Riga, 2017-11-07 15:17 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

1.      Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2016./2017. finanšu gada darbības rezultātiem.

 

2.      2016./2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2016./2017. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2016./2017. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2016./2017. finanšu gadu.

 

3.      Lēmuma pieņemšana par 2016./2017. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Lēmums: izmaksāt dividendēs EUR 0.67 (sešdesmit septiņi centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 1 990 020.60  (viens miljons deviņi simti deviņdesmit tūkstoši divdesmit eiro un 60 centi).

Plānotais aprēķina datums - 2017. gada 5. decembris.
Izmaksu datums - 2017. gada 12. decembris.

 

4.      Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2017./2018. finanšu gadam.

Lēmums: par sabiedrības revidentu 2017./2018. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2017./2018. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 9’000 (deviņi tūkstoši eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

 

 

         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
         +371 67 046 840
         Zane.Jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com