa (-425,8).

Turvatiimi-konsernin liiketulos katsauskaudella parani noin 2,0 miljoonalla eurolla ja oli -146,4 tuhatta euroa (-2 170,2). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -86,4 tuhatta euroa (-939,3). Vertailukauden liiketulosta heikensi 561 tuhannen euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus.

Konsernin liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä paranivat merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhtiön vahvaan kannattavuuskehitykseen vaikuttivat erityisesti loppuvuonna 2012 toteutetut kannattavuuden parantamiseen tähdätyt toimenpiteet. Toimenpiteiden ansiosta yhtiön myyntikatetaso parani, toiminta tehostui ja kiinteiden kulujen taso laski. Liikevaihdon kasvulla oli myös positiivinen vaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuuteen.

Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos parani noin 2,0 miljoonalla eurolla ja oli -207,6 tuhatta euroa (-2 218,7). Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -147,6 tuhatta euroa (-1 071,1).

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.4 – 30.6.2013

Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 9 512,5 tuhatta euroa (9 470,4). Liikevaihto kasvoi 0,4 %:lla edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Turvallisuuspalvelualalla entisestään kiristynyt kilpailutilanne vaikeutti yhtiön liikevaihdon kasvukehitystä toisella vuosineljänneksellä.

Turvatiimi-konsernin käyttökate toisella vuosineljänneksellä parani noin 0,4 miljoonalla eurolla ja oli 67,4 tuhatta euroa (-451,2). Katsauskauden käyttökatetta heikensi henkilöjärjestelyistä kirjattu 60 tuhannen euron kertaluonteinen kulu. Vertailukauden käyttökatteeseen on kirjattu henkilöjärjestelyistä 250 tuhannen euron kertaluonteinen kulu. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 127,4 tuhatta euroa (-201,7).

Turvatiimi-konsernin liiketulos toisella vuosineljänneksellä parani noin 1,1 miljoonalla eurolla ja oli -205,8 tuhatta euroa (-1 290,9). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -145,8 tuhatta euroa (-480,0). Vertailukauden liiketulosta heikensi 561 tuhannen euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus.

Konsernin liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä paranivat merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Vahvaan tuloskehitykseen vaikutti erityisesti kannattavuuden parantamistoimenpiteiden seurauksena saavutettu parempi myyntikate ja alempi kiinteiden kulujen taso kuin edellisen vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä. Sen sijaan liikevaihdon kehitys ei yltänyt vuosineljännekselle asetettuihin tavoitteisiin erittäin kireäksi muodostuneen alan kilpailutilanteen takia. Kausiluontoisena tekijänä toiselle vuosineljännekselle sijoittuneet kalenterin arkipyhät vaikuttivat negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos parani noin 1,1 miljoonaa euroa ja oli -240,6 tuhatta euroa (-1 361,6). Vuosineljänneksen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -180,6 tuhatta euroa (-550,7).

 

RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -188,2 tuhatta euroa (2,1). Kausilaskutusajankohtien ero katsaus- ja vertailukauden välillä vaikutti alentavasti 1.1 – 30.6.2013 liiketoiminnan rahavirtaan. Lisäksi palkkoihin liittyvät lakisääteiset vakuutusmaksut ovat kuluvana vuonna olleet etupainotteisemmat kuin edellisenä vuonna. Katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä -106,2 tuhatta euroa (37,7).

Konsernin likvidit varat 30.6.2013 olivat 139,7 tuhatta euroa (146,8). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli 30.6.2013 yhtiön käytössä 887 tuhatta euroa. Katsauskaudella yhtiö lyhensi rahoituslainojaan 100 tuhannella eurolla.

Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 4 036,8 tuhatta euroa (5 493,1) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 714,2 tuhatta euroa (1 516,6).

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.6.2013 oli 8 006,2 tuhatta euroa (5 416,0 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 36,3 % (24,3 %) ja nettovelkaantumisaste 57,6 % (126,7 %).

 

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden päättyessä konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1 152 (1 173). 31.12.2012 henkilöstön lukumäärä oli 1 113. Henkilötyövuosiksi muutettuna katsauskauden päättyessä henkilöstön lukumäärä oli 743 (752) ja vastaavasti 31.12.2012 henkilötyövuosiksi muutettuna 729.

 

INVESTOINNIT

Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä 196,2 tuhatta euroa (107,1). Katsauskaudella yhtiö investoi Turvatiimi-yrittäjä konseptin laajentamiseen hankkimalla asiakassopimuskantoja pienillä liiketoimintakaupoilla. Lisäksi yhtiö teki investointeja työvuorosuunnittelu- ja raportointijärjestelmien kehittämiseen.

 

HALLINNOINTI

Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.

 

YHTIÖKOKOUKSET

Turvatiimi Oyj:n 21.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2012 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Martin Forss, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa ja Mia Åberg. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 2.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtaja 1.500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1.500 euroa kuukaudessa, hallituksen muut jäsenet 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous. Matkakulut päätettiin korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän mukaista menettelyä noudattaen. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena oli osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantaminen sekä yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 27.3.2013. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen osakkeiden lukumäärä oli 58.541.000 kappaletta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 29.270.500 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vuoden 2013 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 6.741.385,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 585.410.096 kappaletta.

Yhtiökokous päätti 21.3.2013 vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän mukaista menettelyä noudattaen.

30.6.2013 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 6.741.385,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 58.541.000 kappaletta.

Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus, jota ei ole käytetty, on esitetty edellä kohdassa ”Yhtiökokoukset”.

Turvatiimi Oyj:n osakekannan markkina-arvo kesäkuun 2013 lopussa oli 15 806,1 tuhatta euroa (7 317,6). Katsauskauden lopussa kaupankäynti päättyi osakkeen arvoon 0,27 (0,05) euroa. Kauden ylin kurssinoteeraus oli 0,40 (0,13) euroa ja alin 0,20 (0,03) euroa. Keskikurssi oli 0,29 (0,09) euroa. Katsauskauden aikana Turvatiimin osakkeiden vaihto oli 638,0 tuhatta euroa (1 028,1) eli 2 081 (10 999 055) kappaletta, joka vastaa 3,6 % (7,5 %) yhtiön osakekannasta. Vertailukauden lukuja ei ole oikaistu 26.3.2013 toteutuneella osakkeiden yhdistämisellä eikä 24.9.2012 toteutuneella merkintäoikeusannilla.

 

OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2013

Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 30.6.2013 rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 64,6 prosenttia.

 

YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön liiketoimintaan kohdistuu mm. operatiivisia riskejä, vahinkoriskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä, oikeudellisia riskejä ja tietojärjestelmäriskejä.

Turvallisuuspalveluiden markkinatilanne on entisestään kiristynyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja hintakilpailu vartiointitoimeksiannoista on ollut erittäin kovaa. Lisäksi epävakaa yleinen taloustilanne aiheuttaa epävarmuutta markkinoiden ja yhtiön myynnin kehitykseen loppuvuoden aikana.

Pääasialliset yhtiöön liittyvät rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriski. Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella.

Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan kerran vuodessa ja lisäksi silloin, kun on syytä epäillä, että on olemassa arvonalentumisviitteitä. Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, että ennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu. Vaikka mahdolliset arvonalentumistappiot eivät vaikuttaisi yhtiön kassavirtaan, liikearvon ja/tai aineettomien oikeuksien merkittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Turvatiimin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä toiminnan luonteesta johtuen. Yhtiö on määritellyt ja johtoryhmä on hyväksynyt ympäristöpolitiikan, joka ohjaa yhtiön toimintaa ympäristön näkökulmasta. Ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristötavoitteita esimerkiksi toimipisteiden energiankulutukselle, koneiden ja laitteiden hankinnalle, jätteidenkäsittelylle ja -lajittelulle sekä yhtiön ajoneuvoille. Vartiointi- ja työsuhdeautojemme valinnassa kiinnitämme huomiota autojen päästöarvoihin, polttoaineen kulutukseen ja olemme mm. ottaneet tuotantokäyttöön täyssähköauton, jota käytämme Helsingin ydinkeskustan kohteissa.

 

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 ja lisäksi vuonna 2013 käyttöön otettuja uusia IFRS standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 EUR 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
           
LIIKEVAIHTO 9 512,5 9 470,4 19 190,3 18 636,1 38 072,7
Liiketoiminnan muut tuotot 21,6 16,5 36,1 34,8 68,5
Materiaalit ja palvelut -782,9 -823,8 -1 926,7 -1 717,1 -3 903,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 484,9 -7 875,4 -14 609,7 -15 168,6 -30 241,5
Liiketoiminnan muut kulut -1 199,0 -1 239,0 -2 276,2 -2 880,7 -5 643,9
Poistot ja arvonalentumiset -273,2 -839,7 -560,2 -1 074,9 -1 659,0
           
LIIKETULOS -205,8 -1 290,9 -146,4 -2 170,2 -3 306,9
           
Rahoitustuotot ja –kulut -48,8 -84,8 -89,4 -76,6 -230,9
           
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -254,7 -1 375,7 -235,7 -2 246,8 -3 537,8
           
Verot 14,1 14,1 28,1 28,1 56,3
           
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -240,6 -1 361,6 -207,6 -2 218,7 -3 481,5
           
Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,00 -0,04 0,00 -0,06 -0,08

 

TASE

1 000 EUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
VARAT      
       
 Pitkäaikaiset varat      
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 640,7 706,7 825,4
 Liikearvo 15 492,6 15 492,6 15 492,6
 Muut aineettomat hyödykkeet 2 154,1 2 067,8 2 283,3
 Sijoitukset  5,6 7,9 5,6
 Saamiset 87,7 80,7 88,2
 Yhteensä 18 380,7 18 355,7 18 695,2
       
 Lyhytaikaiset varat      
 Vaihto-omaisuus 9,0 19,7 10,8
 Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 496,6 3 769,8 3 238,7
 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 139,7 146,8 245,9
 Yhteensä 3 645,3 3 936,3 3 495,3
       
 VARAT YHTEENSÄ 22 026,0 22 292,0 22 190,5
       
       
 OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
 Osakepääoma 6 741,4 6 741,4 6 741,4
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 286,6 226,0 4 312,6
 Kertyneet voittovarat -3 021,8 -1 551,4 -2 814,3
 Yhteensä 8 006,2 5 416,0 8 239,7
       
 Oma pääoma yhteensä 8 006,2 5 416,0 8 239,7
       
 Pitkäaikaiset velat      
 Laskennallinen verovelka 246,4 302,7 274,6
 Korolliset velat 4 036,8 5 493,1 3 640,4
 Korottomat velat 0,0 0,0 175,0
 Yhteensä 4 283,3 5 795,8 4 090,0
       
 Lyhytaikaiset velat      
 Ostovelat ja muut velat 9 022,4 9 563,6 9 091,5
 Lyhytaikaiset korolliset velat 714,2 1 516,6 769,3
 Yhteensä 9 736,6 11 080,2 9 860,8
       
 Velat yhteensä 14 019,9 16 876,0 13 950,8
       
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 22 026,0 22 292,0 22 190,5

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun  vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2012 13 460,7 14 787,8 -20 756,6 7 491,9
Katsauskauden tulos     -2 218,7 -2 218,7
Osakeanti 24.1.2012   142,8   142,8
Osakepääoman ja svop:in alentaminen -6 719,3 -14 704,6 21 423,8 0,0
Oma pääoma 30.6.2012 6 741,4 226,0 -1 551,4 5 416,0
         
  Osakepääoma Sijoitetun  vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2012 13 460,7 14 787,8 -20 756,6 7 491,9
Katsauskauden tulos     -3 481,5 -3 481,5
Osakeanti 24.1.2012   142,8   142,7
Osakepääoman ja svop:in alentaminen -6 719,3 -14 704,6 21 423,8 0,0
Osakeanti 27.9.2012   4 086,6   4 086,6
Oma pääoma 31.12.2012 6 741,4 4 312,6 -2 814,3 8 239,7
         
  Osakepääoma Sijoitetun  vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2013 6 741,4 4 312,6 -2 814,3 8 239,7
Katsauskauden tulos     -207,6 -207,6
Osakeanti ja osakkeiden yhdistäminen   -26,0   -26,0
Oma pääoma 30.6.2013 6 741,4 4 286,6 -3 021,8 8 006,1

 

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 EUR 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Liiketoiminnan rahavirta -188,2 2,1 -749,6
       
Investointien rahavirta -196,3 -101,0 -476,1
       
Rahoituksen rahavirta      
Maksullinen osakeanti -26,0 0,0 4 086,6
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -20,0 -100,0 -1 200,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 324,3 236,6 -1 524,1
Rahoituksen nettorahavirta 278,3 136,6 1 362,4
       
Yhteensä -106,2 37,7 136,7
       
Rahavarat katsauskauden alussa 245,9 109,2 109,2
Rahavarojen nettomuutos -106,2 37,7 136,7
Rahavarat katsauskauden lopussa 139,7 146,8 245,9

 

LIITETIEDOT

 

TULOVEROT

Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 21 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2013 - 2021. Vuonna 2013 tappiosta vanhenee noin 3,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2012 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2011 verotuspäätöksen mukaiset.

 

TUNNUSLUVUT

  1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Liikevaihto, 1 000 EUR 19 190,3 18 636,1 38 072,7
Käyttökate, 1 000 EUR 413,8 -1 095,3 -1 647,9
Liiketulos, 1 000 EUR -146,4 -2 170,2 -3 306,9
Tulos ennen veroja, 1 000 EUR -235,7 -2 246,8 -3 537,8
Tilikauden laaja tulos, 1 000 EUR -207,6 -2 218,7 -3 481,5
Oma pääoma, 1 000 EUR 8 006,2 5 416,0 8 239,7
Käyttökate liikevaihdosta, % 2,2 % -5,9 % -4,3 %
Liiketulos liikevaihdosta, % -0,8 % -11,6 % -8,7 %
Omavaraisuusaste 36,3 % 24,3 % 37,1 %
Nettovelkaantumisaste 57,6 % 126,7 % 50,5 %
Oman pääoman tuotto, % -5,1 % -68,8 % -44,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,2 % -31,5 % -24,1 %
Tulos/osake, EUR 0,00 -0,06 -0,08
Oma pääoma / osake, EUR 0,14 0,14 0,14
Osakkeiden lukumäärä 58 541 000 146 352 524 585 410 096
Taseen loppusumma, 1 000 EUR 22 026,0 22 292,0 22 190,5

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tulos/osake – tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla. Lisäksi osakkeiden yhdistämisen osalta on tulos/osake – tunnusluku oikaistu takautuvasti. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2012 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla.

 

EHDOLLISET VELAT

1 000 EUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Annetut yrityskiinnitykset 5 942 5 942 5 942
Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset 2 100 2 100 2 100
Vakuudet yhteensä 8 042 8 042 8 042

 

SITOUMUKSET

1 000 EUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Vuokravastuut 394,8 508,9 312,7
Toimitilavuokravastuut 1 299,1 1 891,8 1 585,2
Yhteensä 1 693,9 2 400,7 1 897,9

 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 EUR 1-6/2013 1-6/2012
     
Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 3 640,4 4 868,2
Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 396,4 624,9
Pitkäaikaiset korolliset velat 30.6. 4 036,8 5 493,1
     
Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 769,3 1 642,2
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -55,1 -125,6
Lyhytaikaiset korolliset velat 30.6. 714,2 1 516,6

 

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOS

1 000 EUR 1-6/2013 1-6/2012
     
Aineettomat hyödykkeet    
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 776,0 18 318,3
Investoinnit 180,4 93,1
Poistot -309,6 -289,6
Arvonalentumiset 0,0 -561,4
Kirjanpitoarvo 30.6. 17 646,7 17 560,4
     
Aineelliset hyödykkeet    
Kirjanpitoarvo 1.1. 825,4 563,4
Investoinnit 99,1 374,4
Vähennykset -33,2 -7,2
Poistot -250,6 -223,9
Kirjanpitoarvo 30.6. 640,7 706,7

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1 000 EUR Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012
           
LIIKEVAIHTO 9 512,5 9 677,7 9 670,0 9 766,6 9 470,4
           
Liiketoiminnan muut tuotot 21,6 14,5 15,6 18,0 16,5
Materiaalit ja palvelut -782,9 -1 143,8 -1 209,6 -972,5 -823,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 484,9 -7 124,9 -7 199,7 -7 873,3 -7 875,4
Liiketoiminnan muut kulut -1 199,0 -1 077,2 -1 500,4 -1 267,3 -1 239,0
Poistot ja arvonalentumiset -273,2 -287,0 -304,2 -279,9 -839,7
           
LIIKETULOS -205,8 59,5 -528,3 -608,4 -1 290,9
           
Rahoitustuotot ja -kulut -48,8 -40,6 -65,8 -88,6 -84,8
           
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -254,7 18,9 -594,0 -697,0 -1 375,7
           
Verot 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
           
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -240,6 33,0 -580,0 -682,9 -1 361,6

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä Turvatiimi Oyj:n emoyhtiöstä Atine Group Oy:stä. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki.

Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä:

1 000 EUR 1-6/2013 1-6/2012
     
Korko- ja rahoituskulut 0,0 0,0
Liiketapahtumat -30,0 -30,3
Yhteensä -30,0 -30,3

Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon palveluita. Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä.

 

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS / JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS

Turvatiimi Oyj julkistaa seuraavan johdon osavuotisen selvityksen 6.11.2013.

 

 

TURVATIIMI OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

 

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi

 

Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200

mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi