TegevusaruanneTallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2018. aasta I kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) kokku 1,9 miljonit reisijat, mida on 0,5% vähem kui eelmise aasta I kvartalis. Kontserni I kvartali auditeerimata müügitulu vähenes 3,9% ja oli kokku 184,2 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 4,2 miljonit eurot (2017. aasta I kvartalis 5,3 miljonit eurot)ja auditeerimata puhaskahjum oli 19,6 miljonit eurot (2017. aasta I kvartali puhaskahjum oli 20,3 miljonit eurot).

I kvartalis, mis on kontserni jaoks madalhooaeg, mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

  • kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi);
  • kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd, mis mõjutasid Soome-Rootsi segmendi I kvartali veomahte ja finantstulemusi;
  • prahtimis- ja prahtimisega seotud tulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest prahiti välja vähem laevu.

Müügitulu ja segmendid
I kvartalis kasvas reisijate arv Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel 1,3% ehk 13,3 tuhande võrra 1 025 tuhande reisijani. Tiheda konkurentsi tulemusel langes keskmine piletihind ja vähenes piletimüügist saadav tulu. Segmendi müügitulu vähenes I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,9% ja moodustas 72,3 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem kasvas 7,0% ja oli 8,6 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes, sest turunduskulud olid madalamad kui eelmise aasta I kvartalis, mil need suurenesid seoses shuttle-laeva Megastar liinile toomisega.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide I kvartali veomahtu ja finantstulemusi mõjutasid kruiisilaeva Baltic Princess (üks neljast neid liine teenindavast laevast) hooldus- ja remonditööd. Soome-Rootsi vahelistel liinidel vähenes reisijate arv 9,9% 523 tuhande reisijani. Segmendi müügitulu vähenes 9,2% ja moodustas 62,7 miljonit eurot. Väiksema arvu reiside tõttu vähenesid laevade opereerimiskulud ja turunduskulud ning segmendi tulem suurenes 0,5 miljoni euro võrra.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,2%. Müügitulu kasvu toetas 5,7% suurem reisijate arv ja 15,9% suurem kaubaveoühikute arv.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,0%. Müügitulu kasvu toetas 16,8% suurem reisijate arv ja 62,6% suurem kaubaveoühikute arv.

Prahtimis- ja prahtimisega seotud tulud vähenesid 2,8 miljoni euro võrra, sest eelmise aasta I kvartaliga võrreldes prahiti välja vähem laevu. 2017. aasta detsembris müüdi kaks Superfast laeva ja üks Superfast laev on jätkuvalt välja prahitud.

Kasum
2018. aasta I kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,2 miljoni euro võrra ja oli 13,7 miljonit eurot. EBITDA vähenes 1,1 miljoni euro võrra ja moodustas 4,2 miljonit eurot. Kontserni I kvartali tegevustulemit mõjutasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,8 miljoni euro võrra madalamad prahtimis- ja prahtimisega seotud tulud, sest välja prahiti vähem laevu.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes I kvartalis eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra ja oli 19,4 miljonit eurot. Ehkki shuttle-laeva Megastar amortisatsioonikulu suurenes (2018. aasta I kvartalis toimus laeva amortisatsiooniarvestus terve perioodi vältel), kogu amortisatsioonikulu vähenes, sest 2017. aasta lõpul müüdi kaks Superfast laeva.

Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 0,5 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab intressikulu langust 1,0 miljoni euro võrra ja vahetuskursi erinevustest ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kahjumi suurenemist 0,5 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2018. aasta I kvartalis 19,6 miljonit eurot ehk 0,029 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil oli puhaskahjum 20,3 miljonit eurot ehk 0,030 eurot aktsia kohta.

Investeeringud
2018. aasta I kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 8,4 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade dokkimise ja avalike alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Dividendid
Juhatus teeb 2018. aastal toimuvale korralisele üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2017. majandusaasta puhaskasumi arvelt dividende summas 0,03 eurot aktsia kohta.

Finantsseisund
Viimase 12 kuu jooksul on kontsern vähendanud oma intressikandvaid kohustusi 212,2 miljoni euro võrra 551,0 miljoni euroni (31. märtsil 2017 763,2 miljonit eurot). 2018. aasta I kvartali lõpus oli kontserni võlg pankade ees võrreldav 2016. aasta lõpu tasemega, st seisuga enne seda, kui 2017. aasta jaanuaris võeti kasutusele 184 miljoni euro suurune laen, et finantseerida shuttle-laeva Megastar ostu. Pangalaenu tagasimaksmist (graafikujärgsed ja ennetähtaegsed laenude tagasimaksed ja arvelduskrediidi tagasimaksed) toetasid äritegevusest saadud positiivne rahavoog ja kahe Superfast laeva müük 2017. aasta detsembris.

I kvartalis suurenes kontserni netovõlg 8,9 miljoni euro võrra 480,9 miljoni euroni ning netovõla ja EBITDA suhe oli aruandekuupäeval 3,1.

I kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 142,8 miljonit eurot (31. märtsil 2017 74,7 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 70,1 miljonit eurot (31. märtsil 2017 72,2 miljonit eurot)ja kasutamata krediiti 72,7 miljonit eurot (31. märtsil 2017 2,5 miljonit eurot).


Põhinäitajad

Perioodi kohtaI KV 2018I KV 2017Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)184.2191.5-3.9%
Brutokasum (miljonites eurodes)13.714.9-7.8%
Aruandeperioodi puhaskahjum (miljonites eurodes)-19.6-20.33.7%
EBITDA (miljonites eurodes)4.25.3-20.3%
    
Amortisatsioon (miljonites eurodes)19.420.8-6.6%
Investeeringud (miljonites eurodes)8.4204.2 
Aktsiate kaalutud keskmine arv669 882 040669 882 0400.0%
Aktsiakasum-0.029-0.0303.7%
    
Reisijate arv1 930 4491 939 784-0.5%
Kaubaveoühikute arv90 68783 7978.2%
Keskmine töötajate arv7 2427 2090.5%
    
Perioodi lõpu seisuga31.03.1831.12.17Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)1 531.61 558.6-1.7%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)714.6722.3-1.1%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)551.0560.9-1.8%
Netovõlg (miljonites eurodes)480.9472.01.9%
Netovõla ja EBITDA suhe3.062.982.7%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)817.1836.3-2.3%
Omakapitali määr (%)53.3%53.7% 
    
Lihtaktsiate arv669 882 040669 882 0400.0%
Omakapital aktsia kohta1.221.25-2.3%
    
SuhtarvudI KV 2018I KV 2017 
Brutokasumi marginaal (%)7.4%7.8% 
EBITDA marginaal (%)2.3%2.7% 
Puhaskasumi marginaal (%)-10.6%-10.6% 


EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA


Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesI KV 2018I KV 2017
Müügitulu (lisa 3)184 155191 548
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-170 448-176 678
Brutokasum13 70714 870
   
Müügi- ja turunduskulud-16 313-17 780
Üldhalduskulud-12 728-12 610
Muud äritulud113123
Muud ärikulud-27-135
Kahjum äritegevusest-15 248-15 532
   
Finantstulud (lisa 4)3 0782 491
Finantskulud (lisa 4)-7 373-7 273
Kahjum enne tulumaksu-19 543-20 314
   
Tulumaks-23-14
   
Aruandeperioodi puhaskahjum-19 566-20 328
   
Muu koondkasum4110
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed-68-142
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku343-142
   
Perioodi koondkahjum kokku-19 223-20 470
   
Aktsiakahjum (eurodes, lisa 5)-0.029-0.030


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes31.03.201831.12.2017
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid70 12988 911
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded42 63046 466
Ettemaksed15 2615 395
Tulumaksu ettemakse4440
Varud37 49940 675
Käibevara165 563181 487
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud403403
Muud finantsvarad338344
Edasilükkunud tulumaksu vara18 71818 722
Kinnisvarainvesteeringud300300
Materiaalne põhivara (lisa 7)1 298 4121 308 441
Immateriaalne vara (lisa 8)47 88548 900
Põhivara1 366 0561 377 110
VARAD KOKKU1 531 6191 558 597
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)164 282159 938
Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 13)93 47295 548
Tuletisinstrumendid (lisa 6)31 32129 710
Võlad omanikele ¹33
Tulumaksukohustus034
Ettemakstud tulud38 72731 429
Lühiajalised kohustused327 805316 662
   
Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)386 742400 968
Tuletisinstrumendid (lisa 6)04 688
Muud kohustused160
Pikaajalised kohustused386 758405 656
Kohustused kokku714 563722 318
   
Aktsiakapital (lisa 10)361 736361 736
Ülekurss639639
Reservid68 36768 946
Jaotamata kasum386 314404 958
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital817 056836 279
Omakapital kokku817 056836 279
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 531 6191 558 597


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesI KV 2018I KV 2017
   
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST  
Aruandeperioodi puhaskahjum-19 566-20 328
Korrigeerimised24 40325 624
Muutused:  
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes-6 025-9 831
Varudes3 177-6 003
Äritegevusega seotud kohustustes6 3567 671
Muutused varades ja kohustustes3 508-8 163
Äritegevusest teenitud raha8 345-2 867
Makstud tulumaks-52-18
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU8 293-2 885
   
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST  
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 7, 8, 9)-8 365-204 212
Laekumised materiaalse põhivara müügist2625
Saadud intressid11
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-8 338-204 186
   
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST  
Saadud laenud (lisa 9)0184 000
Laenude tagasimaksed (lisa 9)-14 500-10 024
Arvelduskrediidi muutus (lisa 9)2 33132 371
Tuletisinstrumentidega seotud maksed-837-905
Kapitalirendimaksete tasumine (lisa 9)-25-26
Makstud intressid-5 706-4 728
Laenudega seotud tehingukulude tasumine0-164
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-18 737200 524
   
RAHAVOOD KOKKU-18 782-6 547
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses88 91178 773
Raha ja raha ekvivalentide muutus-18 782-6 547
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus70 12972 226


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
         
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee

Manus