Ett utmanande kvartal – Addnode Group kan bättre
Tredje kvartalet 2013

 · Nettoomsättningen uppgick till 301,4 (291,3) MSEK, en tillväxt med 3 procent
 · Justerat EBITA uppgick till 14,4 (27,1) MSEK, en EBITA-marginal på 4,8 (9,3)
procent 1)
 · Justerat rörelseresultat uppgick till 8,3 (22,0) MSEK, en rörelsemarginal på
2,8 (7,6) procent 1)
 · Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (16,9) MSEK
 · Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 (0,60) SEK
 · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (-10,7) MSEK

Januari – september 2013

 · Nettoomsättningen uppgick till 1 010,0 (970,3) MSEK, en tillväxt med 4
procent
 · Justerat EBITA uppgick till 62,5 (86,3) MSEK, en EBITA-marginal på 6,2 (8,9)
procent 2)
 · Justerat rörelseresultat uppgick till 45,5 (71,8) MSEK, en rörelsemarginal
på 4,5 (7,4) procent 2)
 · Resultatet efter skatt uppgick till 28,9 (53,5) MSEK
 · Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,01 (1,89) SEK
 · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 64,4 (48,9) MSEK

1) Exklusive engångskostnader om -5,5 (0,0) MSEK för ledningsförändringar samt
omvärdering av villkorade köpeskillingar -0,2 (0,0) MSEK.
2) Exklusive engångskostnader om -5,5 (0,0) MSEK för ledningsförändringar samt
omvärdering av villkorade köpeskillingar -0,2 (-1,9) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013

 · Förvärv av Joint Collaboration AS, ett norskt programvaruföretag med en
omsättning på cirka 135 MSEK.
 · Order på e-arkiv till Rikspolisstyrelsen värd minst 10 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 · Order på dokument- och ärendehanteringssystem samt e-arkiv till Statistiska
centralbyrån värd minst 9 MSEK.
 · Ledningsförändringar i affärsområde Content Management.

Koncernchefens kommentar

Ett utmanande tredje kvartal
Addnode Group växte med tre procent under tredje kvartalet jämfört med
motsvarande period föregående år, men resultatet har inte varit
tillfredställande.

Licens- och tjänsteförsäljningen inom både affärsområde Design Management och
PLM Management har påverkats av längre beslutsprocesser hos industrin. Vi
fortsätter dock att öka de återkommande intäkterna från support- och
underhållsavtal.

Affärsområde Process Management, med offentlig sektor som marknad växer med
stabila marginaler. Kunderna är positiva till vårt e-tjänsteerbjudande och vi
har fått flera nya ärendehanteringsaffärer från Polisen, SCB och ett flertal
kommuner.

Under tredje kvartalet har vi tagit engångskostnader för lednings-förändringar i
affärsområde Content Management och för ny ledning i Danmark inom affärsområde
Design Management. Åtgärder pågår för att återställa acceptabel lönsamhet i de
delar som underpresterar.

Addnode Group kan bättre än tredje kvartalet
Aktivitetsnivån är hög inom koncernen och den senaste månaden har vi genomfört
flera stora marknadsevent som Technia Innovation Forum, Cad-Q dagarna,
TekisTräffen och iipaxdagen, vilka tillsammans haft närmare tusen deltagare från
ett femtontal länder.

När vi lägger tredje kvartalet till handlingarna är jag inte nöjd med det
finansiella utfallet, men jag är förhoppningsfull och vet att Addnode Group kan
bättre. Vi har en långsiktig plan och navigerar inte efter enstaka kvartal. Vi
genomför kontinuerligt effektiviseringsåtgärder och offensiva satsningar som
exempelvis förvärvet av Joint Collaboration. Vår policy är att inte lämna
prognoser, men Addnode Groups verksamhet är säsongsbetonad och historiskt har
nettoomsättning och EBITA varit högst i det fjärde kvartalet.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25
oktober 2013 klockan 08.30.
För ytterligare information kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Tel: 46 733 772 430, E
-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com (staffan.hanstorp@addnode.com)

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information
Tel: 46 704 205 831, E-post: johan.andersson@addnodegroup.com
Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i
Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och
livscykelhantering av produkter och anläggningar. Addnode Group har en stark
marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar
ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och
USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera
varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig
sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för
verksamhetskritiska processer.

2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad
på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Mer information om Addnode Group finns på
www.addnodegroup.com.