Source: ALM Equity AB

ALM Equity ökar investeringarna i fyra projekt

Stockholm, 2018-08-24

ALM Equity AB köper, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, Kopparnäsets dotterbolag Kopparnäset Projektholding AB som äger följande andelar i fyra av ALM Equitys bostadsutvecklingsprojekt;

  • The Brick (Telefonplan) – 50 %,
  • Kista Square Garden (Kista) – 20 %,
  • Ingenting (Solna) – 25 %; och
  • Saltsjö-Järla (Nacka) – 50 %.

Köpeskillingen om 350 Mkr motsvarar nominellt värde av investerat kapital plus upplupen ränta om 5%. ALM Equity AB har möjlighet att finansiera förvärvet med egen kassa och/eller utgivande av preferensaktier som garanteras av Kopparnäset AB upp till 350 Mkr. Kopparnäset AB är dessutom kvar som ALM Equity AB:s näst största aktieägare.

"Jag hade aldrig anat att mina engagemang i nöjesbranschen skulle bli så omfattande som de har blivit de senaste åren. Mamma Mia the Party ska ut i världen med början i London i juni nästa år och ABBA:s avatarprojekt ska lanseras. Samtidigt har Pop House på Djurgården (med bl.a. ABBA-muséet) förvärvat Cirkus, som ska fyllas med kreativt innehåll och detsamma gäller restaurang/hotell Slottsholmen i min hemstad Västervik. Fastighets-utveckling intresserar mig fortfarande väldigt mycket, men jag ser nu att jag varken har tid eller ork att ägna projekten i ALM Equity, där jag är delägare, den uppmärksamhet de förtjänar. Jag är glad och tacksam över att Joakim och ALM Equity tar över ansvaret. Jag kommer fortsättningsvis att följa ALM:s utveckling mycket nära som näst största aktieägare." säger Kopparnäsets ägare Björn Ulvaeus.

”Björns engagemang har varit ett mycket uppskattat och värdefullt bidrag för övriga aktieägare i projekten. Det blir betydligt tråkigare på styrelsemötena i projektbolagen men vi hoppas att Björn Ulvaeus kan förse oss med en ersättare i form av en ABBAtar”. säger Joakim ALM, VD ALM Equity.

Projekten The Brick (Telefonplan) och Ingenting (Solna) är i produktion och har vinstavräknats. Den momentana effekten av förvärvet är att resultat per 30/6 2018 enligt segmentredovisningen förbättras med 79,4 Mkr. Enligt IFRS redovisas förändringen inte över resultaträkningen utan ökar det egna kapitalet för moderbolagets aktieägare med 38,8 Mkr. Projekten kommer vidare att påverka resultaten framåt positivt då kvarvarande projektvinster avräknas. Framtida vinster enligt IFRS redovisas över resultatet.

En effekt av förvärvet av andelarna i projektet Ingenting (Solna) blir att försäljningsgraden i projektet minskar till 50% eftersom affären annars blir intern för ALM Equity. ALM Equitys kommande andelar i förvaltningsbolaget kan komma att uppgå till 75%. Projektet Ingenting är fullt uthyrt på ett tioårigt avtal och det beräknade driftnettot efter färdigställande uppgår till 72 Mkr per år plus uppräkning med index. Förvaltningsprojektet Ingenting tillträds succesivt med start Q2 2019.

Projekten Kista Square Garden (Kista) och Saltsjö-Järla (Nacka) är detaljplaneprojekt med befintliga kassaflöden. Detaljplanen för Kista Square Garden (Kista) för bostäder förväntas antas första halvåret 2019 varefter fastigheten kommer att utvecklas till ett förvaltningsprojekt med 1 000 bostäder och kommersiella ytor på 10 000 kvm. Detaljplanen för Saltsjö-Järla (Nacka) förväntas antas under 2020 och 300 bostäder kommer att byggas för förvaltning.

Då Kopparnäset är näst största ägare i ALM Equity avser ALM Equitys styrelse att fatta beslut om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av affären. Vidare avser styrelsen att fatta beslut om att föreslå att ALM Equitys stämma bemyndigar styrelsen att emittera preferensaktier varigenom bolaget kan få in 370 Mkr att användas för finansiering av förvärven. Båda besluten avses att tas på samma stämma. Vissa större aktieägare, som tillsammans innehar aktier som representerar mer än 60% av rösterna, står bakom beslutet att genomföra förvärven och nyemissionerna. Kopparnäset kommer att avstå från att rösta.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, 073-396 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se


Offentliggörande
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018, klockan 14:45.