Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!
                     
AS Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 12. juunil 2018.a. algusega kell 11.00 Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.

Korralise üldkoosoleku päevakord ning nõukogu ja juhatuse ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

1. 2017 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
1) kinnitada 2017 majandusaasta puhaskasum summas 46 496 000 eurot;
2) eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 325 000 eurot;
3) maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot;
4) kanda 24 075 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26.06.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 5.07.2018 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill’e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks.
Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr. 5.

4. 2018 majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

4.1. Valida AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.
4.2.  Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist 5.06.2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, AS‑i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil http://market.ee.omgxgroup.com  ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, I korrus, tööpäeviti ajavahemikus 09:00-16:00 üldkoosoleku toimumise teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@tallink.ee.

Aktsionäril on õigus AS-i Tallink Grupp üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Tallink Grupp tegevuse kohta. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte äriregistri registrikaardist, mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, I korrus tööpäeviti ajavahemikus 9:00-16:00 hiljemalt 11.06.2018.a. kella 16:00-ks, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com.

Lugupidamisega,
AS Tallink Grupp juhatus

Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
        
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee