Realdolmen: Algemene Vergadering van 13 september 2017 > Assemblée Générale du 13 septembre 2017 > Annual General meeting 13 September 2017

Print
| Source: RealDolmen

Algemene Vergadering van 13 september 2017

Op 13 september 2017 werd de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De agenda bevatte, samengevat, de volgende punten:

 • Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 en uitkering van een bruto dividend van 0,69 EUR per aandeel;
 • Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris;
 • Ontslag en benoeming van bestuurders;
 • Goedkeuring van het remuneratieverslag en van de niet-toepassing van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor het boekjaar 2017-2018.

De aandeelhouders hebben alle voorstellen van besluit goedgekeurd.

Voor meer details over de algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders

* * *

Assemblée Générale du 13 septembre 2017

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires s'est tenue le 13 septembre 2017.

À l'ordre du jour figuraient notamment les points suivants :

 • Approbation des comptes annuels simples et consolidés pour l'exercice qui s'est clôturé le 31 mars 2017 et attribution d'un dividende brut de 0,69 Euro par action ;
 • Décharge des administrateurs et du commissaire ;
 • Résignation et nomination d'administrateurs;
 • Approbation du rapport de rémunération et de la non-application de l'article 520ter du Code des Sociétés pour l'exercice 2017-2018.

Tous les points ont été approuvés.

Pour plus de détails concernant l'Assemblée générale nous vous renvoyons au procès-verbal de la réunion, disponible sur http://www.realdolmen.com/fr/about/agenda-shareholders

* * *

Annual General meeting 13 September 2017

On 13 September 2017, the annual General Shareholders Meeting was held. 

The agenda contained, in summary, the following items:

 • Approval of the single and consolidated annual accounts for the financial year closed on 31 March 2017 and distribution of a gross dividend of €0.69 per share;
 • Discharge from liability of the directors and the auditor;
 • Resignation and appointment of directors;
 • Approval of the remuneration report and of the non-application of article 520ter of the Belgian Company Code for the 2017-2018 financial year.

The shareholders approved all the proposed decisions.

For more details about the General Meeting we refer to the official report of the meeting, available on http://www.realdolmen.com/en/about/agenda-shareholders