Source: ALM Equity AB

ALM Equity säljer andel i Ulvsundaprojekt

2018-04-10

ALM Equity har sålt 36,25% av detaljplaneprojektet Archimedes till investerare för ett underliggande fastighetsvärde på 477 Mkr. Projektet omfattas av fastigheten Archimedes 1 i Ulvsunda, lokaliserat mellan Bromma Blocks och Bällstaviken, och består av tre befintliga byggnader samt obebyggd mark. Två av byggnaderna är uppförda i början på 1900-talet och är ämnade för kontor, industri och lager. Den tredje byggnaden är uppförd år 1979 och tillämpas för kontor, industri och lager. Uthyrbar area är idag 18 202 kvadratmeter. Tomtarealen är 13 663 kvadratmeter.

Detaljplanen för Archimedes 1 är från 1980 och medger användning för industri och kontor. Tillsammans med Stockholms Stad har ALM Equity drivit en detaljplan rörande utvecklingen av Archimedes 1 till att huvudsakligen omfatta bostadsändamål. Staden är positiv till cirka 38 600 ljus BTA bostadsbyggelse, lokaler och garage på fastigheten. Den nya detaljplanen för bostäder planeras att antas till sommaren 2018.

Fastigheten tillträddes den 5 mars 2018 i enlighet med köpeavtal tecknat 2013 med Castellum AB. Köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskillingar är beräknad till 285 Mkr. Försäljningen beräknas ge en positiv resultateffekt på cirka 120 Mkr när planen vinner laga kraft.

"Vi värdesätter att få in starka investerare. Läget nära Mariehäll och Sundbyberg, tvärbanan och Bromma flygplats är utmärkt för bostäder och kommersiellt innehåll och området har stor potentiell för framtiden.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

Försäljningen av projektandelarna har hanterats av Nordisk Fastighetskredit, ALM Equity’s dotterbolag som erbjuder tjänster inom affärsområdet finans, delvis i samarbete med externa rådgivare.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Bilaga