Source: ALM Equity AB

ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Stockholm, 2018-09-28

Extra bolagsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) fredagen den 28 september 2018 varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade att godkänna bolagets, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, förvärv av samtliga aktier i Kopparnäset Holding AB från Kopparnäset Projektholding AB i enlighet med det avtal som träffades den 24 augusti 2018.

Vidare beslöt bolagsstämman att ändra bolagsordningen, innebärande ändring av gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt vissa mindre justeringar.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 miljoner preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 40 miljoner kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning. 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, +46 733 96 97 27

Stockholm den 28 september 2018